İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1363
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :78
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1363
Şikayetçi:
 Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti., Muratpaşa Mahallesi Haşıoğlu Caddesi Vaniefendi İşmerkezi Kat:1/5 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri Nu:1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4803
Başvuruya konu ihale:
 2008/2602 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli 1 Kısım Mikrobiyoloji Lab. Kit Karşılığı Allerji Testleri Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 07.01.02.0197/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Ay Süreli 1 Kısım Mikrobiyoloji Lab. Kit Karşılığı Allerji Testleri Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; zeyilname ile teknik şartnamede yapılan değişikliğin rekabeti ve REAST yöntemi ile çalışan cihazlarının ihaleye teklif edilmesini engellediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

24 Ay Süreli Kit Karşılığı Allerji Testleri Cihazı Alımı ihalesinin teknik şartnamesinin “1.Cihaza ait Teknik Özellikler” başlığı altında yer alan birinci maddesinde yer alan;

 

“Teklif edilen cihaz Fluoroenzim Immunoassay (FEIA), Kemiluminesans veya Reversed Enzim Immunoassay(REAST) veya Solid Faz yöntemlerinden biri ile çalışabilmelidir.” şeklindeki düzenlemenin zeyilname ile; “Teklif edilen cihaz Fluoroenzim Immunoassay (FEIA) veya Kemiluminesans yöntemlerinden biri ile çalışabilmelidir” şeklinde değiştirildiği,

 

Başvuru sahibinin zeyilnameyi ihale dokümanı kapsamında 28.01.2008 tarihinde aldığı, diğer iki firmaya ise 29.01.2008 tarihinde zeyilnamenin elden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, zeyilname ile yapılan değişiklik sonrası kalan iki yöntemin ihaleye katılımı daralttığını iddia etmektedir.

 

Kamu İhale Kurumuna benzer konularda yapılan itirazen şikayetlere ilişkin olarak daha önce akademik bir kuruluştan teknik görüş alınmış olup, aynı konuda tekrar teknik görüş alınmasına gerek duyulmamıştır.

                                                                                        

Akademik kuruluşun teknik görüşüne esas olan Alerji Otoanalizörü teknik şartnamesinde;

 

-1.2 nci maddesinde; “Kitler flouro enzim ımmun assay veya kemuliminesans yöntemlerinden biriyle çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

           

Teknik şartnamenin itirazen şikayete konu maddelerinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan, “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü çerçevesinde bir değerlendirme yapılmak üzere akademik kuruluştan 23.05.2006 tarihli yazı ile görüş istendiği anlaşılmıştır.

 

Akademik kuruluşun 02.06.2006 tarih ve 1625 sayılı yazısında teknik şartnamenin 1.2 nci maddesinde belirtilen “flouro enzim ımmun assay veya kemuliminesans yöntemlerinin” en az üç firmayı içerdiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşe dayanak teşkil eden teknik şartname ile itirazen şikayet konusu “24 Ay Süreli Kit Karşılığı Allerji Testleri Cihazı Alımı” ihalesinin teknik şartnamesinin aynı düzenlemeyi içerdiği ve her ne kadar ihalede tek geçerli teklif olsa da söz konusu teknik görüşte yapılan değerlendirme sonucunda idarece istenen yöntemlerin sadece bir cihaza/firmaya yönelik olmadığının belirtildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 24 Ay Süreli Kit Karşılığı Allerji Testleri Cihazı Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 3 (üç) adet ihale dokümanının satın alındığı, 11.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye 1 (bir) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 286.666,66 YTL olan ihalede;

 

İhalede 3 isteklinin doküman satın aldığı, bir (1) isteklinin katıldığı, tek geçerli teklif sahibi olan Kan Medikal Tic. Ltd. Şti’nin teklif etmiş olduğu 250.400,00 YTL bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

           

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ihaleye tek isteklinin katılması ve teklif edilen bedelin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle yukarıda zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul