İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1369
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :87
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1369
Şikayetçi:
 Servis Büro Makinaları Tic. Ltd. Şti. Büyükdere Cad. Atakan Sok. Özen Apt. NO: 11 D:2-3 80290 Mecidiyeköy /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliği Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6494
Başvuruya konu ihale:
 2007/159464 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Kartuş ve Toner Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 07.01.48.0162/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Kartuş ve Toner Alımı” ihalesine ilişkin olarak Servis Büro Makinaları Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6494 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Muğla Devlet Hastanesi tarafından 18.01.2008 tarihinde yapılan Kartuş ve Toner Alımı ihalesinin 1, 2, 3, 5 ve 8 inci kalemlerine ekonomik açıdan en avantajlı fiyat ile teklif verdikleri, ancak tekliflerinin idarece idari şartnamenin 7.3.2(b) ve (d) bendinin 2 nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri ürünün Türkiye distrübütörü oldukları “Dengi” ürün imalatçısı “ARMOR” firmasının distrübütörlük mektubunun ihale dosyasında bulunduğu ve idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde;

 

“a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

d) 1- İstekli distribütör ise distribütörlük belgesi,

                2- İstekli yetkili satıcı ise distribütörün distribütörlük belgesi verilmesi,” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan düzenleme kapsamında başvuru sahibi tarafından 22.11.2006 tarihli yazı ile Armor SA Şirketinin distrübütör firması olduğuna ilişkin bir belgeyi idareye verdiği, ayrıca Armor SA firmasının da Armor markasını taşıyan mürekkep püskürtmeli kartuş imalatının tamamen yeni ve asıllarına uyum sağlayan ürünlerin imalatı olduğunun teyit edildiği bir yazının da idareye verildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeden, idarece bu kapsamda istenen belgenin içeriği konusunda başkaca bir açıklama yapılmadığı, (istenilen belgelerin nerelerden alınacağı, kimler tarafından hazırlanacağı, belgenin içeriğindeki bilgilerin neler olacağı, belge tarihi vb. gibi) bu nedenle başvuru sahibi tarafından idareye verilen belgeden, başvuru sahibinin Armor SA Firmasının distrübütörü olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar anılan belgeden bu anlaşmanın halen devam edip etmediği hususunda bir değerlendirme yapma imkanı da bulunmamakla birlikte ihale dokümanındaki mevcut düzenlemelere göre sunulan bu belgenin idari şartnamenin 7.3.2 (d) maddesine göre geçerli ve yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple idarece değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemlerin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan; ihaleye on istekli tarafından teklif verildiği, yedi isteklinin teklifinin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede incelemenin şikayete konu olan 1, 2, 3, 5 ve 8 inci kalemler üzerinden yapılması gerekmekle birlikte ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemenin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendinde yer alan; “Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı.” şeklindeki düzenleme ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince, ayrıca teklifleri bu sebeple değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin ihalenin şikayete konu olan kalemlerine de teklif verdiği anlaşıldığından aynı uygulamadan dolayı hak kaybına uğrayan isteklilerin tekliflerinin eşit muamele ilkesi gereğince idarece yeniden değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar TSE, TÜV, FDA, CE benzeri standart belgelerinden herhangi birisinin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak verilmesi de istenmiştir.

 

            Anılan düzenleme kapsamında isteklilerin farklı belgeleri idareye sunduğu, her ne kadar istekliler tarafından bu kapsamda verilen belgelerin idarece kabul edildiği, isteklilerin bu konuda herhangi bir hak kaybının olmadığı anlaşılmışsa da, ihale dokümanında bu kapsamda yapılan düzenlemenin söz konusu belgelerin birbiri yerine geçebilecek nitelikte olmadığı, her birinin veriliş ve kullanılma amacının farklı olduğu gerekçesi ile mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle ihale dokümanında yapılan düzenlemenin bu haliyle değerlendirme kriteri olarak kullanılma imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2- 22 Kalem Sarf Malzeme Alımı ihalesi olarak ihaleye çıkılan 2008 Yılı Kartuş ve Toner Alımı ihalesine ait ihale ilanında, idari şartnamenin 2 nci maddesinde, birim fiyat teklif cetvelinde, sözleşme tasarısında satın alınacak malzemenin cinsi, belli bir marka ve model belirtilmek suretiyle düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Bu konuda idareye yapılan şikayet üzerine idarece ihale tarihinden bir gün önce sadece idareye şikayette bulunan istekliye; “18.01.2008 tarih saat 14:00’de yapılacak olan 2007/159464 KİK Kayıt Nolu 2008 Yılı Kartuş ve Toner Alımı ihalesi ile alımı yapılacak olan Kartuş ve Tonerlerin markaları olmayıp, halen hastanemizde kullanılmakta olan Printer (yazıcı) markalarımızı tanımlamak amacı ile düzenlenmiştir.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

 

            Ancak, anılan düzenlemelerden veya ihale dokümanının tamamından, idarenin şikayete cevap olarak vermiş olduğu açıklamadaki idarenin bünyesinde kullanılmakta olan Printer (yazıcı) markalarını tanımlamak amacı ile yapıldığı anlaşılmamaktadır. Söz konusu düzenlemelerin tamamen ihale konusu işe ait marka ve modelleri belirttiği anlaşılmaktadır.

 

Buna göre; 4734 sayılı Kanunun İlânın Uygun Olmaması başlıklı 26 ncı maddesinde yer alan; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne istinaden idarenin öncelikle ihale ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde bir düzeltme ilanını yayımlatması gerekmekte ise de idarece ihale ilanında bu yönde bir işlem tesis edilmediği, bu nedenle Kanunun anılan hükmü gereğince ihale işlemlerine bu şekilde devam edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; ihale dokümanında yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmüne de aykırılık taşımaktadır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul