• Karar No: 2008/UM.Z-1450
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :88
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1450
Şikayetçi:
 Dentanet Tıbbi Gereçler ve Tic. Ltd. Şti., Hamalbaşı Caddesi Nu: 4 Galatasaray/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Kampusu 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8634
Başvuruya konu ihale:
 2008/21808 İhale Kayıt Numaralı “Dental Volimetrik Tomografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 07.02.06.0197/2008-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 12.03.2008 tarihinde Pazarlık usulü ile yapılan “Dental Volimetrik Tomografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dentanet Tıbbi Gereçler ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.03.2008 tarih ve 8634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede en düşük fiyatı verdikleri, idarenin daha önce aynı ihale konusu işe verdikleri fiyat ile bu ihaledeki fiyat arasında fark olduğu gerekçesiyle ihaleyi kendilerinden daha yüksek veren istekli üzerinde bıraktığı, en düşük fiyatı vermeleri nedeniyle ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede; “Dental Volimetrik Tomografi Cihazı Alımı” ihalesinin, 12.03.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlar Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar ” kapsamında pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde; "Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları," bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Ayrıca anılan maddenin son fıkrasında istisnaların, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “III- İstisnalara İlişkin Düzenlemeler” başlıklı maddesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde sözü edilen ulusal araştırma ve geliştirme kurumlarının;

 

(a) Ulusal alanda ve münhasıran araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek amacı ile kanunla kurulan kurumlar veya,

 

(b) Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan yükseköğretim kurumları,

 

Olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

        

         ….” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan hükümlere dayanılarak 01.12.2003 Tarihli ve 2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararname Eki Esasları ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kuruma yapılan yazılı başvurulara ilişkin iddiaların incelenmesi, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler ile sınırlı tutulmuştur. Bu sebeple 4734 sayılı Kanunun “istisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (f) bendi  çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul