İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1455
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :95
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1455
Şikayetçi:
 Bizim Medikal Tic. Ltd. Şti., Vekilleri: Av. Özden BOSTAN – Av. Betül VERGİLİ Turgut Reis Caddesi No:36/7 06570 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şarkışla Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yukarı Mah. Hastane Cad. 58400 Şarkışla/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5330
Başvuruya konu ihale:
 2008/6147 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 07.01.13.0207/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şarkışla Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.02.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “4 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bizim Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin 07.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.02.2008 tarih ve 5330 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin B.Cihazın Teknik Özellikleri başlıklı B.1 maddesinde; “…..Kullanımı tamamlanan reaktifler sistem durdurulmadan yenileri ile değiştirilebilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale konusu sistemler çalışmaya başlamadan önce çalışılacak test miktarları ve bu testleri çalışacak reaktif miktarlarının sistemlere yüklendiği, sistemin çalışmaya başlamasından sonra sistemde çalışılacak testler için gerekli reaktif miktarı sistemde zaten bulunduğundan ve bulunması gerektiğinden, teknik şartnamenin yukarıdaki hükmünün sistemin verimliliği ve fonksiyonelliği bakımından hiçbir öneminin olmadığı, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu düzenleme nedeniyle kendi firmalarının ve başka firmaların şartnameye uymadığı ve rekabet ortamının daraltıldığı, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine  aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiası idare tarafından; “Söz konusu ihalede kurumumuzun çıkmış olduğu Hormon - Hepatit panelinde 40 (kırk) ayrı test çalışılacaktır. Laboratuarımız bu 40 (kırk) parametre testi bir veya iki cihaza yükleyecek ve tetkik istendiği anda çalışmaya başlayacaktır. Çalışma esnasında biten veya işlevini tamamlayan kitler yenisi veya bir başka kitle sistem durdurulmadan değiştirilmesi gerekecektir. Bu maddenin olmaması durumunda her bir kit laboratuara gelecek talep doğrultusunda değişik zamanlarda tükenebilecektir. Bu durumda cihazın durdurulması, yeni kitlerin cihaza yüklenmesi ve tekrar cihazın çalıştırılması önemli bir zaman kaybına neden olacaktır. Bu durum sistemin hızını, fonksiyonelliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Sürekli yeni kitlerin konulması ihtiyacı her defasında 1,5 -2 saatlik ciddi zaman kaybına yol açacaktır. Ayrıca hızlı çalışma esasına dayanan MAKRO Elisa tekniğini üreten diğer firmalarda bu ihtiyacın karşılanması amacıyla “sistem durdurulmadan kit yükleme” teknolojisine sahip cihazlar üretmişlerdir ve bu sistemler Türkiye´de birçok yerde çalışmakta ve ihalelere bu şartlarda iştirak etmektedirler.” şeklinde cevaplandırılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte; “Kit karşılığı cihaz alımı ihalesine yapılan itirazda belirtilen B.6 maddesinde yer alan “Kullanımı tamamlanan reaktifler sistem durdurulmadan yenileri ile değiştirilebilmelidir.” düzenlemesi rekabete engel teşkil etmemektedir. Hazırlanan bu şartnameye üç firma teklif verebilmektedir (Bayer, Beckman ve Abbott). Rekabeti engelleyici bir durum söz konusu değildir.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

            Alınan teknik görüşte, teknik şartnamenin “B.Cihazın Teknik Özellikleri” başlıklı B.1 maddesinde yer alan; “Kullanımı tamamlanan reaktifler sistem durdurulmadan yenileri ile değiştirilebilmelidir.” düzenlemesinin rekabeti engellemediği şeklinde görüş beyan edildiği için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dökümanının satın alındığı, 3 ncü kaleme 2, 4 ncü kaleme 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda gerek 3 ncü gerekse 4 ncü kalemlere verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

   

Şarkışla Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından “4 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı” işinin “Açık İhale Usulü” ile ihaleye çıkarıldığı, 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 19.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 3. kalem için yaklaşık maliyetin 62.500, 4. kalem için ise yaklaşık maliyetin349.110 YTL olarak belirlendiği ve kısmi teklife açık olan ihalede;

 

3. ve 4. kalem ihaleler için verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu kalemler için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin  gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.  

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu 3. ve 4. kalemler için yapılan ihalenin; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul