İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1359
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :73
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1359
Şikayetçi:
 Hakan Diş Ticaret Ltd. Şti., Uzun Sok. Canbakkal İş Merkezi No:37/54 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği,Şingah Mah. Çaykara Cad. BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6374
Başvuruya konu ihale:
 2008/2108 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Malzeme Alımı(1. Kalem Komple Diş Üniti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.01.41.0207/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.01.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tıbbi Malzeme Alımı İhalesinin 1 inci Kalemi Olan Komple Diş Üniti Kalemine” ilişkin olarak Hakan Diş Ticaret Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 28.02.2008 tarih ve 6374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin Komple Diş Üniti kalemine ait ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın 1.1 Hasta Koltuğu (Fotöy) başlıklı bölümün 1.1.12, 1.1.19 ve 1.1.21.4 maddesine, 1.3 Kreşuar başlıklı bölümün 1.3.3 maddesine, 1.6 Ayak Pedalı başlıklı bölümünün 1.6.3 maddesine uymadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Komple Diş Üniti teknik şartnamesinin “1.1. Hasta Koltuğu (Fotöy)” başlıklı bölümünün 1.1.12 maddesinde; “Koltuk manuel olarak trendelenburg pozisyonuna gelebilmelidir.” düzenlemesi, 1.1.19 maddesinde; “Koltuk oturma bölümü altında herhangi bir sıkışmayı önlemek için emniyet sistemi olmalıdır. Bir cisme dokunduğunda koltuk yukarı kalkmalıdır.” düzenlemesi, 1.1.24 maddesinde; “Koltuğun kaldırma ve indirme sisteminde çift amortisör bulunmalıdır.” düzenlemesi, “1.3 Kreşuar” başlıklı bölümünün 1.3.3 maddesinde; “Kreşuar çanağı sağa-sola hareketli olmalı, hijyen açısından vida kullanmadan tek hareketle çekilerek çıkartılıp takılabilmelidir. Bu esnada hiçbir sökme işlemi yapılmamalı yerine takıldığında hiçbir bağlantı işlemi yapmadan fonksiyon görmelidir.” düzenlemesi, “1.6 Ayak Pedalı  başlıklı bölümünün 1.6.3 maddesinde; “Pedalda koltuk hareketlerine ve koltuk hafıza programlarına kumanda eden butonlar bulunmalı, ayrıca Ünitin aeretör mikromotor ve enstrümanları aynı pedaldan kumanda edilebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hakan Diş Tic. Ltd. Şti.’nin Komple Diş Üniti kalemine ilişkin şikayet başvurusuna idare; “Bozkaya Diş Deposu firmasının teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnameye uyduğunun uygunluk beyanında mevcut olduğu, ayrıca kurumumuz ihale tarihinden sonra uygun teklif olan Bozkaya Diş Deposu’ndan ilgili cihaz için demo istemiş olup, demo çalışmasında teknik şartnameye uygunluk beyanındaki tüm özelliklere uygun olduğu beyan edilmiştir.” şeklinde cevap vermiştir.

 

Komple Diş Üniti teknik şartnamesinin “Teknik Servis Montaj ve Garanti” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde; “Cihazlara ait her türlü katalog ve kullanma kılavuzları idareye teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Komple Diş Üniti teknik şartnamesinin yukarıdaki ilgili maddesinde Komple Diş Ünitindeki cihazlara ait katalogların istenildiği, ancak bu katalogların teklifle birlikte sunulması gerektiğinin belirtilmediği, ayrıca idari şartnamede isteklilerden teklifleriyle birlikte Komple Diş Ünitinde yer alan cihazlara ilişkin katalog sunmalarının veya demonstrasyon yapmalarının istenilmediği, ihale dökümanında teklif edilecek cihazlara ilişkin yapılan bu düzenlemelerle teklif edilen cihazların teknik şartnameye uyup uymadıklarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değil malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle sorumluluk idarede olmak üzere ihalenin ilgili kalemi üzerinde bırakılan Bozkaya Diş Deposu’nun sunduğu Komple Diş Ünitine ait cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi ve teknik şartname hükümlerine uyan cihazların teslim alınması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliliği ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2.2 nci maddesiyle isteklilerden ihaleye katılım şartı olarak iş hacmine ilişkin belgeleri teklifleriyle birlikte sunmaları istenilmiştir.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 33 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri özeti ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin toplam satış gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalenin Komple Diş Üniti kalemine teklif veren Bozkaya Diş Deposu ve Hakan Diş Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş hacmine ilişkin gelir tablolarının serbest muhasebeci onaylı olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 maddesinin 2 inci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalenin Komple Diş Üniti kalemine teklif veren Bozkaya Diş Deposu ve Hakan Diş Tic. Ltd. Şti.’nin sundukları gelir tablolarının yeminli mali müşavirce, serbest muhasebeci mali müşavirce yada ilgili vergi dairesince onaylı olması gerektiği halde söz konusu istekliler tarafından sunulan gelir tablolarının serbest muhasebeci onaylı olmasının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aykırı olduğu, bu nedenle Bozkaya Diş Deposu ve Hakan Diş Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde tekliflerin değerlendirmeye alınmasının Kamu İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Sonuç olarak; isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriterlerine ilişkin belgeleri düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesinin   7.2.2 alt maddesi ile ihaleye katılım şartı olarak istenilen gelir tablolarının ihalenin ilgili kalemine teklif veren isteklilerce mevzuata aykırı olarak serbest muhasebeci onaylı olarak sunulduğundan ihalenin ilgili kaleminde geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ihalenin şikayete konu kalemine ait ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul