İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1445
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :82
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1445
Şikayetçi:
 Çeksan Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Topçular Kışla Cad. NO:37/32 Eyüp/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Kavaklar Cad. NO: 3 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7136
Başvuruya konu ihale:
 2008/18827 İhale Kayıt Numaralı “Araç Üstü Ekipman Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 07.01.62.0162/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Üstü Ekipman Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çeksan Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 03.03.2008 tarihinde yapılan Araç Üstü Ekipman Alımı ihalesi için idareye yapılan şikayet üzerine idarece ivedilik ve kamu yararı bulunduğu ve işletme maliyetleri ile çalışma koşulları göz önüne alınarak ihale sürecine devam kararı alındığı, alınan kararın eksik olduğu ve somut dayanaklarının bulunmadığı,

 

2- İdarece hazırlanan teknik şartnamenin bazı özellikleri itibariyle tek bir üretici firmaya göre düzenlendiği, teknik şartnamede Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen patent belgesi ile korunan maddelerin bulunduğu, ayrıca teknik şartnamede yol süpürme ekipmanının çok önemli özelliklerinden; saatteki süpürme kapasitesi, çalışma hızı, süpürme genişliği, çalışma esnasında kaç metrede ne kadar gürültü çıkaracağı gibi bazı hususların açık olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanını 20.02.2008 tarihinde satın aldığı, buna göre İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.” şeklindeki düzenlemeye göre idareye şikayet sürecinin 20.02.2008 tarihi itibariyle başladığı, 26.02.2008 tarihinde idare kayıtlarına giren 25.02.2008 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunun yapıldığı, idarenin de; “Şikayet başvurusunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi gereğince itirazın uygun bulunmadığına, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihalenin devamına karar verilmiştir.” şeklindeki 27.02.2008 tarihli cevabi yazı ile şikayeti cevaplandırdığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde yer alan; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” şeklindeki hüküm ile,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan; “Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir. İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar diğer isteklilere de bildirilir…” şeklindeki düzenleme ve,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece "ivedilik ve kamu yararı bulunduğu" veya "ihale sürecine devam edilmesi" şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun alınmış bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, gerekçelerin kararda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede idareler tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçeli olarak alınması, somut olayda  gerekçelerin nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun işlem yapılması gerekmektedir…” şeklindeki düzenlemeler çerçevesinde;

 

            İdarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın ayrı ayrı alınmadığı, ayrıca ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçeli olarak alınmadığı, somut olayda  gerekçelerin nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

            İdarece alınan kararların usulüne uygun olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuş ve 10.03.2008 tarih 2008/AK.M-162.1 sayılı Kurul kararı ile ivedilik ve kamu yararının kaldırılması yönünde karar alınmıştır. Buna göre  başvuru sahibinin bu konudan dolayı hak kaybına uğrama ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

 

            2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 18.03.2008 tarihli yazı ile;

 

Başvuru sahibi tarafından, idareye ait BMC Fatih marka aracın vakumlu yol süpürme aracına dönüştürülmesi işi için hazırlanan teknik şartnamenin “Fırçalar” bölümünün 2 nci maddesinin Türk Patent Enstitüsü’nün vermiş olduğu 19.09.2003 gün 2003/1557 nolu patent belgesi ile, “Sulama Tertibatı” bölümünün 1 inci maddesinin ise, 11.07.1994 gün 28049 nolu patent belgesi ile korunduğu, teknik şartnamenin bu haliyle tek bir üretici firmaya göre hazırlandığı, dolayısıyla Erdemli Makine Atilla ERDEMLİ’nin Türk Patent Enstitüsü’den almış olduğu patent belgesi ihlal edileceğinden anılan ihaleye teklif veremeyecekleri, kaldı ki bu alanda faaliyet gösteren üç firmanın olduğu, ancak teknik şartnamedeki anılan düzenleme gereğince ihaleye bir firma tarafından teklif verildiği iddia edildiği,

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmünün yer aldığı,

 

Buna göre; anılan ihale için idarece düzenlenen teknik şartname yazımız ekinde olup;

 

1) Teknik şartnamenin ilgili maddelerinin iddia edildiği gibi Enstitünüz tarafından verilen patent belgeleri ile korunup korunmadığı,

 

2) Eğer böyle bir koruma varsa bu belgelerin patent sahibinden satın alınmak veya kiralanmak suretiyle kullanılıp kullanılamayacağı,

 

3) Patent belgelerinden dolayı hak kaybına uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan tarafların haklarının korunmasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunup bulunmadığı,

 

Hususlarında oluşturacakları gerekçeli görüşlerinin Kuruma bildirilmesi istenmiştir.

 

Türk Patent Enstitüsü’nden alınan 24.03.2008 tarihli cevabi yazıda;

 

“Patent başvurusu sahibi Atila ERDEMLİ, 19.09.2003 tarihinde "Kamyon ve kamyonet gibi araçlar üzerine yapılan yol süpürme makinalarında çalışma sırasında emilen çöplerin ağırlığının orta fırçanın yere basmasına etkisinin azaltılmış olduğu bir vakumlu yol süpürme makinası" unvanlı buluşu için, Türk Patent Enstitüsü´ne 2003/01557 numara ile patent başvurusunda bulunmuştur. Başvuru, başvuru sahibi tarafından 07/09/2006 tarihinde inceleme talebinde bulunulması nedeniyle 551 Sayılı KHK´nın 62 nci maddesi hükmü uyarınca incelenerek patent verilmesi hükümleri uygulandığı, söz konusu patentlerin patent verilebilirlik kriterleri olan yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik açısından incelettirilmek amacıyla 28.09.2007 tarihinde Rus Patent Ofisine gönderildiği ve patent başvuru işlemlerinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde devam edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca anılan patent başvurusunun geçerliliğini sağlayan yıllık ücretler de süresi içinde ödendiklerinden patent başvurusu, geçerliliğini korumaktadır.

 

551 Sayılı KHK’nın 82 nci madde hükmü uyarınca, patent başvurusu Resmi Patent Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, bu KHK’ya göre verilen patentlerin sahiplerine tanınan koruma patent başvuru sahibi için de tanınmaktadır. Patent başvuru sahibinin izni olmadan, başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmişse, korumanın başlangıç tarihi, başvurunun yayımlandığı tarihten önce de söz konusu olur. Bu nedenle başvuru işlemleri devam eden müştekiye ait patent başvurusu, patent hakkı ile aynı haklara sahiptir.

 

Patent başvurusu sahibinin hakları, 551 Sayılı KHK’nın 83 üncü maddesinde belirlenmiştir. Bu madde hükmü uyarınca, patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenmektedir. İstem veya istemler de tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanmaktadır. İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu sahibine hakkı olan korumayı sağlarken, diğer yandan üçüncü kişilere karşı korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanmaktadır. Ancak, istem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanmamaktadır. Bununla beraber, patent başvurusundan doğan korumanın kapsamının tespitinde, istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmemektedir.

 

Bu nedenle yazınızda bahsedilen 2003/01557 sayılı patent başvurusu ile ilgili korunan teknik özellikler tarifname takımı içerisindeki istemler bölümünde yazılı teknik özelliklerdir. Bu özellikler içinde “olup, özelliği;”  ibaresinden sonra gelen kısımda bahsedilen teknik özellikler yeni olan teknik özelliklerdir. Ancak koruma kapsamı bir bütündür. Bu özellikler “olup, özelliği;” ibaresinden önceki kısımla birlikte yorumlanmaktadır. Bu özellikler;

 

İstem No:

2003/01557 sayılı Patent Başvurusu

İstem-1

Şasisi süspansiyon elemanları tarafından taşınan bir vakumlu yol süpürme makinası olup, özelliği; orta fırçasının tamamen aracın ön ve arka dingili tarafından taşınan bir çerçevece taşınıyor olmasıdır.

İstem-2

İstem-1’e uygun bir yapı olup, özelliği; orta fırçayı taşıyan çerçevenin dingillerden herhangi birinin üzerinde en az iki ayrı noktada asılı olmasıdır.

İstem-3

Şasisi süspansiyon elemanları tarafından taşınan bir vakumlu yol süpürme makinası olup, özelliği; orta fırçayı taşıyan çerçevenin bir dingil üzerinde en az iki ayrı noktada asılı olmasıdır.

İstem-4

Şasisi süspansiyon elemanları tarafından taşınan bir vakumlu yol süpürme makinası olup, özelliği; yan fırçanın (yan fırçaların) tamamen aracın ön ve arka dingili tarafından taşınan bir çerçevece taşınıyor olmasıdır.

İstem-5

İstem-1’e uygun bir yapı olup, özelliği; yan fırçayı taşıyan çerçevenin dingillerden herhangi birinin üzerinde en az iki ayrı noktada asılı (bağlı) olmasıdır.

İstem-6

Şasisi süspansiyon elemanları tarafından taşınan bir vakumlu yol süpürme makinası olup, özelliği; yan fırçayı ( yan fırçaları) taşıyan çerçevenin bir dingil üzerinde en az iki ayrı noktada asılı ( bağlı) olmasıdır.

 

2003/01557 sayılı patent başvurusu ile korunan teknik özelliklerin Teknik Şartnamede bulunup bulunmadığının incelenmesi:

 

2003/01557 sayılı patent başvurusu ile korunan teknik özelliklerin Teknik Şartnamede bulunup bulunmadığının incelenmesinde, yukarıdaki tabloda verilen teknik özellikler dikkate alınmıştır.

 

18/03/2008 tarih ve 402-5071 sayılı yazı ekinde sunulmuş olan Teknik Şartname de yapılan incelemede, bu Şartnamenin “Fırçalar” bölümünün 2. maddesini oluşturan parça özelliklerinin patent başvurusu ile korunan teknik özellikler ile aynı amaç ve işlevsel özelliğe sahip olup olmadığına bakılmıştır.

 

Bu inceleme sonucunda:     

 

Teknik Şartnamede, “Fırçalar” bölümünün 1. ve 2. maddelerinde; Araç sağ ve sol tarafında bordur kenarlarını alabilmesi için birer adet yan fırça, aracın geçtiği yerleri süpürebilmesi için bir adet de silindirik şekilli orta fırça bulunacağı, Orta fırçanın yaklaşık 400 mm . çapta fırça dilimlerinden meydana geleceği; Orta fırçanın plastik (polipropilen) telli ve 1300 mm . boyda olacağı; Orta fırçanın konik olarak eskiyerek zamanından önce kullanılmaz hale gelmesine karşı bir tedbir olarak, araç şasesinin, dengesiz yükte yana yatması durumunda şase ile birlikte orta fırçanın da yana yatması önleneceği belirtilmiştir.

 

2003/01557 sayılı patent başvurusu istemlerine bakıldığında bu teknik özelliklerin hiçbirinin yer almadığı görülmüştür. Patent başvurusu istemlerinde Şasisi süspansiyon elemanları tarafından taşınan bir vakumlu yol süpürme makinasının orta ve yan fırçalarının ön ve arka dingilde yer alan bir çerçeveye bağlı olarak taşınır olması korunmaktadır. Teknik şartnamede böyle bir teknik özellikle ilgili bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Sonuç :Yukarıdaki inceleme ve değerlendirmelerimiz sonucunda, Teknik Şartnamede “Fırçalar” bölümünün 1. ve 2. maddelerinde yer alan teknik özelliklerin, 2003/01557 sayılı patent başvurusu ile korunan teknik özellikleri içerecek şekilde düzenlenmediği kanaatine varılmıştır.

 

28049 Sayılı Patent Belgesi ve Hukuki Durumu:

 

Patent Sahibi Atila Erdemli, 11.07.1994 tarihinde “Vakumlu yol ve vakumlu pist süpürgeleri için kasa ile entegre olarak yapılmasına rağmen istenildiğinde içine girilip paslanmaya karşı plastik ile kablama gibi işlemlere de olanak veren su hazneli kasa dizaynı” unvanlı buluşu için, Türk Patent Enstitüsü’ne 94/00617 nolu patent başvurusunda bulunmuş ve TPE tarafından 11/12/1995 tarihinde 28049 sayılı patent verilmiştir. Anılan patentin geçerliliğini sağlayan yıllık ücretler de süresinde ödenmiş olduğundan patentin koruması devam etmektedir. Koruma süresi 20 yıl olup, 2013 yılına kadar koruması yıllık ücretlerin süresinde ödenmesi koşuluyla devam edebilir.

 

28049 sayılı patent belgesiyle korunan buluş, vakumlu yol süpürgesi diye adlandırılan makinalarda, araç kasası içinde su haznesi için ayrılan hacmi iyi bir şekilde değerlendirerek istenildiğinde içine girilip paslanmaya karşı plastik ile kaplama gibi işlerin yapılmasına olanak veren bir su haznesinin elde edilmesi ile ilgilidir.

 

28049 sayılı patent belgesiyle korunan buluş, eski Kanun olan 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununa göre, başvurunun metalip/istemler bölümünde iddia edilen hususların mevcut dokümanlar üzerinden araştırması yapılarak hazırlanan “Yenilik Araştırması  Raporu”nun değerlendirilmesi sonucunda verilmiş bir patent belgesidir.

 

Bu nedenle, yazınızda bahsedilen 28049 sayılı patent belgesi ile ilgili korunan teknik özellikler tarifname takımı içerisindeki metalip/istemler bölümünde yazılı teknik özelliklerdir. Bu özellikler içinde “olup, özelliği;”  ibaresinden sonra gelen kısımda bahsedilen teknik özellikler yeni olan teknik özelliklerdir. Ancak koruma kapsamı bir bütündür. Bu özellikler “olup, özelliği;” ibaresinden önceki kısımla birlikte yorumlanmaktadır.

 

Bu özellikler;

 

İstem No:

(Metalip)

28049 Sayılı Patent Belgesi

İstem-1

Vakumlu yol ve vakumlu pist süpürgeleri için bir kasa dizaynı olup özelliği su haznesi üst yüzünün (Resim 6-7-8-9-10) kasa üzerine (Resim 6-7-8, Parça 4/ Resim 10, Parça 8) açılmasıdır.

İstem-2

Metalip 1’e uygun bir kasa olup özelliği kendisi ile entegre olarak yapılmış su haznesinin (Resim 6-7-8-9-10, Parça
2 ) üst yüzünde su haznesi içini paslanmaya karşı koruma işlemine tabii tutabilme için yeterli büyüklükte kapağı (Resim 6-7-8 Parça 5/ Resim 9, Parça 8)/ Resim 10, Parça 9) olmasıdır.

İstem-3

Metalip 1 ve metalip 2’ye uygun bir kasa olup özelliği su hzenesinin yüzlerinden birinin çöp haznesinin (Resim 8, parça
1 ) motor+fan odasına (Resim 8, Parça
3 ) açılan yüzü ile ortak olması ve çöp haznesi ile motor+fan odasını ayıran yüzün (Resim 8, Parça 8) çöp haznesi tarafında yer almasıdır.

İstem-4

Metalip 1,metalip 2 ve metalip 3’e uygun bir kasa olup özelliği su haznesi kapağınn (resim 8, Parça
5 ) su haznesinin tüm üst yüzünü ihtiva edecek şekilde yapılmış olması ve su haznesi içinin fiberglas (cam elyafı) veya başka bir uygun plastik madde ile kaplanmış olmasıdır.

 

28049 sayılı patent belgesi ile korunan teknik özelliklerin Teknik Şartnamede bulunup bulunmadığının incelenmesi:

 

28049 sayılı patent belgesi ile korunan teknik özelliklerin Teknik Şartnamede bulunup bulunmadığının incelenmesinde, yukarıdaki tabloda verilen teknik özellikler dikkate alınmıştır. Bu tabloda bulunan teknik özelliklerden sulama tertibatının su deposunun çöp haznesi ile birlikte inip kalkması, tek parça olarak araç uzun eksenine simetrik yerleşmesi, kapak büyüklüğünün en az 700x1000 mm olması, malzemesinin tamamen paslanmaz çelik sac (ST-316) olması kullanılıp kullanılmadığı incelenmiş ve rapor edilmiştir.

 

18/03/2008 tarih ve 402-5071 sayılı yazı ekinde sunulmuş olan Teknik Şartnamede yapılan incelemede, bu Şartnamenin 2. sayfasında Araç üstü ekipman alımı (Vakumlu yol süpürme makinası) nın bir bölümünü oluşturan  “Sulama tertibatı” bölümünde, su haznesinin çöp haznesi ile entegre olması, tek parça olarak araç üstüne simetrik yerleşmesi, kapak büyüklüğü ve araç temizliği için su tankı içine girilebilecek şekilde tasarlanmış olması ile ilgili patent konusu buluş ile ilgili olabileceği düşünülen bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Teknik Şartnamenin sayfalarında öngörülen su deposu ve çöp haznesinin birbiriyle entegre olması, su deposunun tek parça olarak araç uzun eksenine göre simetrik yerleşmesi, kapak büyüklüğü patent belgesi ile korunan teknik özellikler ile aynı amaç ve işlevsel özelliğe sahiptir. Bu su deposunun çöp haznesi ile birlikte inip kalkması, tek parça olarak araç uzun eksenine göre simetrik yerleşmesi, malzemesinin tamamen paslanmaz çelikten mamul sac olması ve en az 700X1000 mm büyüklüğündeki kapak boyutlarının “sulama tertibatında” kullanılması istenilmiştir. Bu parçalar ile ilgili öngörülenlerin, patent belgesi ile korunan ve yukarıdaki tabloda da verilmiş olan korunan teknik özellikleri içerip içermediği aşağıda istem bazında incelenmiştir.

 

Bu inceleme sonucunda:     

 

Teknik Şartnamede, 28049 sayılı patent belgesinin 2 nolu isteminde olduğu gibi, su haznesinin yüzlerinden birinin çöp haznesinin yüzü ile ortak (entegre) olduğu ve tek parça olarak araç uzun eksenine göre simetrik yerleştiği (Teknik Şartname sayfa 2, satırlar 14-15)

 

Teknik Şartnamede, 28049 sayılı patent belgesinin 2 nolu isteminde olduğu gibi, paslanmaya karşı koruma işlemine tabi tutabilme (içine kolaylıkla girebilme) için yeterli büyüklükte kapağı olduğu, (Teknik Şartname sayfa 2, satırlar 16-19)

tespit edilmiştir.

 

Ancak; Teknik Şartnamede  28049 nolu patent belgesine konu buluşun 4 nolu isteminde  olduğu gibi su haznesinin içinin fiberglas (cam elyafı) veya başka bir uygun plastik madde ile kaplanmış olması özelliği yer almamaktadır.  Ayrıca, 28049 nolu patent belgesinin istemlerinde sulama tertibatının malzemesinin tümünün paslanmaz (ST-316) çelik sacdan oluştuğu konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

 

Sonuç : Yukarıdaki inceleme ve değerlendirmelerimiz sonucunda, Teknik Şartnamede Araç Üstü Ekipman Alımı (Vakumlu yol süpürme makinası)’ nda  kullanılması öngörülen sulama tertibatının, 28049 sayılı patent belgesiyle korunan teknik özellikleri “kısmen” içerecek şekilde düzenlendiği kanaatine varılmıştır.

 

28049 sayılı patent  sahibi  sulama tertibatının gövdesinin yapımında kullanılan malzemeyi değil yüzey kaplamasında kullanılan malzemeyi koruma altına almıştır. Ancak yukarıdaki tabloda bulunan özelliklere sahip sulama tertibatı elemanlarının başkaları tarafından izin alınmadan üretilmesini ve ticari olarak piyasaya sunulmasını önleme hakkı bulunmaktadır.

 

Patent korumasına sahip bir ürünün patent sahibi veya patent sahibinden izin alan kişilerden satın alınması halinde patent sahibinin bu ürün üzerindeki patent hakkı sona ermektedir. Patent literatüründe buna “Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi” denilmektedir. Buna göre, Teknik Şartname uyarınca ihaleye giren ve ihale sonucunda sulama tertibatını inşa eden kişiler, 28049 sayılı patent ile korunan teknik özelikleri içeren entegre su deposu ve çöp haznesi ve kapakları patent hakkı sahibinden satın alarak, bu ürünleri farklı malzemeden yapma suretiyle sulama tertibatının inşaasında kullanabilme hakkı bulunmaktadır.

 

Ayrıca, 551 Sayılı KHK’nın 86 ncı maddesine göre, patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir. 

 

Yine 551 Sayılı KHK’nın 88 inci maddesine göre, patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.

 

Bu maddeye göre, öngörülen sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde,  patent başvurusu veya patentten doğan haklar, patent sahibi tarafından lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.

 

İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez.

 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.

 

Yine 551 Sayılı KHK’nın “Özel Hükümler” bölümü içerisinde yer alan “Patente tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava ve şartları” konu başlıklı 149 uncu maddesi;

 

“Menfaati olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin  Türkiye’de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir.

 

Bu talebin patent sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir.

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz.

 

Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili´ne kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir.

 

Bu maddede belirtilen dava, patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir.” hükmüne amirdir.

 

Ayrıca, 551 Sayılı KHK’nın 129 uncu maddesine göre, yetkili mahkemeler;   patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse; buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse, patent konusunun yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin bölünmüş bir başvuruya veya patent hakkı sahipliğinin değişmesinden sonra yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse, patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, patent sahibinin patent isteme hakkına sahip olmadığı ispat edilmişse patentin hükümsüzlüğüne karar verebilir.

 

Yine, 551 Sayılı KHK’nın 130 uncu maddesine göre, patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar

tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, patent isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir.

 

Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir.

 

Patentin hükümsüzlüğü davası, davanın açıldığı anda Patent Sicili´nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme ve Türk Patent Enstitüsü’nden alınan teknik görüşe istinaden; “Araç Üstü Ekipman Alımı Vakumlu Yol Süpürme Makinesi” ihalesine ilişkin olarak idarece hazırlanmış olan Teknik Şartnamede “Fırçalar” bölümünün 1. ve 2. maddelerinde yer alan teknik özelliklerin, 2003/01557 sayılı patent başvurusu ile korunan teknik özellikleri içerecek şekilde düzenlenmediği, ancak Teknik Şartnamede Araç Üstü Ekipman Alımı Vakumlu Yol Süpürme Makinesi’nde  kullanılması öngörülen sulama tertibatının, 28049 sayılı patent belgesiyle korunan teknik özellikleri “kısmen” içerecek şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan ihaleye de sadece Atila ERDEMLİ tarafından teklif verilmiş olması da ulaşılan bu sonucu desteklemektedir. Buna göre idarece hazırlanan teknik şartname 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırılık taşımaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul