İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1372
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :91
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1372
Şikayetçi:
 Polinom Tıbbi Sağlık Gereçleri ve Kimya Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Yolu Üçkardeşler Sokak Oto Galericiler Sitesino 8/2 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği Prireis Mahallesi Atatürk Caddesi No 19 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7026
Başvuruya konu ihale:
 2007/187436 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 07.01.56.0134/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Polinom Tıbbi Sağlık Gereçleri ve Kimya Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın teklif ettiği HbA1c kitinin Konya Kızılay hastanesinde yapılan demo çalışmasında çalışmayı yapan komisyon üyelerinin tuttuğu tutanakta ve idarenin yazılı görüş aldığı Akşehir Devlet hastanesinin cevap yazısında belirtildiği üzere teknik şartnamenin 2.13 maddesine uymadığı, cihazın orijinal prospektüsünün de bu durumu teyit ettiği halde idare tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna bu fiili durumun yansıtılmadığı, ihalenin bu rapora istinaden teknik şartnameye uygun teklif sunmayan isteklinin üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Karaman 82. Yıl Devlet Hastanesi tarafından 07.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve toplam 31 kalem kit’ den oluşan “Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı Kiralama”  işi olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olmadığı ve teklif veren 3 isteklinin de  geçerli teklif olarak kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. 

 

           Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Teknik Şartnamesinin 8.5. maddesinde yer alan “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.” düzenlemesi çerçevesinde ihalede ekonomik açıdan en düşük fiyatı teklif eden Kan Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak 15.01.2008 tarihinde demonstrasyon yapılmıştır. İhale komisyon üyesi 2 kişi tarafından düzenlenen demonstrasyon tutanağında; “Bu çalışma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifi sunan Kan Medikal firmasının teknik şartnameye uymadığı tespit edilmiştir. Teknik şartnamenin 2.13. maddesinde, “Cihaz serum, plazma , idrar, bos ve diğer biyolojik sıvılardan analiz yapabilmelidir. Bu işlemleri cihaz otomatik olarak herhangi bir ön işleme gerek kalmaksızın cihaz direk yapmalıdır.” hükmü olmasına rağmen firmanın teklif ettiği ürünün buna uymadığı HbA1c testinin ön hazırlama yapıldıktan sonra cihaza yüklendiği görülmüştür.” ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

        Demonstrasyon üzerine idare tarafından idari şartnamenin 7.3.5 maddesinin “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı yurtiçi yerler hakkında referans verilecektir.” düzenlemesine istinaden firmanın teklif dosyasında sunduğu referans listesinde yer alan Akşehir Devlet Hastanesine görüş sorulduğu, ilgili hastanenin de cihazı ön işlemli çalıştırdığını bildirdiği görülmüştür. 

 

        Konuyla ilgili olarak oluşan tereddüt nedeniyle idare tarafından yazışmalar yapılarak, hastanelerinde biyokimya uzmanının bulunmadığı gerekçesiyle başka bir hastanede görevli bir biyokimya uzmanı bilirkişi olarak görevlendirilerek görüş alındığı anlaşılmıştır. Biyokimya uzmanı bilirkişi tarafından hazırlanan raporda yer alan “Advia 1200 sisteminin hem ön dilüsyonlu hem de otomatik olarak çalıştırılabileceği kanaatine vardım. Dolayısıyla ilgili sistemin teknik şartnamenin 2.13. maddesine uyduğunu gözlemledim.”  beyanından  hareketle ihale komisyonu tarafından ihalenin Kan Medikal Ltd. Şti.’nin uhdesinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

 

            4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

 

           Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

        Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır. Teknik şartnameye uygunluğun ihale aşamasında değerlendirilmesi tercih edilmişse, tüm değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılması gerekmektedir.

 

        İdare tarafından Kan Medikal Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak 15.01.2008 tarihinde ihale komisyon üyesi 2 kişi tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygunsuzluk olduğu tespit edildiği halde, referans listesinde yer alan bir idareden  ve bilirkişiden görüş alınarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

    

        Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde yer alan; “İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” ile Kamu İhale Genel Tebliğinin;  “…Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.”  hükümlerinden hareketle teklif değerlendirmesine ilişkin olarak referans listesi ve bilirkişi görüşünden hareketle ihalenin sonuçlandırılması uygulamasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

         Ayrıca, ihale komisyonu üyelerinin cihaz üzerinde yaptıkları demonstrasyon işlemi ve bu cihazı kullanan bir başka idarenin aynı yöndeki görüşüne rağmen, ihale komisyonunca herhangi bir karar alınmadan ihale üzerinde kalan firmadan idare tarafından yazılı açıklama istenilmiştir. Firmanın cevabi yazısı üzerine idarece başka bir idareden uzman görevlendirilerek tekrar cihaz üzerinde inceleme yaptırılmıştır. İdarenin yürüttüğü bu işlemler ihale komisyonu devre dışı bırakılarak ve herhangi bir ara karar alınmadan gerçekleştirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul