İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-129
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :6
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-129
Şikayetçi:
 Konevi Medikal Otom. Mak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Büsan Organize Sanayi, 2.Sokak, No: 47 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Güllerpınarı Mah., 07400 Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36614
Başvuruya konu ihale:
 2007/139559 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Ortopedi ve Genel Sarf Malz. Alımı (1-14,20-61,74,75,77-81,93-96,101-117. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 07.10.16.G022-0229/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Ortopedi ve Genel Sarf Malz. Alımı (1-14,20-61,74,75,77-81,93-96,101-117. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Konevi Medikal Otom. Mak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede 1-14, 20-61, 74, 75, 77-81, 93-96, 101-117 nci kalemlerin bazılarında en avantajlı teklifi, bazılarında ise ikinci en avantajlı teklifi vermelerine rağmen kesinleşen ihale kararıyla teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının ve ihaleye ilişkin kalemlerin de başka firmalar üzerinde bırakıldığının bildirildiği, oysa teklif ettikleri malzemelerin bir çok hastanede kullanıldığı, ihaleyle ilgili gerekli tüm belgelerin idareye sunulduğu, ayrıca sözleşmelerin de gerekli sürelere uyulmadan imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 202 kalem 2007 Yılı Ortopedi ve Genel Sarf Malz. Alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği, isteklilerin tekliflerinin kalem bazında ayrı ayrı değerlendirileceği, teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan işi kalemlerinden biri veya daha fazlasının istekli üzerinde kalabileceği belirtilmiş, 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, teklif veren firmaların teklif ettikleri malzemenin kalitesinin görülmesi ve denenmesi için yeteri kadar ürün numunesini ihale saatine kadar idareye teslim edecekleri düzenlenmiştir.

 

Teknik değerlendirmeye göre ürün değerlendirme tutanağının incelenmesi sonucunda, firmalar tarafından teklif edilen ürünler için verilen numuneler teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için, muayene komisyonu tarafından, en düşük fiyatlardan başlanarak deneme ve inceleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, firmaların teklif ettikleri malzemenin kalitesinin görülmesi ve denenmesi için yeteri kadar ürün numunesini ihale saatine kadar idareye teslim edeceklerine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı hususunu tevsik amacıyla yapılmak istendiğinin anlaşıldığı, şikayete konu ihaleye ait kalemlere teklif veren istekliler tarafından verilen numunelerin denendiği anlaşılmıştır.

 

İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususlar da göz önüne alınarak düzenleme yapılabileceği, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda da ihale dokümanında belirtilmek şartıyla numune istenebileceği tabiidir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak ürün üzerinde yapılacak deneme işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde teklif edilen ürünlere ait numuneleri isteyebileceği, şikayete konu ihaleye ait idari şartnamede, firmaların teklif ettikleri malzemenin kalitesinin görülmesi ve denenmesi için yeteri kadar ürün numunesini ihale saatine kadar idareye teslim edeceklerine ilişkin olarak yapılan düzenleme yapıldığı, ayrıca söz konusu ürünlerde hangi özelliklerin bulunması gerektiğinin teknik şartnamede detaylı olarak düzenlendiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca teklif edilen ürünler için verilen numuneler teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için, en düşük fiyatlardan başlanarak deneme ve inceleme yapıldığı ve bunun sonucunda da teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirildiği anlaşıldığından, şikayete konu hususlarla ilgili olarak başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklilerin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden, bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin, sözleşmelerin gerekli sürelere uyulmadan imzalandığı yolundaki iddialarına gelince; yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 08.11.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 09.11.2007 tarihinde idareye başvurarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin bildirilmesini istediği, idarenin 12.11.2007 tarihli cevabının 22.11.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, bu arada ihalenin bazı kalemlerinin üzerinde bırakıldığı Görkem Med. Sağ. Araç ve Gereçleri Ltd. Şti. ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 14.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin ise 23.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gün olduğu belirtilmiş, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karara alınmaması halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 23.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.11.20007 tarihli cevabının 06.12.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibi tarafından 23.11.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece ihalenin bazı kalemlerinin üzerinde bırakıldığı Şen Medikal Sağlık Hiz. Ltd. Şti. ile mevzuatta öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 26.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Netice itibariyle; idarece şikayete konu kalemlerle ilgili olarak sözleşmelerin mevzuatta öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak imzalandığı anlaşılmakta ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiş ve ihale sürecine ilişkin başkaca bir aykırılık tespit edilememiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul