İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1233
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :11
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1233
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Ferahim Şalvuz Mahallesi, Adana Bulvarı, No:125 Tarsus/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği,H.Ömer Sabancı Cad., Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4095
Başvuruya konu ihale:
 2007/189459 İhale Kayıt Numaralı “Medikal Gaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.00.81.0165/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd Şti’nin 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 5 inci maddesi gereği ihalede sunulması istenilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen yeterlilik belgesine ihale üzerinde bırakılan isteklinin sahip olmadığı,

 

            2) İhaleyi kazanan isteklinin teknik şartnamenin 11 inci maddesi uyarınca sunması gereken TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen ISO 9001 ve ISO 9002 belgesine sahip olmadığı,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bayisi olduğu üretici firmanın ibraz ettiği ISO 9001 belgesinin teknik şartnamenin 11 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Teklif edilen ürün ilgilisine göre teknik şartname hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik Belgeleri ibraz edilecektir.” düzenlemesine,

 

Tıbbi Oksijen Gazı Teknik Şartnamesinin 5 inci maddesinde; “Medikal Gaz tüpleri TS 11169 “Çelik Çekme Dikişsiz Tüpler” standardına uygun olarak imal edilmiş olup halen kullanılmakta olan tüplerin TS 7450 ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. Yüklenici firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bulunan Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine,

 

Tıbbi Oksijen Gazı Teknik Şartnamesinin 10 uncu maddesinde ve idari şartnamenin 7.p.1 maddesinde; “Yüklenici firma üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı oksijen üretme izin belgesine haiz olacak ve ihaleye dosyasında sunacaktır. Yüklenici firma üretici değil bayii ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretme izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu Medikal gaz depolama veya dağıtım veya dolum izin belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Ayrıca bayii, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ihale dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanı incelendiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ye ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 07.10.1994 tarihinde verilen ve periyodik olarak vizeleri yapılan basınçlı gaz tüpleri periyodik muayene, deney, bakım yeterlilik belgesini ve buna ilişkin TSE Uygunluk Belgesini sunduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin Adana ili ve ilçelerindeki yetkili bayisi olduğu ve bayilik sözleşmesinin halen devam etmekte olduğuna ve anılan düzenleme gereği bayisi bulunduğu firmaya ilişkin 05.03.1987 yılında alınmış medikal amaçlı oksijen gazı üretme izin belgesini ve kendisine ait 17.05.2007 tarihli Medikal Gaz Dolum ve Dağıtım İzin Belgesini sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari ve teknik şartnamede sunulması istenilen izin ve yeterlilik belgelerini eksiksiz olarak sunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan düzenlemelerde, tüplerin periyodik muayene, deney ve bakımı sonucunda taşıması gereken asgari standartlara sahip olduğuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yeterlilik belgesinin mutlaka yükleniciye ait olması gerektiğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için bizzat medikal amaçlı oksijen üreticisi olmaları gerekmemektedir. Bayilerin de üretici firmanın sahip olması gereken belgeleri sunarak ihaleye iştirak edebilmelerine engel bulunmamaktadır.

 

Bu nedenlerle başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde; “Teklif edilen ürün ilgisine göre teknik şartnamede belirtilen TSE, ISO…vb, kalite belgeleri ibraz edilecektir.

            Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesine,

 

            Tıbbi Oksijen Gazı Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesinde; “Yüklenici firma Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olan ISO 9001 veya ISO 9002 belgesine sahip olacak, yüklenici firma üretici değil de bayi ise bayisi olduğu firmanın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olan ISO 9001 veya ISO 9002 belgesine sahip olacak ve bu belgeler teklifle birlikte ihale komisyonuna ibraz edilecektir.” düzenlemesine,

 

            yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin düzenleme gereği, teklifi ekinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ ye ait TUVNORD kuruluşu tarafından düzenlenmiş ve  05.02.2010 tarihine kadar geçerli ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini ve buna ilişkin 11.05.2007 tarihinde düzenlenmiş TÜRKAK teyidini sunduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin anılan düzenlemesinde, yüklenicinin aynı zamanda üretici ise kendisine ait olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olan ISO 9001 veya ISO 9002 belgesini ibraz edeceği, yüklenici bayi ise bayisi olduğu firmanın anılan belgelerini ibraz edeceği açıkça hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda başvuru sahibinin bayilerin hem kendilerine ait hem de üretici firmaya ait anılan belgeleri birlikte sunması gerektiği şeklindeki iddiasının aksine bu düzenleme ile amaçlananın, yüklenicinin üretici veya bayi olması halinde ihalede sunulması şart koşulan ISO 9001 veya ISO 9002 belgelerinin tek kişiye başka deyişle yüklenici ister üretici olsun ister bayi olsun sunulacak ISO 9001 veya ISO 9002 belgelerinin üretici firmaya ait olması gerektiğidir.

 

Kaldı ki ihale üzerinde bırakılan istekli ihale dokümanında istenmemiş olmasına rağmen kendisine ait ISO 9001:2000 Yönetim Sistem Belgesini de teklifinde sunmuştur. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’ye ait  ISO 9001:2000 belgesini sunmasında ihale mevzuatı açısından herhangi bir hukuka aykırılık olmadığından başvuru sahibinin ikinci iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari ve teknik şartnamede öngörülen koşullara uygun olarak, üretici firmaya ait TUVNORD kuruluşu tarafından belgelendirilmiş ISO 9001:2000 Yönetim Sistem Belgesini ve buna ilişkin TÜRKAK teyidini de sunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin üçüncü iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul