İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1361
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :76
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1361
Şikayetçi:
 Samet Safi Cankurt (Hazal Diş Deposu), 847 Sokak, No: 10, Uğur İşhanı, B Blok, K:2, 35260 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Demirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6182 SK, N:113, Demirkopru Mh., Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4280
Başvuruya konu ihale:
 2007/190188 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 102 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (4. Kalem Amalgam Kapsül)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 07.00.87.0200/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Demirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 102 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (4. Kalem Amalgam Kapsül)” ihalesine ilişkin olarak Samet Safi Cankurt (Hazal Diş Deposu)’un 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4280 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 4. kalemine ilişkin en düşük teklifi sunmalarına rağmen şartnamede bulunan; “Amalgam Kapsül (2’lik): Posterior dişlerde basınca dayanıklı olmalı, gerektiğinde retrograde kök kanal dolgusu olarak kullanılmalı, korezyona dirençli olmalı, Gamma-2 fanını içermeli, 2 porsiyonluk en az 50 kapsül içeren ambalajlarda olmalıdır. En az %45 gümüş (Ag), %30,5 kalay (sn), %24 bakır (cu), %0.5 çinko (zn) içermelidir. 2’lik kapsüller en az 600 mg alaşım 630 mg civa içermelidir.” düzenlemesine uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin iddia ettiği gibi numune üzerinde yer alan oranların kendileri tarafından değiştirilmiş oranlar olmadığı, yine idarenin üretici firmanın istenilen oranları karşılayan ürün üretmediğine ilişkin iddiasının aslı olmadığı, üretici firma tarafından belirtilen oranlarda ve bu oranlar dışında farklı oranlarda ürünlerin üretildiği, buna ilişkin belgelerin ve raporların bulunduğu, diğer satıcıların çinkosu çok az olan ya da olmayan ürünleri tercih ettiği, bu yüzden diğer satıcıların bu ürünleri internet sitelerine koyduğu, idare tarafından tercih edilen firmaya yaptırılan analizin sonucuna istinaden değerlendirme yapılamayacağı, çünkü bilimsel olarak karışım üzerinde yapılan her değişik analizde değişik oranların ortaya çıkabileceği, sunulan numune içinden çıkan prospektüste şartnamede belirtilen oranların yazılı olduğu halde idarenin üretici firmanın tercüme hatasından kaynaklanan çinko içermez ifadesini dikkate alıp tekliflerini değerlendirme dışı bırakmaya çalıştığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”  hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamede; “En az %45 gümüş (ag), %30,5 kalay (sn), %24 bakır (cu), %0,5 çinko (zn) içermelidir. İkilik kapsüller en az 600 mg alaşım, 630 mg civa içermelidir.”düzenlemesi yer almaktadır. 15.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin dördüncü kaleminin Hazal Diş Deposu’nun teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir. İstekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine dört ihale komisyonu üyesi tarafından hazırlanan yazıda, Spheredon-M adlı ürünün numune üzerindeki etikette % 0,5 (zn) çinko içerdiği görülen ürünün içinden çıkan prospektüsünde çinko içermediğinin Türkçe olarak yazılı olması, internette ilgili ürünün sayfasında bulunan formülasyonda çinko içermediğinin görüldüğü, aynı sayfada ikilik kapsüllerin 630 mg değil 530 mg civa içerdiğinin görüldüğü, Hazal Diş Deposu yetkililerinin ürünle ilgili görüşmeye çağırıldıklarında getirdiği BJM lab-Silmet’in amalgamlarla genel bilgiler içeren 27 sayfalık dokümanın 3 ve 15 inci sayfalarında %69,5 gümüş (ag) içeren amalgam çeşidinin %0,5 çinko (zn) içerdiğinin görüldüğü, Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilileri tarafından sunulmuş olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünün kimyasal analiz sonuçlarının da dikkate alındığı, bu doğrultuda ihale komisyonu tarafından 15.01.2008 tarihinde ürünün teknik şartnameye uygun olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Her ne kadar ürünün formülünde %0,5 oranında çinko içerdiği belirtilmiş olsa da, ihale komisyonu tarafından teklif edilen ürüne ait numunenin prospektüsünde “SPHEREDON-M alaşımı ÇİNKO İÇERMEYEN bir amalgam alaşımıdır.” ibaresi bulunması nedeniyle alınacak olan amalgam kapsülün teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul