İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1227
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :3
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1227
Şikayetçi:
 Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmal. İth. İhr. Ltd. Şti., Sağlık 1 Sokak No: 7/2 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Dumlupınar Bulv. Kampüs/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5017
Başvuruya konu ihale:
 2007/179224 İhale Kayıt Numaralı “Transkranial Doppler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 07.01.05.0105/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 14.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Transkranial Doppler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmal. İth. İhr. Ltd. Şti’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1. kalem Transkranial Doppler alımına ilişkin teknik şartnamenin bir markayı işaret edecek şekilde düzenlendiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak 19.02.2008 tarih ve 3465 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan görüş istenilmiş, ilgili akademik birim 07.03.2008 tarihli yazı ile görüşlerini Kuruma bildirmiştir.

 

            Akademik birimden alınan görüşte “Şartnamede belirtilen özelliklerin fonksiyonellik ve verimlilik açısından önemli olduğu kanısına varılmıştır. Gaz ve katı emboli ayrımı klinik tanı ve tedavi yönünden önemli yer tutmaktadır ve şartnamede de bu özellik üstünde durulmuştur. Daha üstün ve gerekli özelliklere sahip olması ve önceki sisteme uyum sağlaması nedeniyle mevcut şartnamenin bir markaya yönelik değil ihtiyaca yönelik olarak hazırlandığı kanaatindeyiz.” ifadelerine yer verildiğinden şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru konusu ihalede yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ihale üzerinde bırakılan Deltamed Tıb. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. dışında iki firmadan fiyat talep edilmiş, bu iki firmadan biri “Fiyat veremiyoruz”, diğeri ise “İstediğiniz ürün, ürün portföyümüzde bulunmamaktadır.” şeklinde cevap vermiş, ihale üzerinde bırakılan firma ise ihale konusu mal için fiyat belirtmiş, idare de bu bedeli başka bir firmadan fiyat almaksızın, yaklaşık maliyet olarak ihale onay belgesinde belirtmiştir. Tek bir firmadan fiyat alarak gerçekçi bir fiyat araştırması yapılmadan yaklaşık maliyetin hesaplanmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde yurtiçi ve yurtdışı referans listelerinin istenildiği görülmüştür.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı I bölümünde “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İhaleye tek teklifin verilmiş olması da dikkate alındığında yeterlik kriteri olarak referans istenilmesinin ihaleye katılımı daralttığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul