İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1442
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :76
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1442
Şikayetçi:
 Asya Orman Ürünleri Mobilya ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Sanayi Sit. 9.Cad. No:9 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü,Orta Mah. Terme Cad. No:1 55500 Çarşamba/ SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5561
Başvuruya konu ihale:
 2007/178506 İhale Kayıt Numaralı “Tefrişat Alımları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 07.01.17.0105/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 11.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tefrişat Alımları ihalesine ilişkin olarak Asya Orman Ürünleri Mobilya ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.02.2008 tarih ve 5561 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye sundukları aşırı düşük teklif  açıklaması yeterli olduğu halde idarece yetersiz görülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu işlemin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

10.03.2008 tarih ve 2008/AK.M-117.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesi üzerine başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılan değerlendirilme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçi tarafından sunulan teklifin idare tarafından aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında hammadde tedarikçisinden alacağının olduğunun ve stoklarında ihale konusu malın üretiminde kullanılacak malzeme olduğunun belirtildiği ancak bu hususun resmi bir belge ile tevsik edilmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin altındaki diğer tekliflere ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatına göre belirgin biçimde düşük olmadığı dikkate alındığında söz konusu isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Soğancı Grup Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri; adres beyanı, yetki belgesi, vekalet belgesi ve teklif edilen malın idari ve teknik şartnamede istenilen mal ile aynı özeliklere sahip olduğuna dair taahhütnamenin sunulmaması, hizmet yeterlilik belgesi, TSE belgesi, kapasite raporu, imalatta yeterlilik belgesi, kalite yönetim belgesi, faaliyet belgesi, sicil kayıt sureti, sanayi sicil belgesi, Türkiye ticaret sicil gazetesi ve 2 nolu iş deneyim belgesinin  Flekssit Büro Mob. San. Tic. A.Ş.’ye ait olması şeklinde sıralanmıştır.

 

            Yapılan inceleme neticesinde; Soğancı Grup Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif dosyası içinde adres beyanı yer almamakla birlikte teklif zarfında adres bilgisinin yer aldığı, teklifin şirketi temsile yetkili ortağı tarafından sunulmuş olduğu ve bu ortağa ilişkin imza beyannamesinin de teklif kapsamında sunulduğu,  Soğancı Grup Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Flekssit Büro Mob. San. Tic. A.Ş’nin yetkili satıcısı olduğu bu nedenle kalite belgesi ve üretimle ilgili diğer belgelerin Flekssit Büro Mob. San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen Flekssit markalı ürüne ait olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, idarenin Soğancı Grup Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak; istekli tarafından sunulan birim fiyat cetvelinde imza ve kaşenin bulunmaması ve iş deneyiminin tevsik edilmemiş olması nedeniyle yukarıda belirtilen aykırılıkların sonuca etkisi bulunmamaktadır

 

            Arsu Büro Mobilyaları’nın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından yeterli görülmeme gerekçesi; teklif mektubu ve birim fiyat cetvelinde teklif edilen bedel 317.425,00 YTL iken aşırı düşük teklif açıklamasında söz konusu bedelin 327.635,00 YTL şeklinde değiştirilmesi  olarak gösterilmiştir. İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, teklif mektubu ve aşırı düşük teklif açıklaması arasındaki bedel farkı kabul edilmiş, bu durumun birim fiyat cetvelindeki aritmetik hatadan kaynaklandığı belirtilmiş, tekliflerinin 327.635,00 YTL olarak değerlendirilmesi istenilmiştir. İstekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda ahşap kaplama orta sehpa 85*65*45, müdür koltuğu ve müdür masası satırlarında çarpım hatası olduğu ve bu durumun da birim fiyat cetvelinin toplamında aritmetik hataya neden olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan hüküm uyarınca isteklinin birim fiyat cetvelindeki aritmetik hatanın, Kanunda hüküm altına alınan prosedür gerçekleştirilmeden aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde görülmeme gerekçesi olarak değerlendirilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Gültekin Metal Ahşap A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında birim fiyat cetvelinde yer alan her bir kalem için kullanılacak malzeme ve metrekarelerin yer aldığı analizlerin sunulduğu görülmüştür. İstekli tarafından yapılan aşırı düşük açıklaması  teklif bileşenlerini açıklama açısından yeterli olup, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Çelikel Ofis Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında oda kayıt belgesi ve ticaret sicili gazetesinin sunulduğu, ticaret sicili gazetesinde Abdullah Çelikel’in şirketi temsile yetkili müdür olarak görüldüğü, ilgili şahsa ait imza beyannamesinde de bu hususu desteklediği ve istekli tarafından teklif kapsamında sunulan belgelerde bu şahsın imzasının bulunduğu görülmüştür. Anılan belgelerin incelenmesi sonucunda ilgili şahsın teklif vermeye yetkili olduğu konusunda herhangi bir tereddüt oluşmadığından, bu belgelerin dışında temsile ve vekalete ilişkin başkaca bir belgenin sunulması gerekçesi ile isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

   

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından …” kısmına katılmıyoruz. Çünkü; Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde düzeltici işlem kararı verilmesi ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul