İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1231
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :9
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1231
Şikayetçi:
 A.T.C. Anestezi Tıbbi Cihazlar ve Medikal Ürünler Varlık Mah. 201 Sok. Akın Apt. NO: 7/A ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6026
Başvuruya konu ihale:
 2007/170908 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı (ihalenin 1 ve 4 üncü kalemleri)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 07.01.25.0162/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı ihalesinin 1 ve 4 üncü Kalemlerine” ilişkin olarak A.T.C. Anestezi Tıbbi Cihazlar ve Medikal Ürünler’in 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Antalya Devlet Hastanesi Başhekimliğince 25.12.2007 tarihinde yapılan 4 kalem Ameliyathane Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin;

 

            1- Dördüncü kaleminde yer alan Hastabaşı Monitör Cihazı Alımı için ekonomik açıdan en avantajlı fiyat ile teklif verdikleri, kendi tekliflerinin teknik şartnamenin 20 nci maddesini sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin anılan maddesini sağladığı, idareye yapılan şikayet üzerine yetişkin hastaların Non-İnvasive kan basıncı ölçümünün kullanıldığının bildirildiği, teknik şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmenin yetişkin hastalar üzerinden yapılacağının anlaşılmadığı, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olmadığı,

 

            2- Birinci kaleminde yer alan Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı için bir istekli tarafından teklif verildiği, gerekli rekabet koşulları oluşmadan ihalenin anılan istekli üzerine bırakıldığı, yaklaşık maliyet aşamasında bu durumun idareye bildirildiği, ihale aşamasında da gerekli rekabetin oluşmadığının görüldüğü, bu nedenle anılan kalemin de iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.5. maddesinde; “Demostrasyonun nasıl sağlanacağı teklif dosyasında belirtilmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İdari şartnamenin 7.3.6 ncı maddesinde ise; “Teklif edilen tıbbi cihazlara ait teknik şartnameye uygunluk belgesi ve teknik şartnamede istenilen belgeler”  şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerden anılan belgelerin teklifleri ile birlikte idareye verilmesi istenmiştir.

 

Başvuru sahibi idari şartnamenin yukarıya aktarılan hükümleri gereğince hem demostrasyon taahhütnamesini hem de teknik şartnameye uygunluk beyanını idareye vermiştir.

 

Hastabaşı Monitör Cihazı (en az 3 kanallı) Alımı ihalesine ait teknik şartnamenin 20 nci maddesinde; “Non-invasive Kan Basıncı aralığı en az 20-250 mmHg olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Başvuru sahibi ise teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin anılan maddesine; “Non-invasive kan basıncı aralığı en az 10-270 mmHg olmalıdır.” şeklinde cevap vermiştir. Ayrıca başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ait katalogda ise non-invasive kan basıncı aralığı için muhtelif değerlere yer verilmiştir.

 

Bu arada başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaz üzerinden idarece demostrasyon yapılmış ve teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 20 nci maddesini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Ancak başvuru sahibi ise idarece yapılan değerlendirmenin teknik şartnamede yazılı şartlar üzerinden yapılmadığını, kendi teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun olduğunu iddia etmektedir.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin iddialarını karşılamak ve idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapabilmek için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda 03.03.2008 ve 04.03.2008 tarihli yazılar ile iki ayrı Üniversiteden;

 

1) Hastabaşı Monitör Cihazı (en az 3 kanallı) Alımı ihalesi ile ilgili olarak ihaleye Mindray Marka Beneview T5 model hastabaşı monitörü ile teklif verildiği, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 20 nci maddesini sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Teknik şartnamenin 20 nci maddesinde; “Non-invasive Kan Basıncı aralığı en az 20-250 mmHg olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, başvuru sahibi ise teklif edilen cihazın kan basıncı ölçümünü 10-270 mmHg aralığında yaptığını belirttiği,

 

Ancak idarece teklif edilen ürün üzerinden demostrasyon yapıldığı ve teklif edilen Hastabaşı Monitör Cihazının, teknik şartnamenin 20 nci maddesi "Non-İnvasive Kan Basıncı aralığı en az 20-250 mmHg olmalıdır." hükmü gereğince cihaz üzerinden Non-invasive kan basıncı aralığının en az 20-250 olduğunun gösterilemediği, başvuru sahibi tarafından verilmiş olan katalog üzerinde de bu özelliğin 20-230 olarak gösterilmesi nedeniyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakıldığı,

 

Ayrıca, idare tarafından yetişkin, pediatrik ve neonatal hastaların kan basınçlarının birbirinden farklı olduğu, hastabaşı monitörlerde birçok fizyolojik parametrede ölçüm aralıkları ve alarm limitlerinin bu nedenle hasta kategorilerine göre değişiklik gösterdiği, (örneğin kalp atım hızı, non-invaziv kan basıncı v.b...) teknik şartnamenin 20 nci maddesi "Non-lnvasive Kan Basıncı aralığı en az 20-250 mmHg olmalıdır." hükmünün yetişkin hastaya göre yazıldığı, bu maddeyi hasta kategorilerine göre ayrı ayrı ölçüm aralıklarını gözönüne alarak değerlendirmenin klinik açıdan en doğru yaklaşım olacağı, bu nedenle yetişkin hasta ortalama (Mean) kan basıncı değerlerinin kriter olarak alındığında başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın bu maddede istenilen özelliği karşılamadığı, başvuru sahibi tarafından iddia edilen ölçüm değerlerinin üst sınır olan 270 mmHg´nın Adult hastaya göre, alt sınır olan 10 mmHg ise pediatrik ve neonatal hastaların belirtilen değerler olduğu, normal şartlarda ise teknik şartnamede istenilen Non-lnvasive Kan Basıncı aralığının aynı hasta kategorisinde ele alınması gerektiği hususunu da belirttiği,

 

Ancak; başvuru sahibi ise idarece yapılan son değerlendirmeye karşılık olarak, teknik şartnamenin ilgili maddesinde istenilen aralığın hangi hasta kategorisinde olacağı belirtilmediğinden idarenin bu şekilde bir yorum yapma hakkının bulunmadığını, ayrıca teknik şartnamenin tüm maddelerinin (özellikle 1 ve 19 uncu maddesi) bir bütün olarak düşünülmesi durumunda da tüm hasta kategorilerini kapsaması gerektiğinin anlaşılmadığını, ayrıca teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye bire bir uygun olduğunu, anılan ölçümlerin tüm hasta kategorileri için geçerli olduğunu iddia ettiği,

 

2) Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı ihalesi ile ilgili olarak ise başvuru sahibinin teknik şartnamenin bir markaya (Drager) yönelik olarak hazırlandığı yönünde  iddiasının bulunduğu,

 

Buna göre şikayete konu ihaleye ait teknik şartnameler ile Hastabaşı Monitör Cihazı (en az 3 kanallı) Alımı ihalesi için teklif edilen Mindray Marka Beneview T5 model cihaza ait katalog yazımız ekinde gönderilmek suretiyle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı hususunda oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin Kuruma bildirilmesi istenmiştir.

 

Raporun düzenlendiği tarih itibariyle sadece bir Üniversite’den görüş alınmış ve alınan 10.03.2008 tarihli cevabi yazıda; “Konu edilen ihalenin teknik şartnamenin 20. maddesinde “Non-invasive kan basıncı aralığı en az 20-250 mmHg olmalıdır.” ifadesi yer almaktadır. İtiraz sahibi ürünün teknik spesifikasyonlarından 10-270 mmHg arasında ölçüm yapabildiği anlaşılmaktadır. Neonatal ölçümlerin en az 10 mmHg, sistolik yetişkin ölçümlerde ise en fazla 270 mmHg’ye kadar ölçümler gerçekleştirebileceği gösterilmiştir. Teknik spesifikasyonları dosyaya eklenen cihazın ölçebileceği ortalama kan basıncı değerleri 20-230 mmHg’dir ibaresinden yola çıkılarak bu ürünün ihaleden 20 nci maddeye istinaden çıkarılışı kanaatimizce uygun değildir. 20. Madde yeterince spesifik değildir, yani ortalama basıncın 20 ila 250 mmHg arası olması gerekliliğini ifade etmemektedir. Ölçüm aralığının en az 20-250 mmHg olması gerektiğini ifade etmektedir.

 

Aynı yazıdaki ikinci konu ile ilgili olarak; yapacağımız değerlendirmede Drager marka cihazın şartnamenin tüm maddelerini karşılıyor olması, şartnamenin tek cihaza yönelik hazırlandığı anlamına gelmez. Çünkü elimizde piyasadaki diğer tüm anestezi cihazlarının teknik özellikleri mevcut olmadığından karşılaştırma yapma imkanına sahip değiliz. Yine de fikir alınması amacıyla, konu ile yakından ilişkili olarak tam teşekküllü bir hastanenin anestezi bölümünden bilgi alınabileceği kanaatindeyiz.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Alınan teknik görüşe istinaden idarece hazırlanan teknik şartnamede yeterince spesifik bir düzenlemeye yer verilmediği, yani ortalama basıncın 20 ila 250 mmHg olacağı yönünde bir düzenlemenin olmadığı, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanındaki mevcut düzenlemelere göre verdiği, buna göre idarece ihale dokümanındaki mevcut düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmenin yapılması gerektiği, kaldı ki başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ait spesifikasyonlardan anılan ölçümün sistolik yetişkinlerde 270 mmHg olarak da yapılabildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı ihalesi ile ilgili olarak idarece yapılan yaklaşık maliyet tespiti aşamasında başvuru sahibinin teknik şartnamenin bir markaya (Drager) yönelik olarak hazırlandığı yönünde ilk olarak 19.10.2007 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ayrıca başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldıktan sonra 06.12.2007 tarihli yazı ile aynı konuda idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece söz konusu başvurunun 18.12.2007 tarihli yazı ile cevaplandırıldığı ve bu konudaki başvurunun uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre; başvuru sahibinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesine istinaden 15 gün içerisinde Kuruma başvurması gerekirken bu süre geçirildikten sonra şikayette bulunmuştur. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki başvurusunun esastan incelenme imkanı bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede ihalenin birinci kalemi için teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak hazırlandığı hususunda idareye muhtelif şikayet başvurularının yapıldığı, (başvuru sahibinin dışında Ege Med Medikal Ltd. Şti.) anılan kaleme şikayet başvurularında bahsedilen Drager marka cihaz ile bir adet istekli tarafından teklif verildiği, her ne kadar bu konuda alınan teknik görüşten Drager marka cihazın şartnamenin tüm maddelerini karşıladığı ancak piyasadaki diğer tüm anestezi cihazlarının teknik özellikleri mevcut olmadığından ve karşılaştırma yapma imkanı bulunmadığından teknik şartnameyi sağlayan başka markalarda cihazların bulunup bulunmadığı hususunda bir değerlendirme yapma imkanı bulunmadığından, şartnamenin tek cihaza yönelik hazırlandığı yönünde bir değerlendirme yapılamadığı, ancak 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince anılan ihalede gerekli rekabetin oluşmadığı anlaşıldığından ihalenin anılan kaleminin de iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ancak; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurul tarafından alınacak kararlar” başlıklı 25 inci maddenin (2) numaralı alt maddesinde yer alan “Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

            kararlarından birini verir.” şeklindeki düzenleme gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından ihalenin anılan kalemi ile ilgili olarak tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin ihalenin birinci kalemine yönelik iddiası için, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi, ihalenin dördüncü kalemine yönelik iddiası için de yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-Başvuruya konu 1 inci kaleme ilişkin tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2- Başvuruya konu 4 üncü kaleme ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihalenin birinci kalemine ilişkin iddiasına ilişkin olarak kararda yer alan  “…şeklindeki düzenleme gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü; Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul