İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-124
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :101
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-124
Şikayetçi:
 Ekip Tıp Sağlık Ürünleri Danışmanlık İleri Teknolojileri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksu Sokak 7/11 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı,Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34035
Başvuruya konu ihale:
 2007/109264 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cerrahi Gömlek ve Örtü Setleri Malzemesi İhalesi (19. Kalem Manyetik Alet Tutucu Örtü, 20. Kalem Sütur Kutulu Manyetik Alet Tutucu Örtü) Kısımları”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 07.09.29.G013/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Cerrahi Gömlek ve Örtü Setleri Malzemesi İhalesinin (19. Kalem Manyetik Alet Tutucu Örtü, 20. Kalem Sütur Kutulu Manyetik Alet Tutucu Örtü) Kısımlarına” ilişkin olarak Ekip Tıp Sağlık Ürünleri Danışmanlık İleri Teknolojileri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

           

            1) İhalede 19 ve 20 nci kalemde belirtilen malzemelerin, gerek kullanım şekli gerekse fonksiyonelliği ve yapısı itibari ile diğer kalemlerde bahsedilen ameliyat örtülerinden farklı özellik taşıdığı, 19 ve 20. kalem malzemelerin yapısal özellik olarak  bir yüzü plastik materyal, diğer yüzü sünger malzeme ile bu iki tabaka arasında ise manyetik malzeme bulunan, insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan ve bu özelliği uluslararası kabul gören laboratuarlar tarafından klinik testlere tabi tutulmuş ve onaylanmış malzemeden mamul bir ürün olduğu, fonksiyonel özellik olarak ise; ameliyat esnasında hasta üzerine veya malzeme masasına konularak ameliyatta kullanılan malzemelerin, ameliyat sahasından düşmemesini ve bu özelliği ile de gerek ameliyatın seyrini gerekse ameliyat ekibinin ve ameliyatın konforunu olumlu yönde etkileyen bir malzeme olduğu, ihalede adı geçen diğer ameliyat örtülerinin ise, yapısal özellik olarak; nonwoven (dokunmamış ) kumaş veya kağıt materyalden imal edilmiş bir malzeme olup, fonksiyonel özellik olarak; ameliyat olacak hastanın üzerine örtülmek suretiyle steril bir çalışma sahası oluşturmak amacıyla kullanıldığı, her iki cins malzemenin de adında "örtü" ifadesinin geçmesi sebebiyle, komisyona sunulan malzemeye ait belgelerin incelenmesi esnasında değerlendirmede bu noktada hata olabileceğini düşündükleri,

 

            2) 19 ve 20 kalemlerde belirtilen ürüne ait olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 7 madde Ek-IX’a göre sınıflandırılma beyanı ve Ek-VII’ ye göre düzenlenmiş (Steril olan, ölçüm fonksiyonu olmayan) CE Uygunluk Beyanı verilmesi gerektiği, yaptıkları araştırmalar sonucunda firmalarının teklif ettiği ürün dışında, söz konusu ihaleye giren firmaların ve teklif ettikleri markaların ve üreticilerin 19 ve 20. kalemlerde belirtilen ve ilgili şartnamelerde tarifi yapılan malzemelere ait üretimleri olmadığı, bu durumda firmaların üretimlerinde bulunmayan bir malzemeye ait belge sunmalarının mümkün olmadığı, bu hususun ihale sonucunu etkileyecek derecede önemli olduğu, komisyonun iyi niyetinden emin olmakla birlikte, belgelerin incelenmesi esnasında sunulan malzemelerin gerek marka, gerekse model numaralarına göre eşleştirilmesi ve belgelerin söz konusu malzemeyi kapsayacak nitelikte olup olmadığı hususunun gözden kaçmış olabileceği kanaatinde oldukları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından düzenlenen birim fiyat cetvelinin 19 uncu kalemi “manyetik alet tutucu örtü” 20 nci kalemi de “Sütur kutulu manyetik alet tutucu örtü” olarak belirtilmiştir. İsteklilere verilen ihale dokümanları içerisinde de alımı yapılacak ürünlerin teknik özelliklerini belirtilen teknik şartnameler bulunmaktadır. İhale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun mal sunma zorunluluğu yanında,  İdari şartnamenin “teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları” başlıklı 53 üncü maddesinde teklif edilen ürünlerin teslimi aşamasında muayene ve kabul koşulları öngörülmüş olup, muayene komisyonu tarafından teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun malların kabulunun yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından 19 uncu ve 20 nci kalemlerde teklif edilen ürünlerin muayene ve kabul aşamasında ürünlerin teknik değerlendirmeleri yapılarak istenilen özelliklerde olup olmadığı tespit edilebileceğinden şikayetçinin bu konudaki iddiası yeride görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İstekliler tarafından teklif dosyaları ekinde sunulan CE (EC) belgelerinin, teklif edilen ürünleri kapsayıp kapsamadığı hususunda yetkili bir kuruluşun görüşüne başvurulmuş, yetkili kuruluş tarafından gönderilen 18.12.2007 tarihli yazıda belgeleri onaylayan kuruluş ile yazışmaların devam ettiği, kesin bilgi geldiğinde görüş verilebileceği cevabı verilmiştir. Bu aşamada raporun yazım tarihi itibariyle ilgili kuruluştan ayrıntılı cevap gelmemiştir. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinde “Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir.” hükmü bulunmaktadır. Başvurunun Kurum kayıtlarına giriş tarihinin 21.11.2007 olduğu dikkate alındığında, 07.01.2008 tarihi itibarıyla nihai karar alınmasını sağlayacak şekilde inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. İdarenin ilgili komisyonları aracılığıyla teknik şartname dahil bütün ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasını 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma zorunluluğu ve görevi bulunmaktadır. İdarenin, mevzuata aykırı davranması durumunda sorumluluğu doğmaktadır. Açıklanan nedenlerle teknik görüş alınamamış olması nedeniyle şikayetçinin teknik şartnameye ilişkin şikayet başvurusu hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul