• Karar No: 2008/UM.Z-1228
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :4
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1228
Şikayetçi:
 Adıyaman Seyahat Teks. Turz. Tem. Gıda Özel Sağlık Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi 27/B ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Devlet Hastanesi Baştabipliği,Turgut Reis Mah. Hastane Cad. 02200 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6092
Başvuruya konu ihale:
 2007/194620 İhale Kayıt Numaralı “51 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 07.01.28.0105/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Devlet Hastanesi’nce 18.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “51 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adıyaman Seyahat Teks. Turz. Tem. Gıda Özel Sağlık Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde herhangi bir belge istenilmeksizin, teknik şartnamede ISO ve CE belgelerinin istenildiği, ilanda ise bu hususa yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Başvuru konusu ihale kısmi teklife açılabilecek nitelikte olmasına rağmen ihale dokümanının kısmi teklif imkan tanımadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin ve ihale ilanının “İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” başlıklı bölümünde herhangi bir kalite belgesinin istenilmediği, teknik şartnamede ise bazı kalemler için ISO, CE, TSE, FDA gibi kalite belgelerinin istenildiği görülmüştür. Teknik şartnamede istenilen belgeler muayene kabul koşullarıyla ilgili olup, ihaleye katılımda yeterlik koşulu olarak değerlendirilmeyeceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.       

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 inci maddesinde; “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği…” hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde de; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. …İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar/kalemler itibarıyla yapılır.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 1 inci bölümün XIII numaralı fıkranın I bendinde; “Kısmi Teklif” başlığı altında; “1- Mal ve Hizmet Alımlarında: İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir…” açıklaması getirilmiştir. Anılan hükümler uyarınca idarelere ihaleyi kısmi teklife açıp açmama yönünde takdir yetkisi tanınmakla birlikte bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ile sınırlıdır. Başvuru konusu ihalede teklif sayısı ve yaklaşık maliyet bir arada değerlendirildiğinde; idarenin sahip olduğu takdir yetkisini kullanmasının nihai olarak rekabeti engelleyici bir sonuca yol açmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul