İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-131
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :8
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-131
Şikayetçi:
 ATÇ Sağlık Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Birlik Mahallesi, 7.Cadde, No: 73/a 06610 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi,Kızılay Sokak, No:4 06100 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35914
Başvuruya konu ihale:
 2007/73931 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı İmmünoloji Laboratuarı 2 Grup 23 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Temini İhalesi (1 inci Grup Hla Pcr Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 07.09.76.G022-0229/2008-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi’nce 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı İmmünoloji Laboratuarı 2 Grup 23 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Temini (1 inci Grup Hla Pcr Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak ATÇ Sağlık Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2007 Yılı İmmünoloji Laboratuarı 2 Grup 23 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Temini İhalesinde teklifte bulundukları 1 inci Grup Hla Pcr Cihazı ve kitler için firmalarının vermiş olduğu teklifte 10 sıra numaralı PRA sınıf I tarama (SSO-Luminex), 11 sıra numaralı PRA sınıf II tarama (SSO-Luminex), 12 sıra numaralı PRA sınıf I Tanımlama (SSO-Luminex), 13 sıra numaralı PRA sınıf II Tanımlama (SSO-Luminex) malzemelerinin birbirini tamamlayan testler olduğu, bu kitlerin laboratuarda kullanılma sırasının ilk önce 10 ve 11 numaralı PRA testlerinin yapılması; sonrasında çıkan pozitif sonuca göre 12 ve 13 sıra numaralı PRA tanımlama testlerinin çalışılması gerektiği, 12 ve 13 sıra numaralı PRA tanımlama testlerinin tek başına yapılmasının mümkün olmadığı, bu durumda firmalarının teklif ettiği PRA Tarama ve PRA Tanımlama testlerinin toplam fiyatının 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6 eklerinde yer alan fiyatların toplamından yüksek olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “2007 Yılı İmmünoloji Laboratuarı 2 Grup 23 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Temini İhalesi” işi olduğu açıklanmış, şikayete konu olan 1 inci Grupta Hla Pcr Cihazı alınacağı belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 36.2. maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 21.1. maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği, ayrıca idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihaleler münhasıran ve ihale dokümanında da yer verilmek şartıyla istekliler üzerinde kalan kısım/kalemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanmasının mümkün olacağı, kit karşılığı cihaz temini için grup grup teklif vermek şartıyla kısmi teklif verilebileceği, 21.2. maddesinde ise isteklilerce kit karşılığı cihaz temini için verilecek tekliflerde ihale konusu alımın hangi grubunu kapsadığı hususunun teklif mektuplarında açıkça belirtilmesi gerektiği, isteklilerce teklif verilecek grubun tüm kalemlerdeki malzeme miktarının tamamı için teklif verilmesi gerektiği, kısmi teklifin de şartname hükümlerine uygun olacağı düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 7.3.3. maddesinde, teknik şartnamede istenilen ve teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını ve benzeri tanıtım materyalini ihale komisyonuna, ihale tarihi ve saatinden itibaren ihalenin ilk oturumu esnasında ve isteklilerce teklif edilen bedeller komisyon tarafından açıklanmadan teslim edecekleri belirtilmiş, Hlc Pcr cihazı teknik şartnamesinin H.1. maddesinde firmaların şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak sıraya göre cevap verecekleri belirtilmiş, H-3. maddesinde ise teklif veren firmaların teklif değerlendirmesinden önce teklif ettikleri cihazın teknik dokümanlarını ve kit numunelerini verecekleri, firmaların cihazlarını laboratuarda ön çalışma için kuracakları ve deneme çalışması yapılacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 1 inci Grup HLA PCR Cihazı ve kitleri için başvuru sahibinin vermiş olduğu teklifte 12 sıra numaralı Pra sınıf I Tanımlama (SSO-Luminex), 13 sıra numaralı PRA sınıf II Tanımlama (SSO-Luminex) için vermiş olduğu birim fiyatların 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6 ve eklerinde yer alan fiyattan yüksek olduğu için reddedildiği ve grubun tamamının alınamadığının bildirildiği, ayrıca idarece Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye yazılan 07.08.2007 tarih ve 8510 sayılı yazı ile teklif verdikleri 1 inci grup için 17.08.2007 tarihinde hastanenin immünoloji laboratuarında teklif ettikleri kitler için demo çalışması yapılacağının bildirildiği, anılan firmanın teklif vermiş olduğu 1 inci grup 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra nolu kitlerin, luminex sistemi olmadığı için reddedildiği ve grubun tamamının alınamadığının bildirildiği, sonuç olarak da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, teklifte bulundukları 1 inci Grup Hla Pcr Cihazı ve kitler için firmalarının vermiş olduğu teklifte 12 ve 13 sıra numaralı PRA tanımlama testlerinin tek başına yapılmasının mümkün olmadığını, bu durumda firmalarının teklif ettiği PRA Tarama ve PRA Tanımlama testlerinin toplam fiyatının 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6 eklerinde yer alan fiyatların toplamından yüksek olmadığını iddia etmektedir.

İdarece başvuru sahibine verilen cevapta söz konusu tetkiklerin 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6’daki fiyatların karşılaştırılmasının kalem kalem yapılması gerektiğinden itirazın kabul edilmediği belirtilmiştir.

 

2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6’nın 21.3.2. maddesinde tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında bu tebliğde tanımlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (Ek-8) ve (Ek-9)’da yer alan fiyat tarifesinin esas alınacağı belirtilmiştir.

 

            İdarece yazılan 26.12.2007 tarihli yazıda: “Hastalarımıza vermiş olduğumuz hizmetin karşılığı olarak hastaların sosyal güvenlik kurumuna, tedavi yardımına ilişkin Uygulama Tebliği fiyatlarına göre KDV Dahil fatura düzenlenerek parası alınır. Sosyal Güvenlik Kurumu olmayan yani ücretli hastalarımızdan bu tebliği fiyatlarına ücret alınır. Tedavi yardımına ilişkin Uygulama Tebliği (kısaca BUT denir) fiyatları dışına çıkılamamaktadır. Bu nedenle, hastaya fatura edilen her türlü malzeme ve laboratuar test ve kitleri alınırken, bu fiyatlar göz önünde bulundurulur.

 

2007 yılı için, Maliye Bakanlığı tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Tebliğ No:8) 25.05.2007 tarih ve 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İhale konusu testlerin fiyatları bu tebliğin Ek-8 listesinde belirlenmiştir…

 

2006 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Tebliği No:6) Ek-8´deki bu-testlerin fiyatı ile 2007 yılı fiyatı aynıdır.

 

12.07.2007 tarihinde 2007 Yılı immünoloji laboratuarı 2 Gurup 23 Kalem Kit Karşılığı Cihaz İhalesinde alınması planlanan 10-11-12-13 sıra no’lu PRA testleri teklif edilen en uygun birim fiyatlar, BUT fiyatlarından yüksek olduğu için alınamamıştır. Bu testler büyük çoğunlukla, böbrek nakli olmayı bekleyen hastalardan istenen testlerdir.

 

Diyalize giren, böbrek nakli adayı her hastaya PRA Sınıf l Tarama ve PRA Sınıf II Tarama testi yapılır. Sonuçlar negatif ise çalışma burada biter.

 

Tarama testlerinden birinin veya her ikisinin sonucu pozitif çıkarsa, PRA Sınıf I Tanımlama veya PRA Sınıf II Tanımlama testler çalışılır.

 

PRA Tanımlama (Antijene spesifik) testleri direkt olarak çalışılmaz, ikinci aşama olarak uygulanır. PRA Tarama testinde sonucu pozitif çıkanlara çalışılır; bu da tüm hastaların ortalama olarak %10’u kadardır. Tek başına PRA Tanımlama (Antijene spesifik) testleri çalışılmaz.

 

Örnek: PRA Sınıf I Tarama (SSO-Luminex) testi çalışan bir hastanın sonucu pozitif çıktığını kabul edelim. Bu durumda PRA Sınıf I Tanımlama (SSO-Lumineks) testi çalışılması gerekecektir. Her iki test yapıldığında, BUT fiyatlarına göre hastanemiz, bu hastanın kurumundan (45,80+63,60) 109,40 YTL alabilecektir. Eğer ihaledeki bu fiyatlarla kitleri almış olsaydık firmaya (118,00+19,80) 137,80 YTL (+%8 KDV) ödeyecektik. Aradaki fark kadar yani, 137,80-109,40=28,40 YTL hastane kurum zararına uğrayacaktı.”

 

            şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            İhalenin 1 nci grubunun 13 kalemden oluştuğu, şikayete konu kalemlerin ise 1 nci grubun 4 kalemine ilişkin olduğu, idari şartnamede bu ihalede grup grup teklif vermek şartıyla kısmi teklif verilebileceğinin ve teklif verilecek grubun tüm kalemlerdeki malzeme miktarının tamamı için teklif verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, fakat idarece başvuru sahibine verilen cevapta söz konusu tetkiklerin 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Sıra No:6’daki fiyatlarının karşılaştırılmasının kalem kalem yapılacağı belirtilerek itirazın kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede idarece bu ihalede grup grup teklif vermek şartıyla kısmi teklif verilebileceği yolundaki düzenleme dikkate alındığında, tüm gruba verilen teklifin dikkate alınması yani 1 nci grubun toplam teklif bedellerinin esas alınarak ihalenin sonuçlandırılmasının gerekeceği, oysa bu ihalede bütçe uygulama talimatı nedeniyle kalem kalem karşılaştırma yapılmasının daha uygun olacağı, bu takdirde idarece kısmi teklifin kalem bazında yapılması ve buna göre değerlendirilmesinin daha anlamlı olduğu, şikayete konu ihalede başvuru sahibinin 12 sıra numaralı Pra sınıf I Tanımlama (SSO-Luminex), 13 sıra numaralı PRA sınıf II Tanımlama (SSO-Luminex) için vermiş olduğu birim fiyatların 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve eklerinde yer alan fiyattan yüksek olduğu anlaşıldığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve idarece belirtilen hususlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle reddedilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiş ve bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul