İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-134
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-134
Şikayetçi:
 Ses Kimya Temizlik Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş., VEKİLİ: Av. Mustafa Gürsoy Atatürk Bulvarı Merkez İşhanı No:46/62 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü,Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:380 55200 Atakum/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35299
Başvuruya konu ihale:
 2007/151446 İhale Kayıt Numaralı “Tünel Girişi ve Çıkışı İle Viyadüklerde Kullanılmak Üzere Buz Çözücü ve Önleyici Sıvı Çözelti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2007 tarih ve 07.09.56.0207/2008-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nce 30.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tünel Girişi ve Çıkışı İle Viyadüklerde Kullanılmak Üzere Buz Çözücü ve Önleyici Sıvı Çözelti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ses Kimya Temizlik Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.11.2007 tarih ve 35299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde satın alınacak buz çözücü ve önleyici sıvı çözelti miktarının 100 ton olarak belirlendiği, teknik şartnamenin sınıf başlığı altındaki maddesinde ürünün iki kısma bölündüğü, sınıf-1 ( en az -20 dereceye kadar) ve sınıf-2 ( en az -60 dereceye kadar) şeklinde tanımlandığı, hangi üründen ne miktar satın alınacağının açıkça belirtilmediği, bu durumun isteklilerin gerçekçi teklif vermesini engellediği,

 

            2) Teknik şartnamenin performans kriterleri başlıklı 2 nci maddesinde donma noktasının sınıf-1 için en az -40 derece, sınıf-2 için ise en az -80 derece olarak verildiği, aynı şartnamenin sınıf başlığı altındaki maddesinde ise donma noktasının sınıf-1 için en az -20 derece, sınıf-2 için ise en az -60 derece olarak verildiği, alınacak ürünün donma noktası değerlerine ilişkin bu iki madde arasında çelişki olduğu,

 

            3) İhale ilanının 4.3.3. maddesi ile isteklilere ihale konusu mala ilişkin olarak kalite uygunluk belgesi (TSEK) ve kalite yönetim belgesi verme zorunluluğunun getirildiği, oysa idari şartnamede böyle bir yeterlik kriterinin istenmediği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin özel şartlar başlıklı 5 inci maddesinde açıklanan, ürünün teslimi aşamasındaki muayenede hangi deney metodunun kullanılacağı, ürünün özelliklerinin hangi standartlara göre belirleneceği konularında belirsizlikler olduğu, yöntemi yada standardı bulunmayan deneylerin bu deneyleri yapan kurumlara ve kişilerin taleplerine göre esneklik gösterdiği, idarenin yanıltılmasına ve haksız menfaat sağlanmasına sebep olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde satın alınacak buz çözücü ve önleyici sıvı çözelti miktarının 100 ton olarak belirlendiği, teknik şartnamenin sınıf başlığı altındaki maddesinde ise ürünün iki kısma bölündüğü, sınıf-1 batı bölgelerinde kullanılacak olan malzeme en az -20 dereceye kadar, sınıf-2 doğu bölgelerinde kullanılacak olan malzeme en az -60 dereceye kadar şeklinde tanımlandığı, hangi üründen ne miktar satın alınacağının açıkça belirtilmediği görülmüş olsa da, ihale dökümanında yapılan düzenlemeden 100 ton malzemenin sınıf-1 veya sınıf-2’den alınacağı düzenlendiği için başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin performans kriterleri başlıklı 2 nci maddesinde donma noktasının sınıf-1 için en az -40 derece, sınıf-2 için ise en az -80 derece olarak düzenlendiği, aynı şartnamenin sınıf başlığı altındaki maddesinde ise donma noktasının değil hava (efektif) sıcaklığının düzenlendiği görülmüş olup, bu iki madde arasında çelişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhale ilanının 4.3.3. maddesinde; “İstekliler ihale konusu mala ilişkin olarak kalite uygunluk belgesi (TSEK) ve kalite yönetim belgesini vermek zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Fakat idari ve teknik şartnamede ihale konusu mala ilişkin olarak kalite uygunluk belgesi (TSEK) ve kalite yönetim belgesi verme zorunluluğuna ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü, “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

           

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince ihale dökümanında yer almayan hususlara ihale ilanında yer verilmemesi gerekmektedir. Dökümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilmesi 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırılık teşkil etmektedir. İdari ve teknik şartnamede ihale konusu mala ilişkin olarak kalite uygunluk belgesi (TSEK) ve kalite yönetim belgesi verme zorunluluğuna ilişkin olarak bir düzenlemeye yer verilmemesine rağmen ihale ilanının 4.3.3. maddesi ile kalite uygunluk belgesi (TSEK) ve kalite yönetim belgesi verme zorunluluğunun getirilmesi, anılan bu hükümlere aykırı bulunmakta ise de, istenen bu belgelerin verilip verilmemesi ile ilgili olarak değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı için bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin özel şartlar başlıklı bölümünün 5 inci maddesinde; “Malzeme çözelti formunda (sıvı olarak) idareye teslim edilecektir. Teslim alınan sıvı malzemenin gözle muayenesi, malzemenin teknik şartlara uygun olduğu anlamına gelmez. Buz çözücü ve önleyici sıvının yukarıda belirtilen fiziksel ve performans özelliklerine uygunluğu sondaj metodu ile alınan, bölge müdürlükleri tarafından mühürlenen numuneler üzerinde idarenin uygun göreceği laboratuarda muayene edildikten sonra kesin teslim işlemi yapılarak bedeli ödenecektir. Laboratuar muayene bedeli firmaya aittir. Her hak ediş düzenlemesinden önce malzemelerin uygunluk kriterlerini ve teknik şartname limitlerinden her birinin tamamını sağlaması kaydıyla teknik özelliklere uygunluğu belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin özel şartlar başlıklı bölümünün 5 inci maddesinde, buz çözücü ve önleyici sıvının fiziksel ve performans özelliklerine uygunluğunun sondaj metodu ile alınan, bölge müdürlükleri tarafından mühürlenen numuneler üzerinde idarenin uygun göreceği laboratuarda muayene edileceği, ürünün özelliklerinin teknik şartnamede düzenlenen fiziksel özellikler ve performans kriterlerine göre değerlendirileceği düzenlenmiş olup bu düzenlemeyle teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunun ne şekilde değerlendirileceği düzenlendiği için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul