• Karar No: 2008/UM.Z-132
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :9
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-132
Şikayetçi:
 Ams Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad., No: 95/75 06060 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Süleymanlar Mah., Hastane Cad., 67320 Ereğli/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 389
Başvuruya konu ihale:
 2007/145973 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4 üncü Kalem Anestezi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 07.00.09.G022-0219/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 4 üncü Kalem Anestezi Cihazı” alımına ilişkin olarak Ams Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarih ve 389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; istekli olarak teklif verdikleri ihalede firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği ve idareye yaptıkları itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2.5.5. ve 2.6.15. maddelerine uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 26.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

         

          İncelenen ihalede, başvuruya konu ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul