İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-136
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-136 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 24.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1360 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :14
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-136
Şikayetçi:
 Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd Şti, Beyhekim Mahallesi Kaleönü Sokak Sevilir Apt. Nu: 20/2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri Nu:1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37751
Başvuruya konu ihale:
 2007/149531 İhale Kayıt Numaralı 4 Kalem Koagülometri, 1 Kalem Kan Gazı Testleri Kit Karşılığı Cihaz Alımı İşi (1 Kalem Kan Gazı Testleri Kit Karşılığı Cihaz Alımı Kısmı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.10.39.0197/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ihalenin“1 Kalem Kan Gazı Testleri Kit Karşılığı Cihaz Alımı” kısmına ilişkin olarak Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd Şti’nin 18.12.2007 tarih ve 37751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin çeşitli hükümlerini karşılamadığı,

 

2)  İdarenin sözleşme imzalamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

3) Şikayet başvurusuna idarenin verdiği cevabi yazının ihale yetkilisi yerine müdür yardımcısı tarafından imzalanmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu

  

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 31.10.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 08.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 13.11.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul