• Karar No: 2008/UM.Z-130
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :7
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-130
Şikayetçi:
 Medical Grup Ecza ve Tıbbi Malz. Deposu İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Bayrak 5 Sitesino 16 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37733
Başvuruya konu ihale:
 2007/160683 İhale Kayıt Numaralı “Serum İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 07.10.41.G022/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Serum İhalesine” ilişkin olarak Medical Grup Ecza ve Tıbbi Malz. Deposu İnş. San. Tic.Ltd Şti’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 04.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında isteklilerin tekliflerini mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekleri, ihalede kısmi teklif verilebileceği maddesi yer aldığı halde, 30.10.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 9 uncu maddesinin ise işin tamamı için teklif verileceği şeklinde değiştirildiği, ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, yapılan düzeltme ilanının usule aykırı olduğu, ihalenin kısmi teklife kapatılması nedeniyle rekabetin engellendiği, Kurumun zarara uğratıldığı,

 

2) İdari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif geçerlik süresinin belirtildiği, fakat bu teklif geçerlik süresinin standart form olan Ek-Birim Fiyat Cetvelinde boş bırakılmadığı, isteklilerin doldurması gereken bölümün idarece doldurulmasının daha uzun ya da daha kısa süreli teklifte bulunmak isteyenleri engellediği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 18 inci maddesinde, isteklilerin tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceği belirtilmiş, 24.10.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 9 uncu maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 21 inci maddesinde, bu ihalede kısmi teklif verilemeyeceği, değerlendirmenin birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden yapılacağı belirtilmiş, 24.10.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 9 uncu maddenin devamında ise bu ihalede kısmi teklif verilebileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan aynı Kanunun 26 ncı maddesinde, düzeltme ilanı yapılması hususuna ilişkin olarak ise, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, her ne kadar başvuru sahibi tarafından ilk ihale ilanının 04.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı belirtilmiş ise de; söz konusu ilanın 24.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı ve anılan ilanının 9 uncu maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceğinin belirtildiği, 30.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan düzeltme ilanı ile de idari şartnamenin 21 inci maddesinde yer alan “bu ihalede kısmi teklif verilemeyeceği” yolundaki düzenleme uyarınca ilk ihale ilanının 9 uncu maddesinin, bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır. İdari şartnamede yer alıp ilanda farklı düzenlenen bir düzenlemenin ilk ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ilan edilmesi işleminde 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin yukarda aktarılan hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer taraftan, başvuru sahibinin ihalenin kısmi teklife kapatılması nedeniyle rekabetin engellendiği yolundaki iddiasının incelenmesinde;

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmü doğrultusunda idarelerin, ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılamaları, kaynakların verimli kullanılmasını temin etmeleri ve şikayet konusu hususla ilgili olarak da açık ihale yapma konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Nitekim bahse konu ihaleye 2 farklı ürünün teklif edildiği ve en düşük fiyat esasına göre ihaleye çıkıldığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu düzenlemenin rekabeti engellediği yolundaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 25 inci maddesinin, “tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanının 11 inci maddesinde de verilen tekliflerin geçerlik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olması gerektiğinin belirtildiği, bununla birlikte idare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubunun 2 nci maddesinin ise: “teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü geçerlidir.” şeklinde doldurulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda; Şikayete konu hususla ilgili olarak söz konusu ihaleye teklif veren Orcan Ecz. Dep. Sağ. Ürn. ve Medikal Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun 2 nci maddesinin “teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü geçerlidir.” şeklinde, İmir Kimya Tıbbi Cih. Ecz. Dep. Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun 2 nci maddesinin “teklifimiz ihale tarihinden itibaren 105 (yüzbeş) takvim günü geçerlidir.” şeklinde belirterek sunduğu anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar idarece bu şekilde süre belirtilmesi mevzuata uygun olmasa ve süreleri isteklilerin belirlemesi gerekmekte ise de; ihale ilanında ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen idari şartnamede tekliflerin geçerlilik süresine ilişkin düzenlemelerin birbirine uygun olduğu, idare tarafından isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubunun 2 nci maddesinin, “teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü geçerlidir.” şeklinde doldurulmasının ihale dokümanında belirsizliğe yol açtığının ve isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğunun düşünülemeyeceği, kaldı ki bu hususla ilgili olarak değerlendirme dışı bırakılan herhangi bir isteklinin de olmadığı anlaşıldığından, idarece bu şekilde süre belirtilmesinin ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul