İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1444
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :81
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1444
Şikayetçi:
 Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti., Millet Caddesi Karagül İş Merkezi No: 88 Fındıkzade / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2008 / 7825
Başvuruya konu ihale:
 2007/174849 İhale Kayıt Numaralı “49 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (27. Kalem Gazlı Bez)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 07.01.85.0157/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “49 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (27. Kalem Gazlı Bez)” ihalesine ilişkin olarak Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2008 tarih ve 7825 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari Şartnamenin 7.1.a ve 7.1.c.2 maddelerine uymadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, idare yapmış olduğu değerlendirme sonucunda; ihale komisyonunun 10.03.2008 tarih ve 1 Nolu Düzeltici İşlem Kararı ile düzeltici işlem tesis etmiştir. Buna göre başvuru sahibi Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti. 20.02.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile “İdari Şartnamenin 7.1.c.2 maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesinde yöneticiyi (şirket müdürünü) gösterir bilgilerin bulunmaması ve bu bilgileri gösteren başka bir belgenin de sunulmaması ile Tebligat Adresi Beyannamesindeki imzanın istekliye ait olmaması” gerekçeleri ile değerlendirme dışı bırakılmış iken, düzeltici işlem sonucunda yalnızca “İdari Şartnamenin 7.1.c.2 maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesinde yöneticiyi (şirket müdürünü) gösterir bilgilerin bulunmaması ve bu bilgileri gösteren başka bir belgenin de sunulmaması” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden, İdari Şartnamenin 7.1.a maddesindeki düzenleme gereğince sunulan, “Tebligat Adresi Beyannamesindeki imzanın istekliye ait olmaması” gerekçesine itirazı yerinde bulunmuş, “İdari Şartnamenin 7.1.c.2 maddesi gereğince Ticaret Sicil Gazetesinde yöneticiyi (şirket müdürünü) gösterir bilgilerin bulunmaması ve bu bilgileri gösteren başka bir belgenin de sunulmaması” gerekçesine itirazı reddedilmiş olmakla teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin İdari Şartnamenin 7.1.c.2 maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine itirazına ilişkin inceleme yapılmıştır.

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile inceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” istenilmiştir.

Başvuru sahibi Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti.’ nin teklifi ekinde sunmuş olduğu 22.12.2004 tarih ve 6203 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tüzel kişiliğin ortaklarının belirtildiği, ancak tüzel kişiliğin yönetimindeki görevli/görevlilerin belirtilmediği görülmüştür. Ayrıca, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevli/görevlileri tevsik etmek amacıyla bir başka belgenin de sunulmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, İdari Şartnamenin yukarıda anılan 7.1.c.2 maddesindeki düzenleme gereğince başvuru sahibinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık oluşturmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İhalede; 23 adet ihale dökümanının satın alındığı incelemeye konu kaleme 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul