İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-142
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :20
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-142
Şikayetçi:
 Karmed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. İbni Sina Sok. Altuntaş Apt. NO: 15 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği Reşadiye Mah. Osmaniye Cad. SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37674
Başvuruya konu ihale:
 2007/168461 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayarlı Radyografi Sistemi (CR) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 07.10.38.0162/2008-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayarlı Radyografi Sistemi (CR) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karmed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37674 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.11.2007 tarihinde yapılan Bilgisayarlı Radyografi Sistemi Alımı ihalesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesinin verildiği, buna göre teknik şartnamenin A.4 maddesinin kabul edildiği, ancak ihale günü vermiş olduğu katalogda bu bilginin teyit edilemediği, çünkü idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile istenilen teknik dokümanların idareye verilmediği, yapılan dosya incelemesinde de bu belgelerin olmadığının tespit edildiği,

 

            Diğer taraftan, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olarak verilmesi gerekirken anılan istekli tarafından katalogların yabancı dilde İngilizce olarak sunulduğu,

 

            Buna göre, anılan isteklinin teklifinin eksik belge kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerine bırakılması mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

26.11.2007 tarihinde yapılan Bilgisayarlı Radyografi Sistemi Alımı ihalesine ait idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde yer alan; “Teklif edilen sistemin marka ve modelinin belirtildiği teknik şartnameye birebir uygunluk belgesi” şeklindeki düzenleme ile idarece isteklilerden teknik şartnameye uygunluk belgesinin verilmesi istenmiştir. Ayrıca idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde ise; “Teklif edilen sistemin kurulumu ile ilgili devre şemaları, teknik dokümanlar ve Türkçe kullanma kılavuzları teklif ekinde sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden idarenin, isteklilerce teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki şartları karşılayıp karşılamadığı yönündeki değerlendirmeyi yine isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye verdikleri teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teknik dokümanlar üzerinden yaptığı anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda; ihale üzerinde kalan istekli olan Altınmed Medikal Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanı ile istenilen belgeler arasında yer alan teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teklif ettiği ürüne ait teknik dokümanlar idareye verilmiştir. Bu husus idarece ihale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de tespit edilmiştir. Teknik şartnamenin A.4 maddesinde yer alan; “Tarayıcı radyografik fosfor plakasını 10 piksel/mm de taramalıdır. Bu tarama işlemi 18X24 ebatlı kasetlerde saatte en az 80 adet olmalıdır. Tarayıcı ünitenin gri skala tarama rezülüsyonu en az 12 bit olmalıdır.” şeklindeki düzenlemeye de anılan istekli tarafından uygun cevap verilmiştir. Bu haliyle ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye verilen belgeler, ihale dokümanı ile istenilen belgeleri kapsadığından, anılan istekli ile ilgili eksik belge kapsamında bir işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan; istekliler tarafından hazırlanan kataloglar veya teknik dokümanlar, ürüne ait daha genel özellikleri içermekte, ancak idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerde genel özelliklerin yanında özel şartlara da yer verilmektedir. Bu nedenle idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerin bütün maddelerinin istekliler tarafından teklif edilen ürüne ait katalog veya teknik dokümanlar üzerindeki bilgilere dayanılarak teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılmasının her zaman mümkün olamayacağı, dolayısıyla isteklilerin teklif mektuplarındaki; “İdarenizce 26.11.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Bilgisayarlı Radyografi sistemi (CR) alımı işine ait ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklindeki ifade de göz önünde bulundurulmak suretiyle idarece teklifler değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında idareye teslim edilen ürünün teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı hususunda muayene ve kabul komisyonu tarafından da tespitin yapılabilmesi mümkündür.

 

Ancak; idare, Altınmed Medikal Ltd. Şti.’ne 26.11.2007 tarihli bir yazı yazarak; ihaleye katılım için gerekli olan belgelerin tam olmasına, teknik şartnameye verilen cevapta sistemin tarayıcı radyografik fosfor plakasının 10 piksel/mm de taradığı belirtilmesine rağmen ihale komisyonunun tereddüde düştüğü belirterek, bu konuda belgelerle açıklama istemiştir. Altınmed Medikal Ltd. Şti. ise 28.11.2007 tarihli cevabi yazısı ile; idare tarafından istenen bilgilere açıklık getirerek gerekli belgeleri de yazısı ekinde idareye vermiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İdarenin 26.11.2007 tarihli yazı ile istekliden istemiş olduğu açıklama talebi de 4734 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir. Kaldı ki ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye verilen belgeler ihale dokümanı ile istenilen belgeleri kapsadığı, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte idareye verilen teknik şartnameye uygunluk beyanı ile birlikte katalog ve teknik dokümanlar üzerinden bir değerlendirme yapılarak bu aşamada geçerli teklifler tespit edilebilecekken idarece yaşanan tereddüt de Kanunun yukarıya aktarılan hükmü gereğince işlem tesis edilerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında giderilmiştir. Ancak tekliflerin bu şekilde değerlendirilmiş olması bile sözleşmenin uygulanması aşamasında idareye teslim edilen ürünün teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda yapılacak işlemler yönünden muayene ve kabul komisyonunun sorumluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik dokümanların teklifleri ile birlikte idareye verilmediği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin idari şartnamenin 19 uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olarak verilmesi gerekirken anılan istekli tarafından katalogların yabancı dilde İngilizce olarak sunulduğu yönündeki iddiası ile ilgili yapılan incelemede ise; öncelikle bu konudaki şikayetin başvuru sahibi tarafından idareye bildirilmediği, doğrudan Kuruma yapılmış bir şikayet olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinde de Kanunun yukarıya aktarılan hükmüne uygun olarak benzer düzenlemeye yer yerilmiştir. Ayrıca Kuruma yapılan itirazen şikayet dilekçesindeki bu iddianın da anılan Yönetmeliğin başvuru süreleri başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen sürelere uygun bir başvuru olmadığı da tespit edilmiştir. Buna göre bu konudaki itirazen şikayet başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklifin dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde ise; “Teklif edilen sistemin kurulumu ile ilgili devre şemaları, teknik dokümanlar ve Türkçe kullanma kılavuzları teklif ekinde sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamedeki yukarıda yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; idarece kullanma kılavuzlarının Türkçe olarak istendiği, ancak teknik dokümanlar için ise idarece böyle bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu düzenlemeden bu konuda idarenin teknik dokümanların Türkçe verilmesi yönünde bir zorunluluk getirmediği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, başvuru sahibi de dahil olmak üzere ihaleye teklif veren üç isteklinin de teknik dokümanları orijinal lisanda verdiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda idarece bu konuda yapılan değerlendirmede eşit muamele ilkesinin zedelenmediği, bütün isteklilerin teklifinin uygun olarak değerlendirildiği, ayrıca bu konuda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı da anlaşılmıştır. Bu nedenlerle; başvuru sahibinin bu konudaki iddiası ile ilgili olarak, ihaleye teklif veren isteklilerin teknik dokümanları Türkçe olarak vermediği gerekçesi ile geçerli teklif kalmadığı için ihalenin iptal edilmesi yönünde bir karar almak yerine, ihale dokümanındaki mevcut düzenleme de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu konudaki iddianın yerinde bulunmadığı yönünde bir karar alınmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler açısından uygun bulunmuştur. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idarece tek bir karar alınmış, alınan kararla da hem şikayet cevaplandırılmış hem de yıl sonunun yaklaşması nedeniyle ivedilik ve kamu yararı gözetilerek ihale işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “(2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenleme gereğince idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının usulüne uygun olarak alınmadığı anlaşılmış olup, Kamu İhale Kurulunun 24.12.2007 tarih 2007/AK.M.1038.1 sayılı kararı ile İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre; idarece alınmış olan ivedilik ve kamu yararı kararı Kurul kararı ile kaldırılmış olduğundan ve Kurum tarafından nihai karar alınıncaya kadar idarece sözleşme de imzalanamadığından, başvuru sahibinin bu konuda herhangi bir hak kaybı olmadığı, bu nedenle idarece bu konuda tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırılığı Kurum tarafından alınan karar ile ortadan kaldırıldığından esasa etkili olmamıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamış, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idarece tek bir kararla hem şikayetin cevaplandırılması hem de yıl sonunun yaklaşması nedeniyle ivedilik ve kamu yararı gözetilerek ihale işlemlerine devam edilmesine karar verilmiş olması yönünde idarece tesis edilen işlemler esasa etkili bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul