İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1451
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :89
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1451
Şikayetçi:
 Tan-Su Müh. Mak. Elekt. Elektropompaj Taah. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti - Öztopal Makine Yedek Parça Pompa San. ve Tic. AŞ İş ortaklığı, Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 83.Sokak Nu: 10/3 Dikmen/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ.11.Şube Müdürlüğü, Ankara Caddesi No 292 16372 Duaçınarı-Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 6999
Başvuruya konu ihale:
 2007/198159 İhale Kayıt Numaralı “Gölyaka Pompa İstasyonu Pompa Elektrik Aksamı Satınalınması, Montajı ve Enh” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.01.54.0197/2008-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ. 11. Şube Müdürlüğü tarafından 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölyaka Pompa İstasyonu Pompa Elektrik Aksamı Satınalınması, Montajı ve Enh” ihalesine ilişkin olarak Tan-Su Müh. Mak. Elekt. Elektropompaj Taah. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti - Öztopal Makine Yedek Parça Pompa San. ve Tic. AŞ İş ortaklığı’nın 06.03.2008 tarih ve 6999 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK0018.0/M nolu standart formun 3 üncü maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya  dolaylı  olarak , asaleten veya  vekaleten  birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz” ifadesinin yer aldığı, idareye verdikleri teklif mektubunun 3 üncü maddesinde “17/d maddesi” ifadesi yerine “17/b maddesi” ifadesine yer verdikleri, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden birisinin de bu olduğu, daktilo hatası nedeniyle olan bu durumun değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe olmasının kamu yararı ile örtüşmediği,

           

2) Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK0027.0/M nolu standart formda “İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” ifadesinin yer aldığı, idareye verdikleri taahhütnamelerde “ihale tarihi itibarıyla” ifadesi ile taahhütname tarihlerinin yer almaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarelere verilen dilekçelerin tarih içermese bile havale edildiği tarihin dilekçenin tarihi olarak kabul edildiği, bu nedenle ihale tarihinin taahhütname tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul