• Karar No: 2008/UM.Z-1234
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :12
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1234
Şikayetçi:
 Medi-Star Tıbbi Ürn. ve Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Lise Cad. 2. Sok. Kalender 4 Apt. Zemin Kat No:2-3 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Doğumevi Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi Dağkapı-Merkez/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5195
Başvuruya konu ihale:
 2007/188731 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Sarf Malzemesi (18, 19, 20, 21. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 07.01.12.0165/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Doğumevi Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Sarf Malzemesi (18, 19, 20, 21. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Medi-Star Tıbbi Ürn. ve Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.02.2008 tarih ve 5195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 18, 19, 20 ve 21 inci kalemlerine teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareye sundukları numunelerin huzurlarında denenmediği, yapılan değerlendirmelerin iyi niyet taşımadığı ve taraflı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin, “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri” maddesinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları”na ilişkin 7.3.2 maddesinde; “1- Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri (numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılacaktır) ihale saatinde ihale dosyasıyla birlikte komisyona teslim edilecektir. Firmalar getirilmeyen malzemeler için hak iddia edemez.

2- Teklif edilen malzemelere ait doküman ve kataloglar teknik şartnamede belirtilen tüm özellik ve nitelikleri işaretlenmiş olarak teklif dosyasıyla birlikte teslim edilecektir.” düzenlemesine,

 

            Teknik şartnamenin ihalenin 18 inci kalemine ilişkin düzenlemesinde;

“18 inci kalem: Anti Human Globulin (10 mililitrelik ambalajda olacak)

a. Orijinal ambalajda olmalıdır.

b. Ambalajın üstünde üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin ihalenin 19, 20, 21 inci kalemlerine ilişkin düzenlemesinde;

“19, 20, 21 inci kalem: Anti-A, Anti-B, Anti-D (10 mililitrelik ambalajda olacak)

a. Aglütinasyon makroskopik olarak net saptanmalıdır.

b. Anti-A, Anti-B, Anti-D antijenleri aynı marka olmalıdır.

c. Antijenleri veren firma, kan grubu saptanmasında kullanılacak beş (5) adet plateyi vermelidir.” düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemeler gereği isteklilerin teklifleri ile birlikte teknik şartnameye uygun ürünlerin numunelerini idareye sunmaları gerekmektedir.

 

            İhale komisyonunun, başvuru sahibinin ihalenin şikayete konu 18, 19, 20 ve 21 inci kalemlerine verdiği teklifi, verdiği numunelerin hastane laboratuarlarında denenmesi sonucunda;

18 inci kalem için teklif edilen J. MİTRA marka ürünün, 10mililitrelik ambalajda olmadığı ayrıca direkt ve indirekt coombs pratik uygulamalarında mikroskobik olarak aglünitasyon oluşumu görülemediği gerekçesiyle,

19, 20 ve 21 inci kalemler için teklif edilen J. MİTRA marka ürünün, 10mililitrelik ambalajda olmadığı ve teknik şartnamede yer alan aglütinasyon makroskopik olarak net saptanmalıdır koşulunu karşılamadığı gerekçesiyle,

uygun bulmadığı ve bu nedenle başvuru sahibinin bu kalemler için verdiği teklifi değerlendirme dışı bıraktığı, şikayetinin de aynı gerekçelerle uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer anılan Yönetmeliğin 20 inci maddesinde; “…İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur…

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale yetkilisince oluşturulan ihale komisyonunun oluşumunda ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. İhale komisyonunda işin uzmanı üye bulundurmaktaki amaç ise, teknik ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesini sağlamaktır.

 

İhale komisyonu kararı ekinde yer alan ihale komisyonu değerlendirme tablosundan ve idarenin şikayete verdiği cevaptan, isteklilerin teklifleri ekinde sunduğu ürün numunelerinin ihale komisyonunca değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükmü gereği ihale komisyonunca yapılan numune değerlendirmesi sonucunda başvuru sahibince şikayete konu kalemler için sunulan numunelerin uygun bulunmayarak bu kalemlere verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Kaldı ki ihale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin ihalenin şikayete konu kalemleri dışındaki kalemler için sunduğu numuneleri uygun bulmuş ve bu kalemlerden 3, 25 ve 27 nci kalemleri üzerinde bırakmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihale komisyonunca yapılan numune değerlendirmesi sonucunda şikayete konu 18, 19, 20 ve 21 inci kalemler için teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul