İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-128
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :5
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-128
Şikayetçi:
 Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Sokak, No: 49/5 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, B-Blok, 06500 Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38486
Başvuruya konu ihale:
 2007/147658 İhale Kayıt Numaralı “172 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (112 nci Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.10.57.G022/2008-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “172 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 112 nci Kalemine” ilişkin olarak Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en avantajlı teklifi vermelerine rağmen yapılan uygunluk değerlendirmesinde teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin 21 inci maddesine uymadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, oysa çok güvenilir referansları olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 172 kalem tıbbi sarf malzeme alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1. maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği, belirtilmiş, 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde, isteklilerin teklif ettiği malların numunelerin markasını teklif mektubunda belirteceği ve ayrı bir sayfa olarak vereceği düzenlenmiş, anılan şartnamenin “VI Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde: “İhale komisyonu tarafından isteklilerden numune talep yazısı, isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (yedinci) gün isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır. İstenen numuneleri orijinal ambalajında, yazıda belirtilen miktarda ve belirtilen sürede satınalma (ihale) bürosuna tutanakla ve imza karşılığı teslim edilecektir. Tebligat yapılan isteklilerin numune teslim etmedikleri kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece idari şartnamenin 57 nci maddesinde, firmaların teklif ettikleri malzemenin denenmesi için istenen numuneleri orijinal ambalajında, belirtilen miktarda ve belirtilen sürede satınalma (ihale) bürosuna tutanakla ve imza karşılığı teslim edileceklerine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı hususunu tevsik amacıyla yapılmak istendiğinin anlaşıldığı, idarece ihaleye ait çeşitli kalemlere teklif veren isteklilerden numuneler istenildiği ve bu istenilen numunelerin denendiği anlaşılmıştır.

 

İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususlar da göz önüne alınarak düzenleme yapılabileceği, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda da ihale dokümanında belirtilmek şartıyla numune istenebileceği tabiidir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, idarece, ihale tarihi olan 06.11.2007 tarihinden sonra 13.11.2007 tarihinde Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yazılan yazı ile teklif verdikleri 112 nci kalemle ilgili olarak en az 25 adet numunenin, Nokta Med. Tıb. Cih. İth. İhr. Ltd. Şti.’ne yazılan 13.11.2007 tarihli yazı ile de en az 10 adet numuneyi 26.11.2007 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 uncu alt bendi uyarınca; mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için ihaleye katılacak isteklilerden tedarik edilecek malların numuneleri idarelerce istenebilmektedir.

 

Anılan Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuş, tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Şikayet konusu ihalede, (şikayet konusu kalemde) numunenin verilmesi yeterlik kriterleri arasında sayılmamasına rağmen, idari şartnamenin 57 nci maddesindeki düzenlemeye dayanılarak numune istenilmiş ve bu çerçevede değerlendirme yapılmıştır.

 

Ancak, isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatlarının açıklanmasından sonra numunelerin alınarak komisyonca değerlendirilmesinin ihale sürecini kesintiye uğratacağı ve bu durumun Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından yapılan söz konusu düzenleme ve uygulama ihalenin iptalinin gerektiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer yandan, ihale üzerine bırakılan Nokta Med. Tıb. Cih. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler alt bölümünde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdarece başvuruya konu ihalede, anılan Tebliğ hükmü gereğince belirlenen hususların sorgulandığına ilişkin olarak ihale dosyasında herhangi bir bilgi veya belge bulunmamakta olup, Tebliğ hükmü gereğince verilen teklif ve yaklaşık maliyetin sorgulanması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu olan 112 nci kalemine ilişkin olarak ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu olan 112 nci kalemine ilişkin olarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; ellibeş adet ihale dokümanının satın alındığı, şikayete konu 112 nci kaleme iki  teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal  kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul