• Karar No: 2008/UM.Z-146
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-146 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1469 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :24
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-146
Şikayetçi:
 Dijital İmaj Görüntüleme ve Hastane Sistemleri San. Tic. A.Ş., Koşuyolu Ali Nazım Sokak 45 34718 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35301
Başvuruya konu ihale:
 2007/144324 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 07.09.57.0092/2008-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dijital İmaj Görüntüleme ve Hastane Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının yapılan zeyilname ile kamu veya özel kurumlarda yerine getirdiği Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ve/veya Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ve/veya Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) kurulması benzer iş olarak kabul edilecektir şeklinde düzenlendiği, bu konu ile ilgili olarak “radyolojik görüntüleme sistemleri” ibaresinin eklenmesi gerektiğinin idareye bildirildiği, bu ibare ile ihaleye iştirak edecek firma sayısının artacağı, ancak yapılan zeyilname ile “kamu veya özel sektörlerde yerine getirdiği Hastane Bilgi Sistemi” ibaresinin eklendiği, yaptıkları talebin yerine getirilmediği, rekabetin ve ihaleye katılımın artırılmasında olumlu bir gelişme sağlanamadığı,

2) Teknik şartnamede IHE belgesinin istendiği, bu belgenin istenmesinin rekabeti ve katılımı sınırladığı,

3) Satın alınacak malzemenin Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı genelgesinin dışında olduğunun iddia edildiği, ancak bahse konu malzemenin Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Yönetmeliği içinde yer alan malzemelerden olduğu, bu nedenle bahse konu maddede istenen IHE belgesinin yasal olarak istenmesi gereken belgelerden olmadığı,

4) İhaleye iştirak eden firmalardan ikisinin aynı marka ile ihaleye iştirak ettiği, ihaleyi kazanan firmanın zeyilname ile kapsamı genişletilen benzer iş alanında hizmet veren bir firma olduğu, görsel olarak bakıldığında da ihalenin uygun şartlarda yapılmadığı, aynı konuda idarenin açmış olduğu bu ihalenin üçüncü ihale olduğu, katıldıkları diğer ihalelerde tüm şartlar firmaları lehine olduğundan iptal edilerek her ihalede şartların farklı düzenlenerek ihaleye iştirak etmelerinin engellendiği, şartnamenin her firmanın gireceği şekilde düzenlenmediği, bu nedenle bahse konu ihalenin iptali gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi istekli tarafından “Radyolojik Görüntüleme sistemleri” ibaresinin, benzer iş tanımına eklenmesinin idareden talep edildiği, bu talebin daha önce aynı konulu iptal edilen ihalede kabul gördüğü halde bu kez kabul edilmediği şikayet konusu edilmektedir.

 

27.09.2007 tarihinde idarece yapılan düzeltme ilanında,  ihale ilanının 4.4 maddesinde  yer alan benzer iş tanımının; “Kamu veya özel kurumlarında yerine getirdiği Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ve/veya Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ve/veya Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) kurulması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde değiştirildiği, yapılan değişiklik ile “Kamu veya özel kurumlarında yerine getirdiği Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ve/veya Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) kurulması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir”  şeklindeki önceki benzer iş tanımına “Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ve/veya” ibaresinin eklendiği, başvuru sahibi tarafından eklenmesi talep edilen “Radyolojik Görüntüleme sistemleri” ibaresinin ise benzer iş tanımına eklenmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler ile ilgili olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin “İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler” alt başlığının 4 ve 5 inci fıkralarında;

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ise; “Benzer İş” tanımının; “İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri kapsar” şeklinde yapıldığı görülmektedir.

 

İdare tarafından benzer iş tanımına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve bu konuda sonradan yapılan değişiklik işlemleri ile benzer iş konusundaki ihale mevzuatında yer alan hükümler birlikte incelendiğinde, yapılan benzer iş tanımının ve değişiklik işlemlerinin ihalenin konusuna uygun olduğu ve ihalede katılımı artırmak suretiyle rekabeti genişlettiği, diğer taraftan benzer iş tanımının belirtilen esaslara uygun olarak yapılması işinin ilgili idarenin sorumluluğunda olduğu ve başvuru sahibi isteklinin benzer iş tanımına eklenmesini istediği ibarenin ayrıca eklenmemesi işleminin bir aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin “PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi)” bölümünün 1.g maddesinde, “Yüklenici firmanın teklif ettiği RBS ve PACS için ayrı ayrı IHE Belgesi (Entegrasyon Belgesi) teklife eklenecektir. Bu belge 2006 ve/veya 2007 yılı IHE Connectathon’da entegre edilebilirliği ölçülmemiş firmaların çözümleri ve IHE Belgesi olmadan tek başına verilen IHE deklarasyonu kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan düzenlemede IHE belgesinin, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi açısından bir yeterlik kriteri olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulmasının istendiği belirlenmiştir.

 

Teknik Şartnamede yapılan bu düzenleme ile ilgili olarak, istenen IHE belgesinin kalite belgesi olmadığı, bu belgeyi veren kuruluşun da resmi bir kuruluş olmadığı, bu yönüyle ilgili belgenin istenmesinin 4734 sayılı Kanuna aykırılık teşkil ettiği, ihalede katılımı ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için kalite belgelerinin istenmesi ile ilgili olarak; “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun 12 nci maddesinde ise şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerin de yapılacağı, bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak, 27.12.2008 tarih ve 17630 sayılı yazıyla Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı’ndan görüş talep edilmiş, ilgili kurum tarafından gönderilen 02.01.2008 tarih ve 957 sayılı cevabi yazıda,

 

“…, Diğer taraftan da anılan uluslar arası standartların da Türkiye’de uygulanıyor olması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanan DTÖ Ticarette Teknik Engellerin Önlenmesi Anlaşmasına, Rekabet Kanununa  ve 132 sayılı Kanuna göre zorunluluk arz etmektedir.

…, Yazınıza konu olan IHE (Integrated Health Enterprises) Belgesi ile ilgili olarak tarafımızca yapılan inceleme sonucunda, yazınız ekinde verilen bilgi notunu teyit eder mahiyette bilgilere ulaşılmış olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

1 - IHE 3 veya 4 yıllık bir geçmişe sahip henüz deneme aşamasında olan bir sivil girişim olduğu;

2-           Söz konusu belgenin 3. taraf bağımsız bir belgelendirme olmayıp tamamen üreticinin IHE tarafından belirlenen IHE profillerine ve kendi veri tabanlarında muhafaza edilen ve uygulama sonuçlarından oluşan Connectathon olarak adlandırdıkları verilere uygunluk beyanı şeklinde düzenlenen bir doküman niteliğinde olduğu;

3-           Söz konusu sistemin T.C Sağlık Bakanlığı tarafından desteklendiğine dair herhangi bir verinin mevcut olmadığı;

4-  Söz konusu sistem yeni geliştirilmekte olduğundan henüz sadece 15 ülke tarafından desteklendiği ancak destekleyen ülkeler arasında Türkiye´nin bulunmadığı;

5- Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde ihale şartnamesinde belirtilen RBS ve PASC için henüz tam anlamıyla şekillenmemiş olan kriterler çerçevesinde 3. taraf (ilgili taraflardan bağımsız, tarafsız ve şeffaf) bir belgelendirme hizmetine imkan verecek tamamen ulusal veya uluslararası bir standarttan adapte edilen bir Türk Standardının, başka bir deyişle Kanunun amir hükümleri çerçevesinde kamu ihalelerinde kullanılabilecek "standart" olarak tanımlanması mümkün olan bir dokümanın henüz mevcut olmadığı; görülmüş ve bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun vazettiği şartlar oluşmamış olduğundan söz konusu belgenin istenmesinin anılan Kanunun 10  ve 12. maddesine uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.”

 

Şeklinde görüş belirtilmiştir.

 

Alınan görüş yazısında IHE (Integrated Health Enterprises) Belgesinin, Türkiye tarafından desteklenmediği; söz konusu belgenin üçüncü taraf bağımsız bir belgelendirme olmayıp, üreticinin IHE tarafından belirlenen IHE profillerine ve kendi veri tabanlarında muhafaza edilen ve uygulama sonuçlarından oluşan verilere uygunluk beyanı niteliğinde olduğu; bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir belgelendirme hizmetine imkan verecek, başka bir deyişle Kanunun amir hükümleri çerçevesinde kamu ihalelerinde kullanılabilecek "standart" olarak tanımlanması mümkün olan bir doküman olmadığı; ayrıca uluslar arası standartların Türkiye’de uygulanabilmesinin DTÖ Ticarette Teknik Engellerin Önlenmesi Anlaşmasına, Rekabet Kanununa  ve 132 sayılı Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesine bağlı olduğu belirtilmektedir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler, bu konudaki mevzuat hükümleri ile alınan görüş yazısı birlikte değerlendirildiğinde, standart olarak kabul edilmeyen bir dokümanın mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak istenmesinin uygun olmadığı, bu belgenin istenmemesi gereken nitelikte bir belge olduğu ve fazladan istenerek katılımı azalttığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin yerinde olduğu ve ihalenin bu düzenleme nedeniyle iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak idarece istenebilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu belirlenmiş, bu belgelerin idarelerce istenilmesi durumunda uyulması gereken esas ve usullerin neler olduğu Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde hüküm altına alınmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2006/43 sayılı Genelgesinin giriş fıkrası ile birinci maddesinde ise, “Bakanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetler nedeniyle sağlık tesislerimiz tarafından yapılan tıbbi cihaz satın almaları sırasında dikkate alınması gereken hususlara açıklık getirilmesi gereği duyurulmuştur. ... Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ancak, idarelerce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatına aykırı olmaması koşulu ile isteklilerden bilgi ve belge istenebileceği hususu açık bulunmaktadır.

 

Belirtilen hükümler ve başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu IHE belgesinin istenmemesi gereken bir belge olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, öncelikle idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır. Başvuru sahibi isteklinin, bu iddiası ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, diğer taraftan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; istekli olabileceklerin sadece ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara şikayet ehliyeti bulunduğu hususları göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu iddiasının, itirazen şikayet yerine iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

GE Medical Systems Türkiye Limited Şirketinin, üreticisi olduğu General Electric marka Cenricity RIS 4.1+ ve Centiricity PACS EE 3.0 sistemlerinin, bahse konu ihalede teklif edilmesi konusunda, idareye hitaben yazmış olduğu bir yazı ile Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmasına özel mahiyette bir izin/yetki verdiği görülmüştür. Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmasının, aldığı bu özel mahiyetteki yetki belgesi ile şikayet konusu ihaleye katıldığı ve GE firmasının ürünlerini teklif ettiği anlaşılmıştır

 

Buna karşılık, ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmasına ihaleye katılma konusunda özel bir yetki veren ve üretici firma konumundaki GE Medical Systems Türkiye Limited Şirketinin de aynı ihaleye teklif verdiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verilmesi yasaklanmış bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu edilen ihalede, adları belirtilen her iki firmanın da kendi nam ve hesaplarına olmak üzere ayrı ayrı teklif verdikleri görüldüğünden, 4734 sayılı Kanun yönünden bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmış ise de; ihaleye katılma konusunda özel yetki verilen firma ile bu belgeyi veren üretici konumundaki firmanın aynı ihaleye teklif vermesinde rekabetin sağlanıp sağlanamayacağı ile ilgili olarak, 4054 sayılı Rekabet Kanunu açısından herhangi bir aykırılığın bulunup bulunmadığı yönünde inceleme yapılmak üzere dilekçenin ve yetki belgelerinin Rekabet Kurumuna gönderilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin “PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi)” bölümünün 1.g maddesinde, “Yüklenici firmanın teklif ettiği RBS ve PACS için ayrı ayrı IHE Belgesi (Entegrasyon Belgesi) teklife eklenecektir. Bu belge 2006 ve/veya 2007 yılı IHE Connectathon’da entegre edilebilirliği ölçülmemiş firmaların çözümleri ve IHE Belgesi olmadan tek başına verilen IHE deklarasyonu kabul edilmeyecektir.” şeklinde yapılan düzenleme ile IHE belgesinin, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi açısından bir yeterlik kriteri olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulmasının istendiği belirlenmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 19 uncu maddesinde ise, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olması, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümeleri ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak, ihaleye teklif veren isteklilerin tümü tarafından sunulmuş bulunan IHE belgelerinin başka bir dilde (İngilizce) olduğu, bu durumda ilgili belgelerin geçerli olarak kabul edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi açısından bir yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin, ihale dokümanına uygun bir şekilde sunulmaması nedeniyle, ihale üzerinde bırakılan istekli dahil olmak üzere, diğer iki isteklinin de ihale dışı bırakılmaları gerektiğinden, ihalede değerlendirmeye alınacak geçerli teklif kalmadığı belirlenmiştir.

 

            Sonuç olarak, kamu ihalelerinde kullanılabilecek "standart" olarak tanımlanması mümkün olmayan bir dokümanın istenmesi ve aynı zamanda ihalede değerlendirmeye alınacak geçerli teklif kalmaması şeklinde tespit edilen aykırılık ve işlemlerin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak, dilekçenin ve yetki belgelerinin bir örneğinin Rekabet Kurumuna gönderilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul