• Karar No: 2008/UM.Z-1366
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :83
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1366
Şikayetçi:
 Çap İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi, No:193/2 Tatvan/BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Mahallesi, 7300, ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6114
Başvuruya konu ihale:
 2007/176686 İhale Kayıt Numaralı “156 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (16-23, 34,35 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 07.01.29.0165/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “156 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (16-23, 34,35 inci Kalemler)”ihalesine ilişkin olarak Çap İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34 ve 35 nolu kalemlerinde en avantajlı teklifi sunmuş olmalarına rağmen, anılan kalemlerin başka bir firmaya verilerek haklarının ihlal edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: İstekli teklif vereceği her kaleme ait numuneyi ihale esnasında üzerinde ihale sıra numarası yazılarak hazır bulunduracaktır.” düzenlemesine,

 

            Teknik şartnamenin “Denetim ve Muayene” başlıklı maddesinde; “Firma istenilen miktarda numune getirecek, gelen numuneler muayene komisyonu tarafından test edilecek, değerlendirilecek ve sonucuna göre uygun olmadığı taktirde ihale dışı bırakılacaktır…” düzenlemesine,

 

            yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde ise; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeler gereği idarece istenilmesi halinde isteklilerin teklif edecekleri ürünlerin numunelerini idareye sunmaları, sunulan numunelerin de teknik şartnameyi bire bir karşılaması gerekmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; idare tarafından tutulan teknik komisyon ve cerrahi sütur muayene raporunda, 07.12.2007 günü saat 10.00’ da yapılan 156 kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinde 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 73, 74, 76, 77, 145, 153, 154, 155, 156, nolu kalemlerin numune değerlendirilmesinde en düşük fiyatı veren firmalarda değil numunesi uygun görülen firmada kalmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir Ayrıca idarece görevlendirilen teknik komisyon raporu incelendiğinde, teknik komisyonda ihale komisyonunda görevlendirilen uzman üyelerin de görevli olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunun, kararda teknik komisyon tarafından numune değerlendirilmesi yapılarak tercih yapıldığı ibaresine yer vererek, teknik komisyon tarafından yapılan numune değerlendirilmesi sonucuna katıldığı ve bu şekilde teknik komisyonun tercihinden doğan sorumluluğu paylaştığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan idare başvuru sahibinin şikayetini, teklif ettiği Bursilk marka ipek süturların ameliyatlarda denendiği, bağlama yaparken koptuğu ve dikiş geçerken iğnelerinin kırılıp, eğildiği gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 inci maddesinde; “…İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur…

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale yetkilisince oluşturulan ihale komisyonunun oluşumunda ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. İhale komisyonunda işin uzmanı üye bulundurmaktaki amaç ise, teknik ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesini sağlamaktır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri, idarece yapılan düzenlemeler ve değerlendirmeler ile yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, teknik komisyonca yapılan numune değerlendirmesi sonucunda, ihale komisyonunun başvuru sahibinin şikayete konu kalemler için sunduğu numuneleri uygun bulmayarak bu kalemlere verilen teklifini değerlendirme dışı bırakmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul