En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-133
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :11
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-133
Şikayetçi:
 Gül Ecza Deposu – Güner Zeynep Yüceer, Vekili: Av. R. Cumhur VELİBEYOĞLU, Cumhuriyet Cad. Kaya Apt. No:349/15 Harbiye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:5/4 34080 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 36011
Başvuruya konu ihale:
 2007/93097 İhale Kayıt Numaralı “200 Kalem İlaç Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.09.78.0207/2008-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 07.09.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “200 Kalem İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül Ecza Deposu - Güner Zeynep Yüceer Vekili Av. R. Cumhur VELİBEYOĞLU’nun 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.12.2007 tarih ve 36011 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen ihale kararı ile 7 ve 8 nolu taahhütnamelerin eksik yazılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, 7 ve 8 nolu taahhütnameleri sunmuş olmaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının hukuka aykırı olduğu, bu taahhütnameler verilmemiş olsa bile ihale şartnamesinin 4.3. maddesi, istekli ihale dökümanını satın almakla ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan şart ve kuralları kabul etmiş sayılır denilmek suretiyle zaten taahhüt altına girdikleri, teklif zarfında diğer taahhütleri haricinde 07.09.2007 tarihli taahhütname ile teknik şartnameye birebir uyacaklarını da taahhüt ettikleri, böylelikle idarenin aradığı tüm taahhüt şartlarının yerine getirildiği,

 

            2) İhalenin, kendilerinin teklif fiyatından daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, bu nedenle kamu zararının oluştuğu,

 

            3) İdareye yaptıkları itirazları ile ilgili olarak ihale komisyonuna inceleme yaptırılmasının usul ve kanuna aykırı olduğu, raportörün tarafsız bir kimliğinin bulunması gerektiği, aksi durumun idari başvurudan beklenen yararı ortadan kaldıracağı, 01.08.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1478 sayılı kararında bu yönde olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 7 ve 8 inci maddeleri zeyilname ile değiştirilmiş olup, dökümanı zeyilnameden önce almış olan isteklilere zeyilname süresinde tebliğ edilmiştir.

 

1, 5, 6, 7, 55, 66, 67, 72, 79, 96, 97, 101, 115, 137, 140, 175, 177, 184, 198, nolu kalemlere verilen tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu, 22, 28, 30, 31, 32, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 60, 68, 69, 70, 74, 75, 84, 90, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 117, 118, 123, 124, 138, 171, 176, 181, 187, 193, 195 nolu kalemlere geçerli teklif verilmediği, 34, 85, 91, 100, 189, nolu kalemlere hiç teklif verilmediği, 80, 81 nolu kalemlerde istenen malzemelerin birimi sehven hatalı yazıldığı, 61, 71, 131 nolu kalemlerde eşit fiyat verilmiş olmasına rağmen idari şartnamenin 36.5.1 maddesine göre bir tercih yapılamadığı gerekçesiyle bu kalemler iptal edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 4.3. maddesinde; “İstekli ihale dökümanını satın almakla, ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan şart ve kuralları kabul etmiş sayılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Bütün isteklilerin birim fiyat teklif mektubunda; “İdarenizce 07.09.2007 tarihinde yapılacak olan 200 Kalem İlaç Alımı işine ait ihale dökümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde ilaç değiştirilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 10 uncu maddesinde; “Yukarıda belirtilen 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki değiştirme şartına ilişkin taahhütnameyi istekliler teklifi ile birlikte sunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak verilecek taahhütlerin ayrı ayrı verileceğine ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Başvuru sahibi 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak ayrı ayrı taahhütname vermiştir. 7 ve 8 inci maddelere ilişkin taahhütnamelerde 7 ve 8 inci maddelerdeki ifadeler birebir yazılmamış olsa da başvuru sahibi; “07.09.2007 tarihinde yapılacak olan 200 kalem ilaç alımı ihalesinin teknik şartnamesine birebir uyacağımı taahhüt ederim.” ifadesini içeren bir taahhütname sunmuştur. Teknik şartnamede 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak verilecek taahhütlerin ayrı ayrı verileceğine ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmediği ve başvuru sahibinin teknik şartnameye birebir uyacağına ilişkin taahhüdü teknik şartnamenin bütün maddelerini kapsadığı için adı geçen taahhütname teknik şartnamede istenen taahhüdü karşılamaktadır. Başvuru sahibinin 7 ve 8 nolu taahhütleri eksik yazması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup, birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            39, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 64, 77, 82, 86, 95, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 170, 180, 183, 199 uncu kalemlerde başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklilerin teklifinden düşük teklif vermiş olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak belirtildiği üzere değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle daha yüksek teklifler üzerinde ihalenin bırakılmış olduğu anlaşılmıştır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Şikayet üzerine idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvuru, 12 nci maddedeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu ihale komisyon başkanı tarafından yapılan inceleme sonucuna göre cevaplandırılmıştır. Adı geçen Yönetmeliğin yukarıdaki hükmünde ihale komisyonuna veya ihale komisyonu başkanına inceleme yaptırılamayacağına ilişkin engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. Başvuru sahibinin belirttiği 01.08.2005 tarih ve 2005/UM.Z-1478 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yürürlükte bulunduğu dönemde verilmiş bir karar olup, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde de ihale komisyonuna veya ihale komisyonu başkanına inceleme yaptırılamayacağına ilişkin engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca, ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

                              

İmir Kimya, ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını gösteren liste ve 7 ve 8 nolu taahhütnameler eksik yazıldığı, Polimed, ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını gösteren liste olmadığı, Sadıkoğlu Ecza Deposu, 7 ve 8 nolu taahhütnameler eksik yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “…istekliler her bir kalem için teklif ettikleri ilacın ticari adını, üretici ve ithalatçı firmanın adını gösteren bir listeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır…” düzenlemesine yer verildiği, İmir Kimyanın birim fiyat teklif mektubunun eki teklif cetvelinde teklif ettiği ilaçların ticari adının, üretici veya ithalatçı firmaların adlarının tam olarak yazılı olduğu tespit edilmiştir.Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak verilecek taahhütlerin ayrı ayrı verileceğine ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Adı geçen istekli 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak ayrı ayrı taahhütname vermiştir. 7 ve 8 inci maddelere ilişkin taahhütnamelerde 7 ve 8 inci maddelerdeki ifadeler birebir yazılmamış olsa da İmir Kimya; “07.09.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan 200 kalem ilaç alımı işine ait idari ve teknik şartnamenize uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesini içeren bir taahhütname sunmuştur. Teknik şartnamede 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelere ilişkin olarak verilecek taahhütlerin ayrı ayrı verileceğine ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmediği ve anılan firmanın idari ve teknik şartnameye uyacağına ilişkin taahhüdü teknik şartnamenin bütün maddelerini kapsadığı için adı geçen taahhütname teknik şartnamede istenen taahhüdü karşılamaktadır. İmir Kimyanın ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını gösteren listeyi ve 7 ve 8 nolu taahhütleri eksik yazması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

 

Polimed firmasının birim fiyat teklif mektubunun eki teklif cetvelinde teklif ettiği ilaçların ticari adının, üretici veya ithalatçı firmaların adlarının tam olarak yazılı olduğu tespit edilmiş olup, değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, sonucuna varılmıştır.

 

Sadıkoğlu firmasına zeyilnamenin 14.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, teknik şartnamenin 7 ve 8 inci maddelerine ilişkin taahhüdü zeyilname ile değiştirilen düzenlemelere uygun olarak vermediği, değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Özsel, Güngör ve Denge firmaları teknik şartnamenin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerine ilişkin olarak ayı ayrı taahhütname vermemişler, “07.09.2007 tarihinde yapılacak olan 200 Kalem İlaç Alımı ihalesine ait teknik şartnamenin 6, 7, 8, 9 uncu maddelerindeki şartları yerine getireceğimizi, şartların tarafımızdan karşılanacağını, 6, 7, 8, 9 uncu maddeleri kabul edeceğimizi” şeklinde taahhütname vermişlerdir.

 

Bu firmalar değerlendirme dışı bırakılmamasına rağmen bu isteklilerle aynı taahhütnameyi veren Gül Ecza Deposu ve İmir Kimya firmaları değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İmir Kimya ve Polimed firmaları ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını gösteren listeyi eksik yazdığı veya bu listenin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme bırakılmışlardır. Üzerinde ihale kalan isteklilerden bazıları ayrı bir liste vermemişler, ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetveline yazmışlardır. Bu istekliler değerlendirme dışı bırakılmamasına rağmen İmir Kimya ve Polimed firmaları da ilacın ticari adını, üretici veya ithalatçı firmanın adını birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetveline yazmışlar fakat değerlendirme dışı bırakılmışlardır.

 

Gül Ecza Deposu, İmir Kimya ve Polimed firmalarının değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, ihale üzerinde kalan bazı isteklilerin adı geçen bu isteklilerle aynı belgeleri vermelerine rağmen değerlendirme dışı bırakılmamalarında tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eşit işlem yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, değerlendirme dışı bırakılan Gül Ecza Deposu, İmir Kimya ve Polimed firmalarının teklifleri de değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin idari şartnamenin 36 ncı maddesi doğrultusunda mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul