İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-139
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :17
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-139
Şikayetçi:
 Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Yolu 13. km. Gersan San. Sitesi 658. Sokak No:46 06370 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Devlet Hastanesi İsmetpaşa Mah. Rasim Dokur Cad. No:1 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37721
Başvuruya konu ihale:
 2007/151822 İKN|li “2007 Üroloji Bölümü için Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı” (15 inci kalem – ESWL Cihazı) ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 07.10.35.0184/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarsus Devlet Hastanesi’nce 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Üroloji Bölümü için Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı ihalesinin 15 inci kalem – ESWL Cihazı” alımına ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin 3.1.9 maddesinde belirtilen özelliği karşılamadığı,

 

2- Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde; “Teknik şartnamede istenilen özellikler hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

 

A. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

                       

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde de; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzman larca denetlenmesi de talep edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde de “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında “demonstrasyon” ya da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Teknik şartnamenin 3.1.9 maddesinde; “Teklif edilen sistemin ana ünitesi üzerinde kilovat ayarları, kilovat değerleri, su doldurma, su boşaltma fonksiyonları, uygulanacak şok miktarı, tedavi anındaki şok miktarı, cihazın atmış olduğu toplam şok miktarı gibi değerler ve fonksiyon düğmeleri bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Gerekirse demonstrasyon yapacaklarına dair taahhütname ihale komisyonuna sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Gerek ihale üzerinde bırakılan istekli gerekse başvuru sahibi tarafından buna ilişkin taahhütnameler sunulmuştur.

 

İdare, 12.11.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde bırakılan istekliden, teklif ettiği cihaza ilişkin olarak demonstrasyon talebinde bulunmuştur. Demonstrasyona ilişkin olarak tutulan 22.11.2007 tarihli tutanakta, özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazla ilgili olarak teknik şartnameye bire bir uygunluğu konusunda demonstrasyon yapıldığı, yapılan demonstrasyon neticesinde cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun tespit edildiği değerlendirmesine yer verilmiştir. Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da, yapılan demonstrasyon neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye bire bir uygunluğunun tespit edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımların belli olduğu belirtilmiştir.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespitine ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece yapılan demonstrasyon neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun belirlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde; “Teknik şartnamede istenilen özellikler hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Düzenlemede, sunulan teknik doküman üzerinde teknik şartname maddelerinin işaretlenmesi istenmekte, “orijinal doküman” ile karşılaştırıldığında farklılık bulunması durumunda ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte ihale dokümanında, isteklilerden, teklif ettikleri cihazlara ilişkin teknik doküman (katalog vs.) sunmalarının istendiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik katalog sunulmuş ve söz konusu katalog üzerinde teknik şartnamenin 3.1.9 maddesi işaretlenmiştir.

 

Düzenlemede, bu işaretlemelerle “orijinal doküman” karşılaştırıldığında bir faklılık bulunması durumunda ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmektedir. İdarece “orijinal doküman” ibaresi ile hangi dokümanın kastedildiği anlaşılamamakla birlikte, idarece gerek internet gerekse diğer vasıtalar yoluyla ulaşılacak olan dokümanın kastedildiğini anlaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik doküman üzerinde teknik şartnamenin 3.1.9 maddesine ilişkin işaretleme yapıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen esasa etkili aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1.l maddesinde, isteklilerden, ortağı oldukları ya da hissedarı bulundukları tüzel kişiliklere ilişkin beyanname sunmaları istenmiştir.

 

Söz konusu standart forma ait dipnotlarda, beyanı gereken bir ortaklık veya hisse bulunması ve bulunmaması hallerine göre ayrı ayrı işaretlenecek kutucuklar gösterilmekte ve  beyanı gereken bir ortaklık ya da hisse bulunması halinde formda yer alan tabloda bu ortaklık ya da hisseye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin beş ayrı “Ortaklık/Hisse Beyanı” verdiği, bu beyanlardan ikisinin kendi ortaklık yapısını gösterdiği, diğer üçünün ise firma ortaklarının başka firmalardaki hisse oranını gösterdiği, anılan kutucuklara ilişkin bir işaretleme yapılmadığı, yalnızca “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ibaresinin önündeki kutucuğun işaretlendiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. Bölüm F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname Bölümünün c.2 maddesinde “Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır. Anılan Tebliğ hükmü ve beyanlar üzerinde yer alan bilgilerin bütünü bir arada değerlendirildiğinde, anılan isteklinin başka  firmalarda bir ortaklığının bulunmadığının anlaşılabildiği, dolayısıyla söz konusu aykırılıkların esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından sunulan “Ortaklık/Hisse Beyanında” da yalnızca “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcudu bulunmamaktadır.” ibaresine yer verildiği, standart formda bu ibarenin altında yer alan diğer ibareye yer verilmediği, ancak söz konusu ibarenin önündeki kutucuğun da işaretlenmediği, ayrıca standart formun altında yer alan “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ibaresinin önündeki kutucuğun da işaretlenmediği, bir başka deyişle başvuru sahibince sunulan beyannamede herhangi bir işaretlemeye yer verilmediği, bir an için, başvuru sahibinin yalnızca “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcudu bulunmamaktadır.” ibaresine yer vererek, beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcudu bulunmadığını belirttiği düşünülse dahi, standart formun, seçimlik iki durumdan birinin seçilmesini gerektirir şekilde tasarlandığı da dikkate alındığında, bu ibarenin önünde yer alan kutucuğun işaretlenmemiş olması nedeniyle bu beyanın hukuki bakımdan bağlayıcı ve kabul edilebilir olmadığı, kaldı ki bu ibarenin kabul edilebilir olduğu düşünülse dahi, standart formun altında yer alan “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ibaresinin önündeki kutucuğun da işaretlenmemiş olması nedeniyle beyannamenin yine de standart forma aykırılık teşkil ettiği, bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul