İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1371
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :90
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1371
Şikayetçi:
 Orhan Akyıldız Pet. Ürün. Hay. Day. Tük. Mal. İnş. Gıda. Turizm San.Tic. Ltd. Şti. Turan Caddesi 53/a BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Balıkesir Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Sütlüce Mah. Soma Cad. No:26 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7151
Başvuruya konu ihale:
 2008/8676 İhale Kayıt Numaralı “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (5. Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 07.01.61.0134/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Kapalı Cezaevi Müdürlüğü’nce 27.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (5. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Orhan Akyıldız Pet. Ürün. Hay. Day. Tük. Mal. İnş. Gıda. Turizm San.Tic. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından ilk oturumda tekliflerin açılması aşamasında ihale üzerine bırakılan istekliye ait teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresi bulunmadığının tespiti üzerine söz konusu teklif zarfının açılmadığı, ancak kesinleşen ihale kararında ihalenin söz konusu firmanın uhdesinde kaldığının belirtildiği, firmalarının temsilcisi ve vekili ihaleden ayrıldıktan sonra söz konusu teklifin değerlendirmeye alınmasının ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 1.1.b maddesinde idarenin adresi, “Kapalı ve Açık  Ceza İnfaz Kurumu Kasaplar Mah. Soma Cad. No:26 BALIKESİR ” olarak belirtilmiştir.

 

Şanyiğit Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif zarfı üzerine, “ADALET BAKANLIĞI Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müd. İhale Komisyon Başkanlığına, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 32 kalem Yiyecek ve 45 kg LPG  gazı ihalesi için” şeklinde idarenin adresi ile İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen ihale konusu mal alımı işinin adının yazıldığı tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir  ile 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.”  hükümleri yer almaktadır.

 

 

İhale komisyonu tarafından ihale tarihi olan 27.02.2008 tarihinde tebligat adresi için alınan kararda; “ …teslim alınan zarfların incelenmesi neticesinde; tebligat adresinin ihale teklif zarfları üzerinde yazılı olmadığından bahisle bazı istekliler tarafından itiraz edildiği görüldü.

 

  İsteklilerin vermiş olduğu teklif zarfları tekrar incelendiğinde; bir çoğunda tebligat adresinin “Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu” şeklinde yazılmış olduğu görüldü. İhale komisyonu bu konuyu bütün detaylarıyla tartışmak suretiyle, teklif zarflarının üzerinde yazılı olarak verilen “Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu”  olan adreslerin yeterli olabileceğini, çünkü bu şekilde postalanan her posta evrakının bu adrese ulaşabileceğini ve Balıkesir İl Merkezinde tek ceza infaz kurumu olduğundan diğer adresin yapılan tebliği değiştirmeyeceği kanaati hasıl olmuştur.  Böylece teklif zarfları üzerine “Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu”  adres olarak yazılan teklif zarflarının da işleme konulmasına İhale Komisyonumuzca
   Oybirliğiyle karar verilmiştir
.”  ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede Şanyiğit Gıda San. Tic. Ltd. Şti tarafından 5. kısım için sunulmuş olan teklif zarfı üzerinde, idarenin tam adresi yerine sadece adının yazılmış olması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen açık adres niteliğini taşımadığı şeklinde yorumlanması mümkün bulunmamaktadır. Çünkü, Adalet Bakanlığı’na  bağlı “Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü”, bulunduğu il ve yer bilinen bir kurum olup, bu ada sahip bir başka kurum veya kuruluş bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, 5. kısımda ihale üzerine bırakılan Şanyiğit Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin  teklif zarfı üzerine, idarenin adı ile beraber, bulunduğu mahalle ve cadde adını belirtmeden yazmış olduğu “ADALET BAKANLIĞI Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müd. İhale Komisyon Başkanlığına” şeklindeki ibare, -aynı ada sahip bir başka kurum veya kuruluş bulunmadığından- idarenin adresini yeter derecede tarif eder bir ibare olarak değerlendirilmiştir. Kaldı ki teklif zarfı muhatap adresine ulaşmıştır.

 

Bu bağlamda, söz konusu ihalede teklif zarfında yazıldığı şekliyle idarenin adının,    zarfın muhatabının bulunmasında karışıklığa meydan vermeyecek açıklığı içerdiği görüldüğünden, anılan teklif zarfı üzerinde, idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmamasının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından teklif zarflarının açık oturumda açılmadığı iddiasında da bulunulmaktadır. Ancak idare 19.03.2008 tarihli ve 2258 sayılı yazısında, “Kurumumuzca 27.02.2008 tarihinde saat 10.00’da yapılan 2008/8676 ihale kayıt numaralı 32 kalem yiyecek ve Lpg alımları  ile ilgili yapılan açık ihalede isteklilerce verilmiş olan tüm teklifler açık oturumda bulunan istekliler huzurunda açılmıştır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

 

İhale komisyonunca Kanunun 5 inci maddesindeki saydamlık, güvenilirlik ve rekabet  ilkeleri uyarınca istekliler huzurunda yapılması gereken işlemlerin mevzuata uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden,  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı  sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36.5 maddesinde; “En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar;

 

36.5.1 Geçici teminat tutarı yüksek olan

36.5.2 Oda kayıt tarihi eski olan”

 

düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği durumda değerlendirilecek fiyat dışı unsurlar, idari şartnamede belirtilir ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin 55 nci maddesinde; “Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ise fiyat dışı unsur olarak; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer, özel ve ilave kriterlerin öngörülebileceği ancak bu kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesinin esas olarak alınması hüküm altına alınmıştır. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.5 maddesinin dip notunda; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen fiyat dışındaki unsurlardan  uygun görülenlere burada yer verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat çerçevesinde her ne kadar aynı fiyatın teklif edilmesi durumunda fiyat dışı unsur olarak geçici teminat tutarı yüksek olan ve oda kayıt belgesinin kayıt tarihi daha önce olan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirleneceği düzenlemesi  mevzuata aykırı olmakla birlikte ihalede aynı fiyatın teklif edilmemiş olması nedeniyle bu hükmün başvuruya konu ihalede esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul