İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1229
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :5
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1229
Şikayetçi:
 Medko Makina İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti., Mollaşeref Mahallesi Halıcılar Köşkü Sokak No:26 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hastayurdu Cad No:31 Tophan-Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5576
Başvuruya konu ihale:
 2007/186358 İhale Kayıt Numaralı “Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2008 tarih ve 07.01.18.0134/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.02.2008 tarih ve 5576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bursa Devlet Hastanesi tarafından 15.01.2008 tarihinde yapılan Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Alımı İhalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları ancak teklif veremedikleri, teknik şartnamenin 8.4 maddesinde “referans belgesi” istendiği, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, söz konusu referans belgesinin teklifle birlikte verilmesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin, Bursa Devlet Hastanesi tarafından 15.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Alımı işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve bunlardan Meditel Ltd. Şti.’nin teklifinin teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak geriye kalan geçerli teklif sahibi TMST A.Ş. firması üzerinde ihalenin bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

 İhalede teklifi teknik şartnameye uygunsuzluk nedeni ile değerlendirme dışı kalan istekli Meditel Ltd. Şti. ile şikayeti firma olan Medko Ltd. Şti.’nin ticaret sicili gazetelerinde yapılan inceleme sonucunda; her iki şirketin ticari merkez adreslerinin aynı adres ve  şirket ortaklarının aynı kişiler olduğu, bu nedenle şikayetçi firma olan Medko Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif vermiş olması halinde  4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde yer alan “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek”  hükmüne aykırılık oluşabileceği açıktır.

           4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür. 

        Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.   

         Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; 

         1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması, 

         2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. 

          Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

        Başvuru sahibi ile Meditel Ltd. Şti. arasında tespit edilen bağ dikkate alındığında başvuru sahibinin şikayet konusu iddiası nedeniyle ihaleye katılamamış olması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen şekilde bir hak kaybına veya zarara uğramış olmasından veya zarara uğramasının muhtemel olduğundan söz edilemeyeceği de açıktır.

 

           İncelenen ihalede, şikayet ehliyeti bulunmayan başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkı ihlal edilmemiş ise de İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede;

            

           İdare tarafından hazırlanan Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Teknik Şartnamesinin 8.4 maddesinde; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

 Kamu ihale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığı altındaki “I. Deneyime İlişkin Referans” maddesinde;  “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.”  hükmü yer almaktadır.

 

 Teknik şartnamenin 8.4 maddesinde referansa ilişkin olarak “…Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” hükmüne yer verilmek suretiyle referansın tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınacağı belirtilmektedir. Her ne kadar bu düzenleme idari şartnamede yeterlik koşullarına ilişkin maddede düzenlenmemiş ise de, ihale dokümanının bir bütün olduğu ve teknik şartnamede yapılan bu düzenleme ile tekliflerin değerlendirilmesine ek bir kriter getirilmiş olduğu, ihale dokümanındaki bu düzenleme nedeniyle ihaleye katılımın ve rekabetin kısıtlandığı değerlendirilmektedir.

 

Teknik şartnamede böyle bir düzenleme yapılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmüne aykırıdır.

 

Sonuç olarak mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü; Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

   

Bursa Devlet Hastanesi tarafından Dijital Monoplan Kardiyak Anjiografi Sistemi Alımı İhalesi işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 15.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti  931.360,00 YTL. olan ihalede;

 

İhaleye 2 isteklinin katıldığı, 1isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif bedelinin 865.000,00 YTL olduğu, tek geçerli teklif sahibi olan bu isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul