İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1370
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :89
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1370
Şikayetçi:
 Bio-Tek 987 Medikal Cihazlar Sistem Ltd. Şti. Mithatpaşa Caddesi No 11/2 06420 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kınıklı Kampüsü Ek Bina Zemin Kat 20020 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7076
Başvuruya konu ihale:
 2007/188750 İhale Kayıt Numaralı “18 Kısım Laboratuar Kitleri ve Sarfları İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 07.01.57.0134/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 16.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 18 Kısım Laboratuar Kitleri ve Sarfları İhalesine” ilişkin olarak Bio-Tek 987 Medikal Cihazlar Sistem Ltd. Şti.’nin 19.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın yasal olarak teknik servisini sağlamaya yetkisinin bulunmadığı çünkü söz konusu cihazın tek yetkili distribütörünün kendileri olduğu, ilgili firmanın teknik şartnamenin 1 inci, 6 ncı ve 10 uncu maddelerinde belirtilen firmanın ücretsiz olarak yeterli miktarda kontrol ve kalibratör verebilmesi, kitlerin hangi prensiple çalıştığı ve cihaza adaptasyonu ile ilgili gerekli dokümanı sağlayabilmesi, teknik servis sağlayacak servis kadrosuna sahip olması ve teknik kişilerinin konu ile ilgili eğitimli olması şartlarını sağlamadığı, ayrıca açıklanan nedenlerle ilgili firmanın söz konusu cihazı ve yedek parçalarını ithalatçı olarak Türkiye’ye getiremeyeceği ve gümrük giriş belge ve faturalarını sunamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında  birinci fıkranın (ç) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

anılan yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde (14.03.2008 tarihine kadar) giderilmesi gerekirken giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince iddialarına ilişkin olarak somut ve ciddi nitelikte bir bilgi ve belge sunulmamıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul