İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UM.Z-1452
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :90
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1452
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın İl Özel İdaresi,Kemerköprü Mah. 1.nolu Çevre Yolu, 74100 Merkez/BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 420
Başvuruya konu ihale:
 2007/191929 İhale Kayıt Numaralı “Giyim Eşyası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 07.02.04.0197/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bartın İl Özel İdaresi tarafından 10.12.2007 tarihinde Pazarlık usulü ile yapılan “Giyim Eşyası Alımı” ihalesine ilişkin olarak 21.03.2008 tarih ve 420 sayılı Başkanlık İstemi ile eklerinin incelenmesi neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başkanlık İstemi ve ekleri ile Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık İstemi ve eklerinde özetle; Bartın Özel İdaresinin 30.11.2007 tarihinde yapmış olduğu 2007/184421 İKN’li ihalenin ihale dokümanındaki noksan ve hatalı bilgiler nedeniyle yaptıkları müracaat neticesinde iptal edildiği, idarenin 28.11.2007 tarih ve 6926221 sayılı yazısı ile iptalin kendilerine bildirildiği, gazete de ilan edildiği, yeni ihalenin 04.12.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre 10.12.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılacağının kendilerine bildirildiği, 10.12.2007 tarihinde idareye yapmış oldukları müracaatta;

 

            1) İhale dokümanı dizi pusulasında 9 sayfa olarak belirtilen teknik şartnamenin 7 sayfa olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede belirtilen yazlık ayakkabı, yazlık ve kışlık bekçi kravatlarının   ihtiyaç listesinde belirtilmediği,

 

            3) Resimlerde iş gömleği olarak belirtilen şeklin iş önlüğü olduğu, şayet iş önlüğü değilse iş önlüğü için resim verilmediği,

 

            4) 2007/184421 İKN’li ihalede istenen yazlık ve kışlık bayan iki parçalı iş elbisesinin bu ihalede istenmediği,

 

            5) Teslim süresinin kısaltıldığı,

 

Hususlarına yer verdikleri, yukarıda belirttikleri nedenlerle ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ettikleri, bu yazıya cevap verilmediği, pazarlık usulü için herhangi bir ilan yapılmadığı, 10.01.2008 tarihinde tekrar yaptıkları müracaatta yazılarına cevap istedikleri, ihale kapsamındaki malların firma tarafından ne zaman teslim edildiği, firma teslimatı yapmadı ise reklamasyona mı gidildiği, ihale komisyonunda görev alan İl Ö. İ. Genel Sekreter ve ihale komisyonu üyelerinin ihaleyi usulüne uygun yapıp yapmadıklarının teftiş edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "İddiaların İncelenmesi" başlıklı 21 inci maddesinde; “Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilir.” hükmüne yer verilmiş, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul