İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1236
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :16
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1236
Şikayetçi:
 Asis Akaryakıt Servis İstasyon Sistemleri ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Sedat YILDIZ, Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok. Nu: 39/b Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı 06330 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7096
Başvuruya konu ihale:
 2007/159383 İhale Kayıt Numaralı “25 adet Bilgisayarlı Tren Denetim Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.01.60.0197/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından  10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “25 adet Bilgisayarlı Tren Denetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Asis Akaryakıt Servis İstasyon Sistemleri ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat YILDIZ’ın 07.03.2008 tarih ve 7096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İtirazen şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Müvekkil firmanın değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin uygun olmadığı,

 

2) İdarenin yaklaşık maliyet ve eşik değer tespiti yapmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin fahiş olduğu, müvekkil firmanın teklifi ile bu teklif arasında büyük fark olduğu, bu hususların ihalenin güvenilir olması ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli üzerinde oynama yapıldığı,

 

4) Müvekkil firmanın ihale öncesinde yapılan testlerde şartnameye uygun bir çalışma örneğinin sergileyemediğinin kendilerine şikayet başvurusunu cevaplayan yazı ile bildirildiği, ihale dokümanında bu çalışmanın ihale sonrasında yüklenici tarafından yapılacağının belirtildiği, kaldı ki iddia konusu test çalışmasının 2006 yılında patent sahibi tarafından yapıldığı,

 

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek ihaleye katıldığı,

 

6) İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinin (a) bendinde yapılan düzenleme ile; “İsteklilerce gerçekleştirilen ve idarece kusursuz bir şekilde kabul edilen ihale konusu veya benzer nitelikteki işlerle ilgili temin edilecek referans mektubu” istendiği, bu hususun ihale üzerinde bırakılan istekliyi tarif ettiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ise, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 29.05.2006 tarih ve 2006/DK.D-91 sayılı kararıyla Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün “Ulaştırma” (doğrudan üretime yönelik olmak kaydıyla) ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Demiryolu araçlarının tadilat, iyileştirme ve modernizasyonu yapılması için gerekli olan malzeme, aksam ve sistemlerin alımı” işine ait mal alımları, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

İdarenin gönderdiği 12.03.2008 tarih ve 4001 sayılı yazısında; yukarıda belirtilen mal alımı istisnasının yanı sıra alınan sistemin komplike bir sistem olması gerekçesiyle sistemin bir çok istisna ile ilgili olduğunun belirtildiği, bu istisnaların maddeler halinde sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul