İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1360
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :75
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1360
Şikayetçi:
 Bioses Biyomedikal Cihazları San. Tic. Ltd. Şti, Sanayi Mahallesi, Uygar Sokak, No:4, K:2, 34416, 4.Levent/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şirinevler Mah., Adnan Menderes Cad., 54100, SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4718
Başvuruya konu ihale:
 2007/167996 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 07.01.00.0200/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Bioses Biyomedikal Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4718 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan şirketin teklif etmiş olduğu ürünün daha önce başka bir idare tarafından gerçekleştirilen ihalede, mevcut ihalenin 2.17 nci maddesinde bulunan “Lamba başlıklarının üzerinde bulunan kontrol paneli üzerinde, mevcut kart sisteminde teknik bir arıza olduğunda görsel uyarı veren bir ışıklı LED ikaz sistemi olmalıdır” düzenlemesine benzer nitelikte olan bir düzenlemeye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün bu özelliğe sahip olmadığı,  

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu katalogun eski olduğu, yeni katalogda bulunan değerlerin teknik şartnameye uygun olmadığı, katalogun değerlendirmeye alınmaması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale İlanının 4.3.2.(e) maddesinde “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi (Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi madde madde olarak belirtilecektir) verilmesi” öngörülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin 2.17 nci maddesinde; “Lamba başlıklarının üzerinde bulunan kontrol paneli üzerinde, mevcut kart sisteminde teknik bir arıza olduğunda görsel uyarı veren bir ışıklı LED ikaz sistemi olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan teknik şartnameye cevap yazısının 2.17 nci maddesinde; “Mevcut kart sistemindeki arızalar, her biri kontrol paneli üzerinde bulunan ışıklı bir ikaz sisteminden görülebilmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine gerçekleştirilen demostrasyon sonrasında idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmuş olan teknik şartnameye cevap yazısının 2.17 nci maddesinde bulunan ifadenin, teknik şartnamenin 2.17 nci maddesinde belirlenen düzenlemeye tam olarak uyum arz edecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

           

2) İdari Şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale İlanının 4.3.4 üncü maddesinde; “İsteklilerin teklif edeceği cihazın teknik şartname hükümlerine karşı gelen -işaretli- teknik özelliklerini belirten katalogları, Türkçe kullanım kılavuzlarını teklif dosyalarına koyacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale dosyasında bulunan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan düzenleme doğrultusunda sunulmuş olan kullanım kılavuzunun yabancı dilde (İngilizce) sunulduğu anlaşılmıştır. Teknik şartnameye cevap yazısında anılan kılavuz ile birlikte broşüre de atıf yapılmaktadır. Anılan broşürün de yabancı dilde (İngilizce) sunulduğu anlaşılmıştır.  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından broşür ve kılavuzun yabancı dilde Türkçe çevirisi olmaksızın İdari Şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesine aykırı olarak sunulmuş olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kanunun “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

“a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

           

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce…
           

Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.”

 

Kanunun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde;

 

“Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

           

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası…”

           

Ek madde 1’de ise “Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu anlaşılır.”

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde, "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz……..",

 

“İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

01.02.2007 ve 31.01.2008 tarihleri arasında 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen ihaleler için belirlenen eşik değer 529.411,00 Yeni Türk Lirasıdır. İdarenin belirlediği yaklaşık maliyet 632.250,00 Yeni Türk Lirasıdır. İdarenin belirlediği yaklaşık maliyet, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları için belirlenmiş olan eşik değerin üstündedir. Bu nedenle ihale ilanının ihale tarihinden en az kırk gün önce yayımlanması gerekmektedir. İhale ilanının 05.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde, 02.11.2007 tarihinde Yeni Sakarya Gazetesinde yayımlandığı, ihale tarihinin 26.11.2007 tarihi olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda ihale ilanının 26 ncı maddede yer alan ilan sürelerine uyulmadan yayımlandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul