• Karar No: 2008/UM.Z-1454
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :92
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1454
Şikayetçi:
 İlkay Kılıç / Atlas Sağlık Hizmetleri Ticaret, Zübeyde Hanım Mahallesi Sulugöz Sokak Nu: 11/3 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi Nu:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8795
Başvuruya konu ihale:
 2008/19706 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Klinikler İhtiyacı Olan 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.02.13.0197/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 13.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Klinikler İhtiyacı Olan 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak İlkay Kılıç / Atlas Sağlık Hizmetleri Tic.’nin 25.03.2008 tarih ve 8795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin tek bir markayı işaret ettiği,

 

2) İdari şartnamede miatlı malzemelerin miatlarının bitimine 3 ay kala yenileri ile değiştirileceğine ilişkin taahhütname istendiği, malzemelerin bir defaya mahsus mu ya da sürekli mi değiştirileceğinin belli olmadığı, bu hususun teklif fiyatını etkilediği,

 

3) İdari şartnamede İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt belgesi istendiği, bu belgenin Bakanlık tarafından verilmediği, kayıtların ihale makamlarınca www.saglik.gov.tr adresinden kontrol edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

   

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 25.03.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul