İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1364
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :79
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1364
Şikayetçi:
 Akyüz Gıda Ltd Şti, Çamlık Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı Nu:20 Taşdelen-Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü Kavaklar Cd. Nu:3 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4328
Başvuruya konu ihale:
 2007/198036 İhale Kayıt Numaralı “14.500 Koli Erzak Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 07.00.88.0197/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 11.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “14.500 Koli Erzak Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akyüz Gıda Ltd Şti’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 b maddesinde istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin istenildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu yetki belgelerini veren şirketin imza beyannameleri ile vekaletnamelerinin bulunmadığının idareye ihale esnasında bildirildiği, her ne kadar idari şartnamede belgelerin istenmemesine rağmen teyit amacıyla bu belgelerin ihale üzerinde bırakılan firmadan istendiği, anılan firmanın bu belgeleri verdiğinin idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapla kendilerine bildirildiği, bu teyidin ihale esnasında yapılmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde;

 

“a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

 b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler….” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.5.1 ve 7.5.2 nci maddelerinde ise “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. … Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin teklif zarfı kapsamında ihale komisyonuna sunulduğu belirlenmiştir.

 

İdarenin 11.01.2008 tarih ve 44 sayılı yazısı ile anılan istekliden “ürünleri satmaya yetkili kılanların imza sirkülerinin birer suretlerini” 15.01.2008 tarihine kadar ihale komisyonuna sunulmasının istendiği, söz konusu belgelerin ihale komisyonuna 15.01.2008 tarihli dilekçe ekinde sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak, gerek yetki belgelerinin istenildiği idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde gerekse bu belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 7.5 maddesinde yetkili satıcılık belgesi ile ilgili olarak sunulan belgedeki imzaların tevsikine yönelik olarak bahse konu yetkilendirme yazısını yetkili sıfatıyla imzalayan şahısların imza sirkülerinin, ilgili şirkete ait ticaret sicil gazetesi örneğinin ve vekaletnamenin sunulmasını öngören bir düzenlemenin bulunmadığı, yapılan söz konusu düzenlemeye göre isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin sunulmasının yeterli olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile birlikte yetki belgelerini sunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

“Eşik değerler” başlıklı 8 inci maddesinde;

 

“Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

 

…b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında sekizyüzseksenikibin üçyüzelliiki Yeni Türk Lirası….” hükmü,

           

            İhale İlân Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

            b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

         

            ...3) Yaklaşık maliyeti yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

 

            En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” hükmü,

 

“İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

Ek madde 1’de ise “Bu Kanunun 13 ve 47 nci maddelerinde geçen Resmî Gazetede yayım zorunluluğuna ilişkin hükümlerden, Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen Kamu İhale Bülteninde yayım zorunluluğu anlaşılır.” hükmü,

"Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde, "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz…….." hükmü,

Yer almaktadır.

01.02.2007 ve 31.01.2008 tarihleri arasında 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen eşik değer, 882.352,00 Yeni Türk Lirasıdır. İdarenin belirlediği yaklaşık maliyet, 115.524,00 Yeni Türk Lirasının üzerinde olmakla birlikte 882.352,00 Yeni Türk Lirasının altında kalmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, temel ilkelerin korunması ve tesis edilmesini teminen ihale konusu işe ilişkin idarece tespit edilen yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihalenin ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ilan edilmesi gerekmektedir. İhale tarihi olan 11.01.2008 tarihi dikkate alındığında 19.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının süre açısından uygun olduğu (ihale tarihinden 23 gün önce), 25.12.2007 tarihinde yerel gazetede yayımlanan ihale ilanının ise süre açısından uygun olmadığı (ihale tarihinden 17 gün önce) görülmüştür. Anılan Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan ilan sürelerine uyulmadan ihaleye çıkılması halinde ilanın usulüne uygun şekilde yenilenmesi gerektiği, aksi takdirde ihalenin yapılamayacağı şeklindeki amir hüküm gereği; idarece ilan usulüne uygun olarak yenilenmedikçe tesis edilen işlemlerin hüküm ifade etmeyeceği açıktır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İKN:2007/198036

 

KİK Genel Tebliği’nde de belirtildiği üzere yerel gazetelerdeki ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla ve uygulamayı düzenleyen 195 sayılı “Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun “ ile bu kanun gereği hazırlanmış olan ikincil mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. 195 sayılı Kanun’un 31 .maddesi “Resmî ilânlar, Basın İlân Kurumu´nun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır.
Kurum´un şubesi bulunmayan yerlerde, resmî ilânların yayınlanmasına Valilikler aracı olurlar.” Şeklindedir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 13/b maddesi hükmüne göre anılan işe ait ilanın ihale tarihinden 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden birinde yayınlanması gerekmektedir. Uygulamada ise İdareler ihale ilanlarını ancak Kamu İhale Bülteninde yayınlandıktan sonra Basın İlan Kurumu Şubesine veya Valiliklere gönderebilmektedir. Aynı anda Kuruma  ve Basın İlan Kurumuna gönderilen ilanlarda Kurumca düzeltilmesi yapılması  halinde farklılıklar olabilmekte ve yerel gazetelerde gönderildiği ilk haliyle yayınlanan ilanın düzeltilme imkanı bulunmamakta yada düzeltilebilmesi halinde de İdareler maddi külfete girebilmektedirler. İdareler ilanlarını Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasını müteakip Basın İlan Kurumuna gönderdiklerinde ise Kanunda belirtilen süreler ihlal edilebilmektedir.  Kaldı ki Kanun, hatalı ilanların ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde düzeltilebilmesine  imkan tanımıştır. Bir başka deyişle ihale tarihine 10 gün kala yapılan ilan değişikliklerinin ihaleye katılımı ve teklifleri etkilemeyeceği Kanunen kabul edildiğine göre anılan işe ait ilanın yerel gazetede 4 gün gecikmeyle yayınlanmasının (ilana esas kabul edilebilecek Kamu İhale Bülteninde ise süreye uygun  yayınlanmıştır) katılımcı sayısı ve teklifler açısından etkili olmayacağı aşikardır.

 

Yukarıda açıkladığım görüşler doğrultusunda  çoğunluğun ihalenin iptali  kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul