İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-125
  • Toplantı No: 2008/ 01
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 01
Gündem No :138
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-125
Şikayetçi:
 Atasam Sağlık ve Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Libya Caddesi No:4/9 Kurtuluş- Çankaya/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabibliği, Eyupoğlu Mah. Hürriyet Cad. No:1 27010 Şahinbey/ GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37366
Başvuruya konu ihale:
 2007/160499 İhale Kayıt Numaralı “Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 07.10.28.0110/2008-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabibliği’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Medikal Oksijen Üretim ve Depolama Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atasam Sağlık ve Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye teklif vermiş olan Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olmadığı, idare tarafından ilgili firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir…” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

            Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

            İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının içerisinde yer alan, Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgeleri incelendiğinde, sunulmuş olan belgenin anılan istekliye Medical Park Sağlık Hizm. A.Ş. tarafından verildiği tespit edilmiş olup Yönetmeliğin 35 inci maddesinde sunulması zorunlu olan işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturanın asıllarının idarece incelenip sunulan fotokopilerin üzerlerine aslı gibidir kaşesi basıldığı ve bu örneklerin Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ile birlikte sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif dosyası incelendiğinde, iş deneyim belgesinin Medical Park Sağlık Hizm. A.Ş. tarafından düzenlendiği, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı açık ise de, Yönetmeliğin aynı maddesinde iş deneyimini tevsik için istenen işe ait sözleşme ve faturanın da sunulmuş olması nedeniyle idare tarafından Özcan Kardeşler Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

 Ayrıca, idare tarafından düzenlenen 16.11.2007 tarihli “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın incelenmesi sonucunda da, anılan isteklinin iş deneyim belgelerinin eksik yada uygun bulunmadığına ilişkin bir bilginin bulunmadığı, söz konusu belgelerin sonradan tamamlatıldığına dair bir bilginin de yer almadığı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul