İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-123
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-123 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1230 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :100
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-123
Şikayetçi:
 Ces Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi 64/a Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı,Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34080
Başvuruya konu ihale:
 2007/109264 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cerrahi Gömlek ve Örtü Setleri Malzemesi Alımı İhalesi (19. Kalem Manyetik Alet Tutucu Örtü) Kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 07.09.30.G013/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Cerrahi Gömlek ve Örtü Setleri Malzemesi Alımı İhalesi (19. Kalem Manyetik Alet Tutucu Örtü) Kısmına” ilişkin olarak Ces Tıbbi Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından sunulan CE belgesinin gerçek olmadığı, bu konudaki iddiaları hakkında yeterli inceleme yapılmadan idare tarafından başvurularının reddedildiği,

 

            2) İhaleye yerli istekli olarak giren firmanın, mutlaka yerli üretim bir malı sunması gerektiği, idare tarafından verilen fiyat avantajı uygulamasına ilişkin bu konudaki iddialarına verilen cevapta fiyat avantajı uygulansa da uygulanmasa da ihalenin aynı istekli üzerinde kalacağı gerekçesinin bu anlamda yerinde olmadığı, istekli tarafından sunulan kapasite raporunun da ürünün kalitesine ilişkin değil firmanın üretim kapasitesine ilişkin olduğu,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)            Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İstekliler tarafından teklif dosyaları ekinde sunulan CE (EC) belgelerinin, teklif edilen ürünleri kapsayıp kapsamadığı hususunda yetkili bir kuruluşun görüşüne başvurulmuş, yetkili kuruluş tarafından gönderilen 18.12.2007 tarihli yazıda belgeleri onaylayan kuruluş ile yazışmaların devam ettiği, kesin bilgi geldiğinde görüş verilebileceği cevabı verilmiştir. Bu aşamada raporun yazım tarihi itibariyle ilgili kuruluştan ayrıntılı cevap gelmemiştir. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinde “Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir.” hükmü bulunmaktadır. Başvurunun Kurum kayıtlarına giriş tarihinin 21.11.2007 olduğu dikkate alındığında, 07.01.2008 tarihi itibarıyla nihai karar alınmasını sağlayacak şekilde inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. İdarenin ilgili komisyonları aracılığıyla teknik şartname dahil bütün ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasını 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma zorunluluğu ve görevi bulunmaktadır. İdarenin, mevzuata aykırı davranması durumunda sorumluluğu doğmaktadır. Açıklanan nedenlerle teknik görüş alınamamış olması nedeniyle şikayetçinin teknik şartnameye ilişkin şikayet başvurusu hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde İdari şartnamede yerli mallarını teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, idari şartnamede belirtilen oranda fiyat avantajı uygulanmak suretiyle belirlenir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar, daha sonra yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

                          

Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere fiyat avantajının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılacak olan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 36.7 nci maddesinde “Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı” belirtilmiştir.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak seçilen isteklinin teklifi ihalede en düşük teklif olduğundan, diğer teklif bedellerine %15 uygulanması durumunda da sonucun değişmeyeceği açık olup, şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul