İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-135
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-135 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1358 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :13
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-135
Şikayetçi:
 Özgün Kimyevi Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic Aş, İnönü Mahallesi Kayışdağı Cad. Nu:180/3 Kayışdağı-Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eyüp Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahariye Caddesi Nu: 91-93 34040 Eyüp/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37116
Başvuruya konu ihale:
 2007/168370 İhale Kayıt Numaralı 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Kit Karşılığı Hormon Analizör Cihazı ve Reaktifleri Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.10.22.0197/2008-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eyüp Devlet Hastanesi Baştabipliğince 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 ve 2009 Yıllarına Ait Kit Karşılığı Hormon Analizör Cihazı ve Reaktifleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özgün Kimyevi Mad. Tıbbi Malz. Sağ. Hizm. San. ve Tic Aş’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4.1 maddesinde benzer iş tanımının “Kamu Kuruluşlarında veya Özel Hastanelerde yapılan Kit Karşılığı Biyokimya Hormon Analizör Cihazı ve Reaktifleri Alımı işleri” şeklinde yapıldığı, bu tanım ile ihaleye katılımın daraltıldığı,

 

            2) Teknik şartnamenin C kısmında “Firmalar hızı en az 200 test/saat olan reaktif kompartmanı soğutma sistemine sahip bir cihaz sistemi teklif verebilirler. Aynı anda 20 ayrı parametre çalışabilen tek cihaz teklif edilebilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı, bu düzenleme ile tek cihaz istenmesinin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2003/139 sayılı ve 03.12.2003 tarihli Genelgesinin 5 inci maddesinde yer alan “Cihazların test kapasitesi belirtilirken fotometrik ve ISE ünitelerinin saatlik test sayısı ve toplam test sayısı açık olarak belirtilmelidir. Poliklinik ve yatak kapasitesi yüksek hastaneler merkezi tek bir cihaz yerine iş yükünü azaltmak ve olası arızalarda işlemlerin durmasını önlemek amacıyla yüksek kapasiteli monoblok bir tek cihaz yerine, birimlere özgü (Acil , Klinik ve Poliklinik) birden fazla cihaz edinmelidir.” hükmüne aykırı olduğu, idari şartname ve teknik şartnamede yer alan bu hususların değiştirilmesi gerektiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.1 maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden teklif edilen bedelin %25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmiş ve ihale ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımı, “Kamu Kuruluşlarında veya Özel Hastanelerde yapılan Kit Karşılığı Biyokimya Hormon Analizör Cihazı ve Reaktifleri Alımı işleri kabul edilecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak, idare tarafından başvuru sahibinin şikayet başvurusu cevaplandırıldıktan sonra 12.12.2007 tarihinde zeyilname düzenlenerek benzer iş tanımı “Bu ihalede benzer iş olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda yapılan tüm Kit Karşılığı Cihaz alımları işleri kabul edilecektir” olarak genişletilmiş ve zeyilname o tarihe kadar doküman satın almış olan üç firmaya aynı gün, başvuru sahibine ise 13.12.2007 elden tebliğ edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması”nın düzenlendiği bölümde;

 

“4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

……

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmünün son fıkrası uyarınca ilanda yer alan “benzer iş” tanımına ilişkin düzenlemelerin ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı ile yapılması gerekirken yapılmadığı gibi, düzeltme ilanını gerektirir söz konusu düzeltmenin zeyilname ile yapıldığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlem anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarenin başvuruya konu ihalede ihtiyacını karşılayan cihaz olarak hızı en az 200 test/saat olan ve aynı anda 20 ayrı parametre çalışabilen tek cihaz istediği, şikayet başvurusuna verdiği cevapta cihazın test/saat hızının İl Sağlık Müdürlüğü uzman larınca onaylanmış olduğu, benzer kapasitedeki hastanelerde bu test/saat hızının kullanıldığı, birden fazla cihazın kullanılmasının iş akışı bozacağından hastane şartlarında uygun olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır. İdarenin ihtiyacını tespit ederken çeşitli gerekçelerle takdir yetkisini bu özellikteki cihaz yönünde kullandığı görülmekle birlikte idarelerce ihtiyaçlarının sınırları belirlenirken yürürlükteki ilgili mevzuatlarının da dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul