İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1365
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :81
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1365
Şikayetçi:
 Setpa Tıbbi Gereçler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1245 Sokak, No: 15/C, Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Caddesi, No: 10, Çemberlitaş - Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7479
Başvuruya konu ihale:
 2007/175790 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılları Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (2, 3, 8, 9, 114-121 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 07.01.75.0165/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Mali Yılları Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (2, 3, 8, 9, 114-121 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Setpa Tıbbi Gereçler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarih ve 7479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; çerçeve sözleşme yapmak suretiyle çıkılan ihalenin 2, 3, 8 ve 9 nolu sütur kalemleri için teklif etmiş olduğu ürünlerin ilgili teknik şartnamenin 1’inci maddesine uymadığı ve 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ve 121 nolu spiralli entübasyon tüpleri için de teklif ettiği ürünlerin ilgili teknik şartnamenin 8’inci maddesine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

          Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine eklenen başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin fotokopi olduğu hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul