İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1235
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :16
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1235
Şikayetçi:
 S L S Şentürk Mühendislik Proje Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Cad. Nu: 30 41040 İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Hava Lojistik Komutanlığı, Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3384
Başvuruya konu ihale:
 2007/181968 İhale Kayıt Numaralı “Kırmızı Akrotim Sis Gösteri Boya Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.00.68.0197/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hava Lojistik Komutanlığı’nca 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırmızı Akrotim Sis Gösteri Boya Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak S L S Şentürk Mühendislik Proje Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye S L S Şentürk Mühendislik Proje Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şirketi ve Metrolojistik Kalibrasyon Mühendislik Eğt. Hiz.ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından oluşturulan iş ortaklığı olarak teklif verdikleri, Metrolojistik Kalibrasyon Mühendislik Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şirketine ait ortaklık hisse beyanının sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu belgenin tamamlatılabilir bir belge olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinde;

“…e) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 15 md.) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin, (standart form KİK027.3/M),

f) (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 6 md.) İş deneyimi istenilen ihalelerde, tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin. (standart form KİK 027.2/M) istenilmesi zorunludur.

…(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 6 md.) İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK028.0/M) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. Konsorsiyumlarda konsorsiyum beyannamesi (standart form KİK028.1/M) ile birlikte konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. ”hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (n) bendinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname”,

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesinin son fıkrasında; “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin verilmesi gerekir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Bu düzenlemelere göre isteklinin iş ortaklığı olması halinde 7.1 maddesinin (n) bendinde yer alan beyannamenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye S L S Şentürk Mühendislik Proje Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şirketi ve Metrolojistik Kalibrasyon Mühendislik Eğt. Hiz.ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından oluşturulan iş ortaklığı olarak teklif verildiği, Metrolojistik Kalibrasyon Mühendislik Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şirketine ait ortaklık hisse beyanının sunulmadığı, bu nedenle iş ortaklığının idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde;

           

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik düzenlemesi uyarınca; idarelerce, ihale dokümanında istenen ve teklifin esasını değiştirmemek kaydıyla istekli tarafından hazırlanan belgelerdeki bilgi eksiklikleri ile belgeleri düzenleyen kuruluşlardan kaynaklanan bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik olarak bilgi/belge tamamlatma müessesine başvurulabilecektir. İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesi ile istenen belgelerin eksik olması durumunda bu eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir. 7 nci madde ile istenen belgelerin eksik olması durumunda anılan yönetmelik hükmü gereğince eksik belgenin tamamlanması yoluna gidilemeyecektir. Dolayısıyla iş ortaklığını oluşturan şirketlerden Metrolojistik Kalibrasyon Mühendislik Eğt. Hiz. ve Tic. Ltd. Şirketine ait ortaklık hisse beyanının sunulmadığı gerekçesiyle iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılma işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul