• Karar No: 2008/UM.Z-1237
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :19
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1237
Şikayetçi:
 Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş., Vekili: Aykut DUMAN Karanfil Sokak, No 47/6, 06640, Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi, Aksu Mahallesi, Öğretmenler Sokak, No: 11, 18200, ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3910
Başvuruya konu ihale:
 2008/2156 İhale Kayıt Numaralı “Diş Üniti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.00.77.0200/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi’nce 14.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Diş Üniti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu, diş ünitesi, aeretor başlığı, havalı mikromotor, kavitron cihazı ve ışıklı dolgu cihazına ait CE belgesinin, yetki belgesinin, garanti belgesinin; teklif edilen ürüne ait üretici firmanın CE Belgesinin, üretici veya Türkiye yetkili satıcısının yetki belgesinin ve garanti belgesinin teklif dosyasında bulunmadığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 15.1.(o) maddesinde; “Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca “CE” uygunluk işareti olacak ve buna ait “CE” Belgesi ihale dosyasında verilecektir. Ayrıca teklif edilen cihaz Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı ve firma bunu belgelendirmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin “Diş Üniti Alımı” olduğu, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen mal kaleminin adının “Diş Üniti” olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sistem Prosis marka sistemin teklif edildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Bien Air markasına ait dental ve mikro cerrahi için havalı ve elektrikli hortum ve kuplajlar, havalı ve elektrikli motor ve türbinler, elektronik kontrolörler, düz ve ters açılı el aletleri için CE Belgesinin ibraz edildiği, anılan CE Belgesinin geçerlilik süresinin 17.12.2008 tarihine kadar devam ettiği,

 

Sistem Prosis Marka dişçi koltuğu, diş üniteleri için onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen CE Uygunluk Sertifikasının ibraz edildiği, belgenin veriliş tarihinin 23.06.2007 olduğu, belgeye ilişkin 25.10.2007 tarihinde TÜRKAK tarafından düzenlenen Akredite Belge İnceleme Formunun ibraz edildiği,

 

 S-Prosisdent (Sistem Light) tipi Işınlı Dolgu Cihazı için AT Uygunluk Beyanının sunulmuş olduğu,

 

S-prosis dent marka entegre enstrümanları ve dental üniteleri bulunan dişçi koltuğu için 23.06.2007 tarihinde düzenlenmiş olan AT Uygunluk Beyanının sunulmuş olduğu,

 

            Tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, anılan isteklinin de İdari Şartnamenin 15.1.(o) maddesi uyarınca teklif etmiş olduğu “Diş Üniti” sisteminin CE işareti olduğuna ilişkin belgeleri ibraz ettiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin 15.3.2 maddesinde,

 

            “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler,

 

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

 

            b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler,

 

            c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili saıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,”nin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

              İhale üzerinde bırakılan isteklinin, üretici firma Sistem Dental Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, imalatı yapılan dental ürünlerin ve ekipmanların satışını yapma, satış sonrası teknik servis hizmetleri verme, ihalelerde pey sürme hususlarında kendilerine yetki verildiğine ilişkin belgeyi teklif kapsamında idareye sunmuş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Esti Uluslararası İthalat-İhracat Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen, ihale üzerinde kalan isteklinin Türkiye mümessili, acentesi ve servisi oldukları Bien Air SA (İsviçre) firmasının ürünlerini teklif etmeye ve teslim etmeye yetkili olduğuna dair yetkili kılındığını gösteren belgenin de teklif kapsamında idareye sunulmuş olduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, anılan isteklinin İdari Şartnamenin 15.3.2 maddesi uyarınca teklif etmiş olduğu “Diş Üniti” sistemine ilişkin yetki belgelerini idareye sunmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 15.3.3 maddesinde,

 

            “a) Cihazlar (sistem) en az iki yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde müdahale edilecek ve en geç 48 saat içerisinde bütün fonksiyonlarınla çalıştırılacağına veya yerine başka bir cihaz verileceğine dair taahhütname verilecektir.

 

            Ücretsiz 2 yıllık garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici veya temsilci ve varsa yetkili satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatları teklif ile beraber verilecektir. Garanti süresi içinde ve sonrasında değişecek olan parçalar faal olarak teslim edildikten sonra en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır...”

 

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve bu istekli tarafından teklif edilen ürünün üreticisi olan şirketin teklif edilen sisteme ilişkin arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde müdahale edileceğine ve en geç 48 saat içerisinde bütün fonksiyonlarınla çalıştırılacağına veya yerine başka bir cihaz verileceğine ve ücretsiz 2 yıllık garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağına ilişkin hususları da ihtiva eden Garanti Taahhütnamelerinin teklif kapsamında idareye sunulmuş olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda teklif kapsamında S-Prosis Dent. Marka diş üniti ve ekipmanlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce üretici firma Sistem Dental Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına hazırlanmış olan boş Garanti Belgesinin sunulduğu görülmüştür. Ayrıca yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlarının teklif ile beraber idareye sunulduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, anılan isteklinin teklif etmiş olduğu “Diş Üniti” sistemine ilişkin İdari Şartnamenin 15.3.3.(a) bendinde istenilen Garanti Taahhütnamelerini sunmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.    

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul