İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1447
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :85
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1447
Şikayetçi:
 Tıp Medikal Hastane ve Sağlık Ürünleri - Eyüp ALICI Muammer Aksoy Caddesi, Firuz Blokları, Kat:1, D:2, Kutlutaş/EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Güllapoğlu Yerleşkesi, 22030, EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6568
Başvuruya konu ihale:
 2007/156587 İhale Kayıt Numaralı “Medikal Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 07.01.49.0165/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Medikal Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tıp Medikal Hastane ve Sağlık Ürünleri - Eyüp ALICI’nın 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en avantajlı teklifi sunarak ihaleyi kazanmış olmalarına rağmen en avantajlı ikinci teklif sahibinin şikayeti sonucunda şikayet uygun bulunarak ihalenin anılan şikayetçi üzerinde bırakılmasının yerinde olmadığı ve bu şekilde davranılarak anılan şikayetçinin kayrılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede, ihale dokümanında tedarik edilecek mallara ilişkin olarak herhangi bir numune veya katalog istenmediği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36.1 maddesinde; “İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Diğer yandan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Komisyonun Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a)Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler….” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buradan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunun da malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında tespit edileceği anlaşılmaktadır.

 

            Kaldı ki ihale dokümanında istenmemiş olmasına rağmen, Tıp Medikal Hastane ve Sağlık Ürünleri teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi sunarak teknik şartnameye uygun ürünü vereceğini de beyan etmiştir.

 

Bu bağlamda, idarenin ihale dokümanında isteklilerce teklif edilecek ürünlere ilişkin herhangi bir numune veya katalog istemeyerek ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığını ihale sürecinde denetlemeyeceğini belirtmesi ve buna uygun bir şekilde başlangıçta en düşük teklifi sunan istekli üzerinde ihaleyi bırakmasına rağmen, daha sonra yapılan şikayet neticesinde en düşük teklifi sunan istekliyi teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin bazı maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının ihale dokümanında yer alan düzenlemelerle örtüşmediği anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene - kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teknik şartname hükümlerinde belirtilen şartlara aykırı olup olmadığı ancak muayene ve kabul aşamasında anlaşılabileceğinden, idarenin yapılan şikayet neticesinde düzeltici işlemle ihaleyi Met Medikal Ltd. Şti. üzerinde bırakmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarenin şikayet üzerine ihaleyi Met Medikal Ltd. Şti. üzerinde bırakma işleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul