İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1362
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :77
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1362
Şikayetçi:
 Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti., Muratpaşa Mahallesi Haşıloğlu Cad. Vaniefendi İş Merkezi Kat:1/5 Erzurum
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği, Nasuhdede Mah. Taşlık Mevkii Nu:2 40200 Kırşehir
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6549
Başvuruya konu ihale:
 2008/12186 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı 1 Grup Laboratuvar Malzemesi Alımı (Allerji Testi) (6 Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 07.01.46.0197/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği’nce 29.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı 1 Grup Laboratuvar Malzemesi Alımı (Allerji Testi) (6 Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.02.2008 tarih ve 6549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin C.1 maddesinde yer alan düzenlemenin REAST yöntemi ile çalışan cihazlarının katılımını engellediği, tek firmanın katılımını sağlayan bu düzenlemenin rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Kit Karşılığı 1 Grup Laboratuvar Malzemesi Alımı (Allerji Testi) (6 Kalem) ihalesinin teknik şartnamesinin “C. Alerji Cihazının Teknik Özellikleri” başlığı altında yer alan C.1 maddesinde;

 

“Cihazın çalışma yöntem, Fluoroenzim Immunoassay (FEIA), Chemulimunesan veya ELFA olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna benzer konularda yapılan itirazen şikayetlere ilişkin olarak daha önce akademik bir kuruluştan teknik görüş alınmış olup, aynı konuda tekrar teknik görüş alınmasına gerek duyulmamıştır.

                                                                                        

Akademik kuruluşun teknik görüşüne esas olan Alerji Otoanalizörü teknik şartnamesinde;

                                                                                        

1.2 nci maddesinde; “Kitler flouro enzim ımmun assay veya kemuliminesans yöntemlerinden biriyle çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

           

Teknik şartnamenin itirazen şikayete konu maddelerinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan, “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü çerçevesinde bir değerlendirme yapılmak üzere akademik bir kuruluştan 23.05.2006 tarihli yazımız ile görüş istendiği anlaşılmıştır.

 

Akademik kuruluşun 02.06.2006 tarih ve 1625 sayılı yazısında teknik şartnamenin 1.2 nci maddesinde belirtilen “flouro enzim ımmun assay veya kemuliminesans yöntemlerinin” en az üç firmayı içerdiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

İtirazen şikayet konusu “Kit Karşılığı 1 Grup Laboratuvar Malzemesi Alımı (Allerji Testi) (6 Kalem)” ihalesinin teknik şartnamesinin akademik kuruluştan alınan teknik görüşe dayanak teşkil eden teknik şartnamede yer alan yöntemler de olmak üzere üç yöntem içerdiği ve söz konusu teknik görüşte yapılan değerlendirme sonucunda idarece istenen yöntemlerin sadece bir cihaza/firmaya yönelik olmadığının belirtildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (f) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine,

 

            İhale ilanının 9 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece 07.02.2008 tarihinde hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamede değişikliğe gidildiği,

 

            Teknik şartnamenin “A.Konu” başlıklı maddesinde yer alan; “Alerji cihazı ve bu cihazda kullanılacak reaktiflerin temini” şeklindeki düzenlemenin zeyilname ile “T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Alerji testleri ile 3.F maddesindeki TRYPTASE testinin tek firmada olduğu anlaşılmış olup bu madde TRYPTASE testine teklif verip vermemekte serbesttir.” şeklinde değiştirildiği, teklif veren iki istekliden bir isteklinin söz konusu teste teklif vermediği görülmüştür.

 

            İdarenin zeyilname ile yaptığı söz konusu değişikliğin TRYPTASE testi haricinde kalan 5 teste ilişkin bir bütün olarak teklif verilmesini gerektirdiği, dolayısıyla söz konusu ihalede 5 test ve TRYPTASE testi şeklinde iki grup oluştuğu, netice itibariyle dolaylı olarak kısmi teklif verilmesine imkan sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması”nın düzenlendiği bölümde;

 

“4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

……

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmünün son fıkrası uyarınca ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili düzenlemelerin ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı ile yapılması gerekirken yapılmadığı gibi, düzeltme ilanını gerektirir söz konusu düzeltmenin zeyilname ile dolaylı olarak yapıldığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul