İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1230
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :7
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1230
Şikayetçi:
 Mar Tıbbi Cihazlar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av.Raziye ÜNAL Sağlık 1 Sok. NO: 33/4 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5105
Başvuruya konu ihale:
 2007/170908 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı (3. Kalem Ventilatör Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.01.09.0162/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı ihalesinin 3 üncü kaleminde yer alan Ventilatör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mar Tıbbi Cihazlar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5105 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.12.2007 tarihinde yapılan ihalenin 3 üncü kaleminde yer alan Ventilatör Cihazı için ekonomik açıdan en avantajlı fiyat ve teknik şartnameye en üst model cihaz ile teklif verdikleri, demostrasyon sonucunda teklif ettikleri cihazın idarece uygun bulunduğu, ancak teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 6 numaralı bendi ile istenilen şarta uygun taahhüdün verilmediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2- İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın ise teknik şartnamenin 9 uncu maddesini sağlamadığı halde ihale kararının anılan istekli üzerinde bırakıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.5. maddesinde; “Demostrasyonun nasıl sağlanacağı teklif dosyasında belirtilmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde ise; “Teklif edilen tıbbi cihazlara ait teknik şartnameye uygunluk belgesi ve teknik şartnamede istenilen belgeler”  şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerden anılan belgelerin teklifleri ile birlikte idareye verilmesi istenmiştir.

 

            Başvuru sahibi idari şartnamenin yukarıya aktarılan hükümleri gereğince hem demostrasyon taahhütnamesini hem de teknik şartnameye uygunluk beyanını idareye vermiştir. İdarece yapılan demostrasyon sonucunda başvuru sahibi tarafından teklif edilen Hamilton Galileo Gold marka cihazın teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak başvuru sahibi tarafından teknik şartnameye uygunluk beyanı olarak verilen belgede teknik şartnamenin 3 üncü maddesi 6 ncı bendine ilişkin olarak; “Her cihazla beraber cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin tamamından (transduser, sensor vb) ikişer adet yedek verilecektir, ayrıca cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan ve steril (buhar otoklav veya ETO) edilmeyen firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan en az 200 er (ikiyüzer) adet verilecektir. Yukarıda belirtilen parçalar sınırlı sayıda otoklav edilebiliyorsa (en fazla 35 defa) her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verilecektir.” hükmüne cevaben istekli firma tarafından; “Her cihazla beraber cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin tamamından (transduser, sensor vb) ikişer adet verilecektir, ayrıca cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası tüp, membran, filtre ve problar steril (buhar otoklav veya ETO) edilebilmektedir. Yukarıda belirtilen parçalar en fazla 35 defa steril edilebilmektedir." şeklinde cevap verildiği ve Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesi 6 ncı bendi "...cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan ve steril (buhar otoklav veya ETO ) edilmeyen firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan en az 200 er (ikiyüzer) adet verilecektir. Yukarıda belirtilen parçalar sınırlı sayıda otoklav edilebiliyorsa (en fazla 35 defa) her cihazla beraber 30’ar (otuzar) adet verilecektir.” hükmü gereğince her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verilmesi gereken ve sınırlı sayıda otoklav edilebilen (en fazla 35 defa) firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan her cihazla beraber 30’ar (otuzar) adet verileceğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmadığı ve teknik şartnamede öngörülen ve istekli tarafından teklif ve taahhüt edilemeyen bu malzemelerin teklif edilen fiyatı etkileyeceğinden adı geçen istekli tarafından verilmiş olan teklif idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibi, ihale tarihinden bir gün sonra 26.12.2007 tarihli yazı ile idareye başvurarak teknik şartnamenin anılan maddesine bir açıklama yapmış, söz konusu cümlede 35 defa sterilizasyon ifadesine yer verildikten sonra 30 adedi vermeyeceğimiz düşüncesine varılmasının anlaşılamadığı belirtilmiş, kaldı ki teklif mektuplarındaki; “İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” şeklindeki ifadeden de hareketle söz konusu parçalardan 30 adet vermeyi kabul ettikleri bildirmiştir.

 

Bu kapsamda; başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin anılan maddesine verilen uygunluk beyanından, teklif mektubundaki “İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” şeklindeki ifadeden ve ihaleden bir gün sonra idareye yapılan açıklamadan, teklif edilen cihaza ait akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve probların en fazla 35 defa steril edilebilme özelliği olduğunun belirtildiği, buna göre anılan parçalardan 30’ar adet verileceği de anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan; ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık maliyetin tespiti aşamasında idareye şikayet başvurularında bulunulduğu, Ventilatör Cihazına ait teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak hazırlandığının iddia edildiği, ayrıca ihale tarihinden sonra 28.12.2007 tarihinde ihaleye teklif veren isteklilerden Turimed Tıbbi Cihazlar ve Turizm Yatırımları Tic. San. Ltd. Şti. tarafından da idareye verilen bir yazıda, başvuru sahibi tarafından teklif edilen Hamilton Galileo Gold marka cihazın teknik şartnamenin 4 ve 28 inci maddelerini sağlamadığı ancak Hamilton G5 modelin teknik şartnameyi sağladığı yönünde de bir iddiada bulunulmuştur.

 

Başvuru sahibi ise ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen Drager Evita 4 Edition marka cihazın, teknik şartnamenin vazgeçilmez tıbbi ve teknik özelliklerinden 9 uncu maddeye açık ve net olarak uymadığını, teklif edilmeyen model olan Evita XL modelinde bu özelliğin mevcut olduğu iddia edilmektedir.

 

Ayrıca; başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile; “Teklif edilen cihazların demostrasyonlarının yapılması başka uygunsuzluklarının bulunmadığı anlamı taşımamaktadır.” şeklinde bir cevap verilmiştir. Ancak ihaleye teklif veren diğer isteklinin iddiaları ile ilgili olarak idarece herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

Bu nedenle konuyla ilgili olarak ihale işlem dosyasında bulunan şikayet başvurularındaki iddiaların yerinde olup olmadığı hususunda teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 29.02.2008 ve 04.03.2008 tarihli yazılarla iki ayrı Üniversite’den;

 

Şikayete konu Ventilatör Cihazı Alımı ihalesi ile ilgili olarak Kurumumuza ulaşan itirazen şikayet başvurusunda genel olarak teknik şartnamenin bir markaya (Drager) yönelik olarak hazırlandığı yönünde bir iddia bulunduğu,

 

Bu kapsamda anılan ihaleye Hamilton Galileo Gold ve Drager Evita 4 Edition markaları ile iki adet teklif verildiği, idarece, Hamilton Galileo Gold marka cihaz üzerinde demostrasyon yapıldığı ve söz konusu cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun tespit edildiği, ancak teknik şartnameye uygunluk beyanı olarak verilen belgede teknik şartnamenin 3 üncü maddesi 6 ncı bendine ilişkin olarak; “Her cihazla beraber cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin tamamından (transduser, sensor vb) ikişer adet yedek verilecektir, ayrıca cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan ve steril (buhar otoklav veya ETO) edilmeyen firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan en az 200 er (ikiyüzer) adet verilecektir. Yukarıda belirtilen parçalar sınırlı sayıda otoklav edilebiliyorsa (en fazla 35 defa) her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verilecektir.” hükmüne cevaben istekli firma tarafından; “Her cihazla beraber cihazın ekspirasyon hattında kullanılan çok kullanımlık malzemelerin tamamından (transduser, sensor vb) ikişer adet verilecektir. Ayrıca cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası tüp, membran, filtre ve problar steril (buhar otoklav veya ETO) edilebilmektedir. Yukarıda belirtilen parçalar en fazla 35 defa steril edilebilmektedir." şeklinde cevap verildiği ve Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesi 6 ncı bendi "...cihazın ekspirasyon hattı ve/veya hasta devresi üzerinde bulunan ve steril (buhar otoklav veya ETO ) edilmeyen firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan en az 200 er (ikiyüzer) adet verilecektir. Yukarıda belirtilen parçalar sınırlı sayıda otoklav edilebiliyorsa (en fazla 35 defa) her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verilecektir.” hükmü gereğince her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verilmesi gereken ve sınırlı sayıda otoklav edilebilen (en fazla 35 defa) firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı, bağlantı parçası, tüp, membran, filtre ve problardan her cihazla beraber 30 ar (otuzar) adet verileceğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmadığı ve teknik şartnamede öngörülen ve istekli tarafından teklif ve taahhüt edilemeyen bu malzemelerin teklif edilen fiyatı etkileyeceğinden adı geçen istekli tarafından verilmiş olan teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Bu arada Hamilton Galileo Gold marka cihazın teknik şartnamenin 4 ve 28 inci maddelerini sağlamadığı ancak Hamilton G5 modelin teknik şartnameyi sağladığı yönünde de bir iddia bulunduğu,

 

Diğer taraftan; ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen Drager Evita 4 Edition marka cihazın da, teknik şartnamenin vazgeçilmez tıbbi ve teknik özelliklerinden 9 uncu maddeye açık ve net olarak uymadığının da iddia edildiği,

 

Teknik Şartnamenin "Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı maddenin 9 numaralı alt maddesinde; “Ventilatör   aşağıda   yazılı   modlarda   veya   farklı   isimli   muadili   modlarda çalışabilmelidir;

 

Cihazın Open Lung Tool fonksiyonu ile hastanın EIP, PEEP, Vti, Vte ve dinamik komplians değerlerini Ölçüp monitorize ederek alt açılım ve kapanma basıncını hesaplayacaktır veya Lung Protection Package özelliği ile birden çok nefeste P-V lopunu çizerek alt açılım veya kapanma basıncını hesaplayacaktır veya P-V tool fonksiyonu ile akciğerin P-V loop´unu statik olarak çizebilmelidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Bu maddede istenilen özelliklerin üst sınıf cihazları anlattığı, PEEP titrasyonu yani ideal PEEP bulmak için geliştirilmiş özel manevralar olduğu,

 

Open Lung Tool, Maquet marka cihazın,

 

Lung Protection Package, Draeger markasına  ait olan,  fakat  bu ihalede teklif edilmeyen Evita XL model cihazının,

 

P-V Tool manevrasının da Hamilton firmasının patentli özelliği olduğu,

 

Bu maddenin, klasik PEEP hesaplama yöntemi olan P-V curve üzerinden hesaplamayı anlatmadığını, klasik PEEP hesaplama yönteminin yeterli ve doğru görülmediği için (bu herhangi bir markada da hesaplanabilmektedir) bu özel manevraların geliştirildiğini,

 

Dareger Marka Evita 4 EDITION Modelin katalogunda çok açık olarak bu cihazda LUNG PROTECTION PACKAGE özelliğinin olmadığının sabit olduğu, bu  özelliğin teklif edilmeyen model olan Evita XL modelinde mevcut olduğu, diğer iki özelliğin ise yani Open Lung Tool ve P-V Tool manevrası özelliklerinin olması ise zaten başka marka ve model cihazlara ait olmaları sebebiyle mümkün olmadığı,

 

Teklif edilen Evita 4 EDITION modelinde olmayan yukarıda yer verilen Maquet marka cihazda bulunan Open Lung Tool fonksiyonu ve Hamilton marka Galileo Gold cihazda olan P-V Tool fonksiyonu ile nasılsa Evita 4 Edıtıon model cihazın ölçümlemeler yapmakta ve bundan sonuç alındığının da iddia edildiği, hatta P-V Tool fonksiyonu ile akciğerin P-V loop´unu statik olarak çizdiğinin ifade edildiği, bu özelliğin ise Galileo GOLD marka cihazın patentli özelliği olduğu, Evita 4 EDITION modelinde ise sadece dinamik P-V loop çizme özelliğinin bulunduğu, statik çalışma yapılmasının mümkün olmadığının iddia edildiği,

 

Buna göre;

 

1- Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesinin bir markaya yönelik olarak hazırlanıp hazırlanmadığı,

 

2- Hamilton Galileo Gold marka cihazın teknik şartnamenin 4 ve 28 inci maddelerini sağlayıp sağlamadığı,

 

3- Drager Evita 4 Edition marka cihazın teknik şartnamenin 9 uncu maddesini sağlayıp sağlamadığı,

 

Hususlarında oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir….” hükmü çerçevesinde Kuruma bildirilmesi istenmiştir.

 

Alınan cevabi görüş yazılarından 12.03.2008 tarihli olanda;

 

“1- Teknik şartnamede istenen bazı özelliklerin belirli marka ventilatörlerin sadece üstün özelliklerini işaret ettiğini, ancak bu üstün özelliklerin tek bir marka yerine birden çok markaya ait olduğu, dolayısıyla birden çok üstün özelliği bünyesinde barındıran bir ventilatör talep edildiği kanaatine varılmıştır. Bütün bu üstün özellikleri bünyesinde barındıran bir ventilatörün dünyada mevcut olup olmadığı bilgimiz dahilinde değildir.

 

2- Şartnamenin 4 üncü maddesi ile ilgili olarak; kalibrasyonların kullanıcı müdahalesi olmaksızın yapılabilmesi istenmiş olmakla beraber, “müdahale” sözcüğü çok açık değildir. Kullanıcının kalibrasyonu istediği zaman başlatması da bir müdahaledir, kullanıcının kalibrasyonun tüm aşamalarını elle kontrol etmesi de bir müdahaledir. Dolayısıyla müdahalenin sınırlarının belirtilmesi gerekir.

 

Şartnamenin 28 nci maddesi ile ilgili olarak; tarafımıza gönderilen Hamilton Galileo Gold markalı cihazın oksijen hücresi kalibrasyonunda hastayı ventilatörden ayırmak gerekmediği halde akış sensörü kalibrasyonunda hastayı ventilatörden ayırmak gerekmektedir. Bu durumda anılan cihazın şartnamenin 28 inci maddeyi sağlamadığı kanaatindeyiz.

 

3- Şartnamenin 9 uncu maddesi ile ilgili olarak; Ventilatörlerin çalışma modlarının kısaltılmış isimleri cihazdan cihaza farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra desteklenen hastanın solunum fonksiyonlarının veya bu fonksiyonların hesaplanıp monitörüze edilmesine ilişkin yazılımların değerlendirilmesi mühendislik bilgisinden ziyade tıbbi bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle hem kısaltılmış isimlerin istenen modlara ait olup olmadığının, hem de 9 uncu madde ile ilgili diğer hususların tam teşekküllü bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürekli çalışan uzman tabip (tercihen anestezi uzmanı) tarafından değerlendirilmesi kanaatimizce daha uygun olacaktır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin 6 ncı bendine uymadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarece tesis edilen işlem yerinde bulunmamışsa da yukarıda yer alan görüşe istinaden başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 4 üncü maddesini sağlayıp sağlamadığı hususunda bir değerlendirme yapılamamış ancak 28 inci maddesini sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 4 ve 28 inci maddesini sağlamadığı gerekçesiyle idareye bir başvurunun olduğu, ancak idarece bu konuda bir işlem tesis edilmediği de tespit edilmiştir. İdarenin bu konuda bir işlem tesis etmemiş olması iki farklı şekilde değerlendirilmiştir.

 

Bunlardan birisi, ihale komisyonunun uzman üyelerinin teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirebilecek uzmanlıkta olamayacağı değerlendirilmiştir ki idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta kullanmış olduğu “Teklif edilen cihazların demostrasyonlarının yapılması başka uygunsuzluklarının bulunmadığı anlamı taşımamaktadır.”  şeklindeki ifadeden de bu ihtimalin kuvvetli olduğu değerlendirilmektedir. Diğer bir sebep ise, başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnamenin 4 ve 28 inci maddelerini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması durumunda ihalenin sadece Drager marka cihaza yönelik olarak hazırlandığı yönünde idareye yapılan başvurulardaki iddiaları somutlaştıracağından idarece bu şekilde bir değerlendirmenin yapılmamış olmasıdır.  Her ne kadar alınan görüşten teknik şartnamenin üstün özellikler dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmışsa da Drager Evita 4 Edition marka cihazın, teknik şartnamenin 9 uncu maddesini sağlayıp sağlamadığı hususunda bir sonuca ulaşılamamıştır. Ancak inceleme konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince gerekli rekabet oluşmadığından ihalenin şikayete konu kaleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, 11.03.2008 tarihli alınan bir başka görüş yazısında ise; “28.01.2008 tarih ve B.14.2.TSE.0.11.03.18-33437 sayılı yazı ile Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan Akciğer Ventilatörleri ile ilgili dokümanın incelenmesinde; operatör tarafından çalıştırılan ventilatörlerle ilgili belirtilen özelliklerin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

11.03.2008 tarihli alınan cevabi yazıda, ventilatörlerle ilgili belirtilen özelliklerin uygun olduğu belirtilmekle birlikte, yazı ile sorulan spesifik sorulara cevap verilmemiştir. Ancak 12.03.2008 tarihli görüş yazısında da belirttiği gibi hazırlanan teknik şartnamenin üstün özellikleri içerdiği ancak  bütün bu üstün özellikleri bünyesinde barındıran bir ventilatörün dünyada mevcut olup olmadığı hususunda da bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu kalemi olan 25 Adet Ventilatör Cihazı Alımı kısmına ait ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul