İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-140
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :18
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-140
Şikayetçi:
 Ertunç Özcan İthalat Mümessillik, Tuna Caddesi No: 27/13 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi No: 32 78000 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34181
Başvuruya konu ihale:
 2007/154348 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Hidrojen Peroksit Otoklav Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 07.09.36.0165/2008-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi”nin Hidrojen Peroksit Otoklav Cihazı olan 2 nci kalemine ilişkin olarak Ertunç Özcan İthalat Mümessillik’ğin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin Hidrojen Peroksit Otoklav Cihazı kalemine ilişkin teknik şartnamesinin ihalede Jhonson&Jhonson marka STERRAD 100S model cihazı tarif ettiği, bu nedenle ihalenin bu kalemine teklif veremedikleri, bu marka ve model cihazı satmayan diğer firmaların da ihalenin bu kalemine teklif veremeyecekleri, aynı modelin 150 lt hacimli modelinde sterilizasyon süresinin 75 dakika olduğu, 100 lt üzerinde hacimli cihazların sterilizasyon süresi kısa tutulduğundan ihaleye teklif edilemeyeceği, bu nedenlerle ihalede rekabetin kısıtlandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının iddialarla sınırlı değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Cihaz sterilizasyon bölmesi kapasitesi en az 100 litre olmalıdır.” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Cihaz en fazla 1 saat içerisinde sterilizasyon işlemini tamamlamalıdır.” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “Cihaz birlikte; en az 15 tüp kapasiteli inkübatör cihazı, üretici firmanın orijinal ürünü olan aşağıdaki sarf malzemeleri verilecektir.

50 adet kaset,

1000 adet kimyasal indikatör (en fazla 3 sat içinde sonuç verebilen),

600 adet biyolojik indikatör (en fazla 3 sat içinde sonuç verebilen),

25 adet muhtelif ebatlarda (7,5-10-15-20-25-35) tyvek rulo ve özel paketleme malzemesi verilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi 26.10.2007 tarihli dilekçe ile ihalede rekabetin sağlanması ve ihaleye teklif verebilmeleri için, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin “Cihaz sterilizasyon bölmesi kapasitesi en az 100 litre olmalıdır.” şeklinde, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinin ise “Cihaz birlikte; en az 15 tüp kapasiteli inkübatör cihazı, üretici firmanın orijinal ürünü olan aşağıdaki sarf malzemeleri verilecektir. a)50 adet kaset veya 13 adet şişe veya 250 adet çevrim solüsyonu, b) 1000 adet kimyasal indikatör, c) 600 adet biyolojik indikatör, d) 25 adet muhtelif ebatlarda (7,5-10-15-20-25-35) tyvek rulo ve özel paketleme malzemesi verilmelidir.” şeklinde düzeltilmesi talebiyle idareye şikayette bulunmuştur. İdare başvuru sahibinin şikayetini 10.11.2007 tarihli yazıyla, hastanenin günlük 2000-2500 poliklinik ve ayda 100-150 arası ameliyat yaptığı, teknik şartnamenin bu yoğunluk dikkate alınarak hazırlandığı, verimlilik ve fonksiyonelliğin mevcut şartname ile karşılanabileceği gerekçesiyle uygun bulmamıştır.

 

Başvuru sahibi 09.11.2007 tarihli dilekçe ile teknik şartnamenin Jhonson&Jhonson marka STERRAD 100S model cihazı tarif ettiği, rekabetin sağlanması için teknik şartnamenin yeniden hazırlanarak ihaleye çıkılması gerektiği talebiyle idareye tekrar şikayette bulunmuştur. İdare başvuru sahibinin bu şikayetini de 14.11.2007 tarihli yazı ile aynı gerekçelerle uygun bulmamıştır.

 

İhalenin şikayete konu Hidrojen Peroksit Otoklav Cihazı kalemine sadece Jhonson&Jhonson marka STERRAD 100S model cihaz ile Türksoy Med. Tıbbi Gerç. Sağ. Hizm. Gıda Turz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği tespit edilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve ihalede teklif edilen cihazın teknik özelliklerini gösteren belgeler gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş alınmıştır. Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde; piyasada teknik şartnamenin 4 ve 5 inci maddesinde yer alan koşulu sağlayan sadece bir marka cihazın bulunduğu, teknik şartnamenin 16 ncı maddesine ilişkin olarak ise, sarf malzemelerinin cihaz üreticisinin ürününün olmasının istendiği, cihaza uyumluluk açısından sadece kasetlerin üretici firmanın ürününün olması gerektiği, diğer sarf malzemeleri için bunun zorunlu olmadığı, teknik şartnamenin genel olarak belli bir marka ve model cihazı tarif eder nitelikte olduğu ifade edilmektedir.

 

İdarece düzenlenen teknik şartname, ihalenin şikayete konu kalemine tarif edildiği iddia edilen cihaz ile tek isteklinin teklif verdiği ve alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamenin tek bir markayı tarif ettiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin Jhonson&Jhonson marka STERRAD 100S model cihazı tarif ettiğinden rekabeti engellediği, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve istekliler arasında fırsat eşitliğini sağlamadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde hüküm altına alınan teknik kriterlerin fonksiyonel olması gereğini karşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda ihale mevzuatına aykırılığı belirtilen işlemler ihalenin şikayete konu 2 nci kalemine ilişkin ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de iddiaların incelenmesi kapsamında iptal kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul