İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-144
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-144 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1440 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :22
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-144
Şikayetçi:
 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler San. ve Tic. A.Ş., Gersan Sitesi 656. Sokak No: 45 06370 Ergazi / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35991
Başvuruya konu ihale:
 2007/143983 İhale Kayıt Numaralı “Eşrefpaşa Hastanesi Radyoloji Servisine Demirbaş Malzemesi Alımı (1. Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 07.0977.0160/2008-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Eşrefpaşa Hastanesi Radyoloji Servisine Demirbaş Malzemesi Alımı (1. Kısım) ihalesine ilişkin olarak Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, tıbbi demirbaş alımı ihalesinin birinci kısmına ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede teknik şartnamenin 1.7 maddesi gereği PACS sistemine ait yazılım için IHE (Integrated Health Enterprises) connectathon uyum belgesi sunulmadığı ve teknik şartnamenin 3.1.15 maddesi ile istenilen özelliklerin teklif edilen üründe bulunduğunu gösteren bilgiler dosyada bulunmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin geçerli kabul edilmediği, ancak idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı, IHE connectathon uyum belgesinin sunulmasının gerekli olmadığı, bu husustaki bilgilerin ilgili web sitesinde bulunduğu, ayrıca katalogda gösterilmediği, dosyada bulunmadığı belirtilen özelliklerin/bilgilerin varlığının idareye beyan edildiği, ayrıca demonstrasyon ile gösterilebileceği, esasa etkili olmayan belgelerin tamamlatılabileceği iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İki kısımdan oluşan ihalenin birinci kısmı [Radyolojik Görüntü Arşivleme, İletişim (PACS) ve Bilgi Sistemi (RIS)] için üç istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhalede en düşük fiyatı teklif etmiş olan isteklinin teklifi teknik şartnamenin 1.7 numaralı maddesine uygun bulunmadığından, ikinci en düşük fiyatı teklif etmiş olan başvuru sahibinin teklifi ise teknik şartnamenin 1.7 ve 3.1.15 numaralı maddelerine uygun bulunmadığından ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmıştır. Fiyatı üçüncü sırada olan firmanın teklifi uygun bulunarak ihale bu firma üzerinde bırakılmıştır.    

 

Teknik Şartnamenin “PACS Sistemi Özellikleri” Başlıklı bölümünün 1.7 numaralı maddesinde;

 

“IHE (Integrated Health Enterprises) profillerini gösteren (Integration Statement-Entegrasyon Belgesi) belgeler teklif dosyasına eklenmelidir. IHE Connectehon’da entegre edilebilirliği ölçülmemiş firmaların çözümleri kabul edilmeyecektir.)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale komisyonu teknik şartnamenin 1.7 numaralı maddesinde belirtilen Connectehon uyum belgesinin başvuru sahibinin dosyasında bulunmadığına dair tespitte bulunmuş ve söz konusu belgenin eksikliğini teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçelerinden biri olarak göstermiştir.

 

Teknik Şartnamenin 1.7 numaralı maddesinde belirtilen “IHE (Integrated Health Enterprises) ve Connectehon” uyum belgelerinin mahiyeti ve hangi koşullarda idarece geçerli kabul edileceği hususunda ihale dokümanında bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum hangi belgenin ve/veya hangi teklifin ihale dokümanına uygun olduğunun sağlıklı olarak belirlenmesini engellemektedir.

 

Diğer taraftan, Teknik Şartnamenin 1.7 numaralı maddesinde belirtilen belgelere ilişkin olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kuruma verilen 02.01.2008 tarihli yazının incelenmesinden özetle; söz konusu belge/belgelerin bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmediği, belgede belirtilen hususların üreticilerin beyanı niteliğinde olduğu, belgede verilen değerlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun standart olarak kabul edilemeyeceği, anılan Kanunun 10 ve 12 nci maddeleri uyarınca mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde kullanılabilecek bir belge olmadığı, söz konusu belgenin istenilmesi ile mevzuata aykırı hareket edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

 Netice itibariyle, Teknik Şartnamenin 1.7 numaralı maddesindeki düzenleme 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bulunmaktadır.    

 

Başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının ikinci gerekçesi ihale komisyonu kararında; Teknik Şartnamenin 3.1.15 numaralı maddesinin son şıkkında belirtilen MIP, MPR, 3DMPR, 3DVRT, 3DSSD ve organ içi uçuş programının varlığının teklifte belirtilmiş olmasına rağmen bu özelliklerin katalogda görülmemesi olarak gösterilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin dosyasının incelenmesinden, Teknik Şartnamenin 3.1.15 numaralı maddesinde belirtilen özelliğin varlığının açıkça taahhüt edildiği görülmektedir. Teklif edilen ürüne ilişkin teknik doküman dosyada bulunmaktadır. Teklif edilen ürününün istenilen özelliği karşılayıp karşılamadığı hususundaki bir tereddütün istekliden açıklama talep edilmesi suretiyle giderilmesi mümkündür. Dolayısıyla, tereddüt edilen husus açıklığa kavuşturulmadan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki karar yerinde görülmemiştir.

 

Ancak, yukarıda Teknik Şartnamenin 1.7 numaralı maddesindeki düzenleme ihalenin iptal gerekçesi olarak görüldüğünden Teknik Şartnamenin 3.1.15 maddesi ile ilgili durum incelemenin esasına etkili görülmemiştir.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1. kısmına  [Radyolojik Görüntü Arşivleme, İletişim (PACS) ve Bilgi Sistemi (RIS)] ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul