İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1232
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :10
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1232
Şikayetçi:
 Turimed Tıbbi Cihazlar ve Turz. Yat. Tic. San. Ltd. Şti. Turgut Reis Cad. Ada Apt. NO: 44 D:15 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6181
Başvuruya konu ihale:
 2007/170908 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı (ihalenin 2 inci Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 07.01.34.0162/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihazı Alımı İhalesinin 2 inci Kalemine ilişkin olarak Turimed Tıbbi Cihazlar ve Turz. Yat. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.12.2007 tarihinde yapılan 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 2 nci kaleminde yer alan 55 Adet Monitör Alımı ihalesinde, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 2.6 ıncı maddesinde yer alan; “Hastabaşı cihazları yarı modüler veya modüler yapıda olmalı, gelecekte yapılacak yazılım gelişmelerinde cihaza hiçbir kart ekleme çıkarma gerekmeden yazılım güncelleştirilebilmelidir.” şeklindeki ve 2.25 inci maddesinde yer alan; “İstenildiğinde transcutan O2-CO2 modülü eklenebilmelidir.” şeklinde yapılan düzenlemelere uymadığı bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin ikinci kaleminde yer alan 55 Adet Hastabaşı Monitör Cihazı Alımı İhalesi ile ilgili olarak, idarece yapılan yaklaşık maliyet tespiti aşamasında teknik şartnamede bazı değişikliklerin yapılması talebinde bulunan firmaların bulunduğu, bu arada ihale üzerinde kalan istekli olan İncekaralar Laboratuvar Cihazları Paz. A.Ş. firmasının da ihale tarihinden önce 18.09.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren yazı ile idareye başvurarak; 55 Adet Hastabaşı Monitör Cihazı ihalesi teknik şartnamesi ile ilgili 20.07.2007 tarihinde vermiş oldukları dilekçe neticesinde yapılan değişiklikler için teşekkür ettikten sonra, aynı dilekçede belirttikleri teknik şartnamenin 25. maddesine istinaden “istenildiğinde transcutan O2-CO2 modülü eklenebilmelidir.” tanımının, “istenildiğinde CO2 modülü eklenebilmelidir.” şeklinde düzeltme taleplerinin sehven yapılmadığını düşündükleri, bu maddede de yapılacak düzeltme ile ihaleye iştirak edip rekabet ortamının yaratılacağını idareye bildirmişlerdir.

 

55 Adet Hastabaşı Monitör Cihazı Alımı ihalesine ait teknik şartnamenin 2.25 inci maddesinde; “İstenildiğinde transcutan O2-CO2 modülü eklenebilmelidir.” şeklinde, 2.6 ncı maddesinde ise; “Hastabaşı cihazları yarı modüler veya modüler yapıda olmalı, gelecekte yapılacak yazılım gelişmelerinde cihaza hiçbir kart ekleme çıkarma gerekmeden yazılım güncelleştirilebilmelidir.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi ise ihale tarihinden sonra 28.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren yazı ile başvuruda bulunarak, ihaleye katılan İncekaralar Firmasının Nihon Kohden 9100 modelinin teknik şartnameye uymadığını idareye bildirdiği, 18.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin İncekaralar Laboratuvar Cihazları Paz. A.Ş. üzerine bırakıldığı,  kesinleşen ihale kararı ile ihalenin İncekaralar Laboratuvar Cihazları Paz. A.Ş. üzerine bırakıldığının isteklilere bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin şikayet sürecini başlattığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 04.03.2008 tarihli yazı ile;

           

İhale üzerinde kalan istekli tarafından Nihon Kohden marka BSM 5105K model cihaz ile teklif verildiği, anılan modele O2-CO2 modülü eklenemediğinden teknik şartnamenin 2.6 ve 2.25 maddesini sağlamadığı, söz konusu cihazın kompakt multikonnektör yapıda olduğu, yarı modüler yada modüler olmadığı, modülün tanım olarak monitöre takılabilen ve ölçüm yapan bir elektronik parçayı ifade ettiği, tek başına çalışmadığı, çalışabilmesi için monitöre veya cihaza takılması gerektiği, modülerliğin modülün cihaz üzerindeki slotlara doğrudan takılması, yarı modülerliğin ise aynı modülün hastaya daha yakın noktaya taşınabilmesi için bir kablo vasıtasıyla monitöre bağlanması anlamına geldiği, modülün bir cihazdan sökülüp herhangi bir donanım ve yazılıma ihtiyaç duymadan diğer bir cihaza takılabildiği, ayrıca modüllerin cihaz ile aynı üretici firma ürünü olduğu, bu sebeple söz konusu cihaza teknik şartnamede istenen transkutan O2-CO2 modülünün takılamadığının iddia edildiği, ancak idarece söz konusu cihazın yarı modüler olduğunun belirtildiği,

 

İdarece düzenlenen teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek suretiyle anılan ihaleye teklif edilen Nihon Kohden marka BSM 5105K model cihazın teknik şartnameyi sağlamadığı hususundaki başvuru sahibinin iddiası ile ilgili oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin Kuruma bildirilmesi istenmiştir.

 

            Alınan 10.03.2008 tarihli cevabi yazıda;

 

“1- İstekli tarafından önerilen Nihon Kohden Marka BSM 5105K model hastabaşı monitörünün broşüründe kan gazlarından O2 ve CO2 ölçümlerinin transkuten olarak yapılabildiğine dair bir ibareye rastlanmamıştır. Adı Geçen cihazda kullanılan yeni kablo teknolojisi ile O2 ve CO2 ölçümleri yapılabilmesine rağmen, ölçümler transkuten olarak yapılmamaktadır.

 

            2- İstekli tarafından önerilen transkuten kan gazı monitörünün modülerlik ya da yarı modülerlik tanımlarına uymayıp, tamamen ayrı bir cihaz olduğu eklerindeki broşürden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idarece hazırlanan teknik şartnamenin 2.25 no.’lu maddesinde “transkuten O2-CO2 modülü eklenebilmektedir.” ifadesine uymamaktadır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnamenin 2.6 ve 2.25 inci maddelerini sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.    

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ve başvuru sahibinin teklifinin ise; idarece yapılan demostrasyona göre teknik şartnamenin 2.29 uncu maddesinde yer alan; “Full aritmi tanıma (pediatrik ve erişkin) ve alarm aktivasyon özelliği olmalıdır.” hükmü gereğince istenen full aritmi özelliği ile teknik şartnamenin 2.49 uncu maddesinde istenen parametreleri veya benzerlerini hesaplayan bir hemodinamik hesaplama programının demostrasyon yapılan cihaz üzerinde firma yetkilisi tarafından gösterilemediği, ancak komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda demostrasyon yapılan cihazda gösterilemeyen bu özelliklerin yazılımdan kaynaklanan bir eksiklik olduğu ve ilave bir yazılım programının cihaza yüklenmesiyle cihazın bu özelliklere sahip olacağının öngörüldüğü ve teknik şartnameye uygunluk belgesi ile cihaza ait orijinal katalog üzerinden bu özelliklerin olduğu, bu nedenle adı geçen istekli tarafından verilen teklifin değerlendirilmesine karar verildiği tespit edildiğinden, idarece bu konudaki tespit de göz önünde bulundurularak anılan eksiklik giderilmek suretiyle geriye kalan teklifin değerlendirmeye alınıp bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, başvuruya konu 2 inci kaleme ilişkin olarak düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul