İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1224
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :143
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1224
Şikayetçi:
 Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Çakmak Mahallesi Samanyolu Caddesi No:14 Ümraniye/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Telsiz Mahallesi Balıklı Yolu No:1 34020 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6243
Başvuruya konu ihale:
 2007/193191 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Kit Karşılığı (186.000 Test) 1 Adet Biyokimya Otoanalizörü Temini İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 07.01.39.0134/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı Kit Karşılığı (186.000 Test) 1 Adet Biyokimya Otoanalizörü Temini” ihalesine ilişkin olarak Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarih ve 6243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 902.210 (Kreatinin) nolu kalem için ihtiyaç listesinde belirtilen 12.000 test yerine 120.000 test yazıldığı, bu sebeple teklif mektubuna yazılması gereken toplam tutarın 67.890,00 YTL olması gerekirken 107.310,00 YTL olarak yazıldığı, teklif edilen ürünün birim fiyatında bir değişiklik olmadığı için söz konusu hatanın teklif mektubunun esasını değiştirecek bir hata olmadığı ve kamu ihale mevzuatı uyarınca söz konusu kaleme ilişkin düzeltici işlem tesis edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 06.02.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak  08.02.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 11.02.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul